LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis eller universitetslektor innen hydrogeologi (20%)

Søknadsfrist: 01.08.2024

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.

MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.

Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.

Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.

Les mer om MINA her.

Vil du undervise om bærekraftig bruk av grunnvann i Norge?

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal vi ansette to personer som hovedsakelig skal undervise i våre emner innenfor hydrogeologi over en periode på tre til fire år. Vi har mål om å være det ledende forsknings- og undervisningsmiljøet innen hydrogeologi i Norge, og trenger nå nye dyktige undervisere som kan bidra til å styrke vårt fagmiljø. 

Personene vi skal tilsette, vil bli til tilknyttet vår Seksjon for jord- og vannfag. Seksjonen dekker et bredt felt av geovitenskap som jordvitenskap, geologi, geokjemi, hydrologi og limnologi. Senter for forskningsdrevet innovasjon earthresQue, som NMBU leder, utgjør en sentral aktivitet i seksjonen.

Arbeidsoppgaver

Stilling nr. 1 (inntil 20%): Ansvar for faglig opplegg og undervisning i emnet GEO220 Hydrogeologi

Stilling nr. 2 (inntil 20% omfang): Ansvar for faglig opplegg og undervisning i emnet GEO300 Videregående hydrogeologi 

Oppgavene som ligger til stillingene er å utvikle kursmateriell, undervise, veilede laboratorie- og felteksperimenter og vurdere studentenes prestasjoner. 

Aktuell programvare i undervisningen er ulike gratis-modeller tilgjengelig fra USGS som i GEO220: Topodrive, noen Excel-verktøy og i GEO300: VisualMinteq, ModelMuse, MODFLOW, MT3Dms, men andre modeller kan også være aktuelle, f.eks. COMSOL Multiphysics, PHREEQC.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves: 

Stilling nr. 1 (vikar GEO220)

 • Mastergrad eller, fortrinnsvis, ph.d. innen hydrogeologi 
 • Erfaring med hydrogeologiske felt- og labmetoder
 • Erfaring med anvendt hydrogeologi, f.eks. feltmetoder som grunnundersøkelser, laboratoriemetoder og pumpetester
 • Erfaring innen konsulent og veiledningsvirksomhet i grunnvannsprosjekter

Stilling nr. 2 (vikar GEO300)

 • PhD innen hydrogeologi 
 • Kunnskap innen numerisk modellering 
 • Erfaring med grunnvannsmodellering, inkludert vann- og forurensningstransport
 • Erfaring med prosjekter innen anvendt hydrogeologi, forurensningstransport, usikkerhet i feltmetoder

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kjennskap til aktuelle problemstillinger knyttet til grunnvannstrømning i Norge
 • Kjennskap til aktuelle problemstillinger knyttet til forurensning i grunnen i Norge
 • Kompetanse i og interesse for geostatistikk og hydrogeofysikk 
 • Erfaring med strømning i porøse medier eller oppsprukket fjell (mettet eller umettet)
 • Førerkort klasse B

NMBU vektlegger utdanningsfaglig kompetanse. Dersom man ved tilsetting ikke kan dokumentere grunnleggende pedagogiske kvalifikasjoner, legger vi til rette for at medarbeideren kan opparbeide slike kvalifikasjoner innen en to-års periode.

Vi legger også vekt på kompetanse som gjelder administrative oppgaver.

Du må ha:

 • Interesser og evner for undervisning og formidling
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å knytte kontakter med andre institusjoner og personer
 • Evne til å skape et godt prestasjonsmiljø blant kollegaer og studenter
 • Evne til å undervise/formidle på norsk og engelsk

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen er plassert i statlig lønnstrinn stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (lønnstrinn 68-84) (kr 667 700-966 300) / 1009 Universitetslektor, lønnsramme 24 (lønnstrinn 54-85) (kr 532 200-996 000) avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen følger ordinært meritteringsreglement.

Personer som vurderer å søke, bes ta kontakt med professor Helen K. French, E-post: helen.french@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 01.08.2024

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis. 

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 24/03537 til NMBU, Fakultet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 01.08.2024.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Vi gjør oppmerksom på at rapporten fra sakkyndig komite vil bli sendt til alle søkere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS