LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor - matematikk / statistikk

Søknadsfrist: 03.10.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen, campus Bodø, har vi ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikk/statistikk.

Vi ønsker søkere med relevant utdanning, undervisnings- og forskningserfaring innen fagområdet. Stillingen hører inn under Faggruppe for Økonomisk Analyse og Regnskap på Handelshøgskolen, og den som ansettes forventes å delta aktivt i faggruppens utviklings- og forskningsaktiviteter.

Handelshøgskolen har i tillegg til Bodø aktiviteter i Steinkjer, Mo i Rana og Stjørdal. Som ansatt har vi ett kontorsted, men bidrar også ved de andre studiestedene ved behov.

Hvis det ikke melder seg søkere som fullt ut er klart kvalifisert for fast ansettelse som førsteamanuensis eller førstelektor, kan det være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med fakultetet.

Arbeidsoppgaver

 • Det forventes faglige aktive bidrag innenfor utdanning og forskning på fagområdene matematikk/statistikk
 • Stillingen er primært tillagt undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor og mastergradsnivå innenfor matematikk og statistikk. Også veilednings- og undervisningsoppgaver på PhD-utdanningen i økonomi kan være aktuelt
 • Stillingen er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, og den som ansettes forventes å bidra til forsknings- og utviklingsaktivitet i samarbeid med fagmiljøet

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves det norsk doktorgrad innenfor et av fagområdene matematikk/statistikk eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert med vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde

Felles for alle stillingskategoriene:

 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (evt. skandinavisk språk)
 • Ansettelse i fast stilling forutsetter at kandidaten kan undervise på norsk/skandinavisk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant yrkespraksis som erfaring fra undervisning veiledning innenfor fagfeltene
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Nasjonal og internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 03.10.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr: 30071004

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS