LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor bedriftsøkonomi

Søknadsfrist: 01.07.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Handelshøgskolen studiested Steinkjer, har vi ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen bedriftsøkonomi, med vekt på finans, regnskap eller økonomistyring.

Stillingen er tilknyttet faggruppe økonomisk analyse og regnskap, men den som ansettes vil til daglig arbeide tett sammen med ansatte på øvrige faggrupper på studiestedet.

Vi er en del av InnoCamp Steinkjer som består av nesten 40 ulike virksomheter som utgjør et unikt tverrfaglig fellesskap. Her bygger vi et tett samspill mellom utdanning, forskning og næringsliv. Dette gir både ansatte og studenter gode muligheter for nettverksbygging og næringslivskontakt.

Handelshøgskolen har i tillegg til Steinkjer aktiviteter i Bodø, Mo i Rana og Stjørdal. Som ansatt har vi ett kontorsted, men bidrar også ved de andre studiestedene ved behov.

Hvis det ikke melder seg søkere som fullt ut er klart kvalifisert for fast ansettelse som førsteamanuensis eller førstelektor, kan det være aktuelt å ansette i en midlertidig stilling som universitetslektor.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning på bachelor- og mastergradsnivå innenfor bedriftsøkonomi, særlig aktuelle emner er finans, regnskap og økonomistyring, men emner relatert til bio-/sirkulærøkonomi kan også være aktuelle
 • Videreutvikling av eksisterende studier og utvikling av nye studietilbud innenfor fagområdet
 • Å initiere og skaffe til veie finansiering for ny forskning innenfor fagområdet
 • Forsknings- og utviklingsarbeid samt formidling
 • Aktiv deltagelse i fagmiljøet både lokalt på Steinkjer og i fagmiljøet ved HHN generelt

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves det norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.

Felles:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk (eventuelt svensk eller dansk) og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter kunne dokumenteres.
 • Ansettelse i fast stilling forutsetter at kandidaten kan undervise på norsk/skandinavisk. For kandidater som ikke behersker språkkravet kan det vurderes ansettelse i midlertidig stilling i inntil to år for å tilegne seg nødvendig språkkompetanse
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse finnes på Nord sine nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant yrkespraksis som erfaring fra undervisning veiledning innenfor fagfeltet
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Nasjonal og internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Bare aktuelle søkere sender inn dokumentasjonDersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen. Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og annet for videre vurdering av sakkyndig komite. Alle søkere vil få beskjed om de er med i den videre prosessen eller ikke.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis og kode 1198 for førstelektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 01.07.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30070970

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS