LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis / universitetslektor i pedagogikk og veiledningspedagogikk

Søknadsfrist: 30.09.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Vi søker deg som har fokus på utdanning for bærekraftig utvikling med vekt på sosial bærekraft

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), har vi ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i pedagogikk og veiledningspedagogikk.

ILU tilbyr heltid- og deltidsstudium i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i realfag og naturbruk, og femårig Lektorutdanning i realfag (LUR). I tillegg tilbyr instituttet etter- og videreutdanning for lærere.

Vi søker deg som har ambisjoner og vilje til å delta i faglig utvikling, og ser høyere utdanning og forskning som en del av verdiskapningen i samfunnet. Den ansatte i stillingen får særskilt ansvar for å ivareta forskning, undervisning og veiledning i pedagogikk og veiledningspedagogikk. Disse emnene inngår i studieprogrammene PPU, LUR og videreutdanning i veiledningspedagogikk.

Det er ønskelig at deler av stillingen skal knyttes til fakultets etter- og videreutdanning av lærere og skoleutviklingsprosjekter og/eller til NMBUs utdanningstilbud innen universitetspedagogikk.

Instituttet samarbeider med skoleeiere i regionen om den statlige satsningen «Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling». Det tilbys varig videreutdanning innen matematikk, naturfag og naturbruk. Instituttet deltar i både regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

NMBU har etablert fire universitetskoler i Viken fylkeskommune (Frogn-, Ski-, Ås- og Hvam vgs.). Universitetsskolene utvikler i samarbeid med våre forskere kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling i skole og lærerutdanning.

Arbeidsoppgaver

Undervisning og veiledning

 • ansvar for undervisning og veiledning i pedagogikk i femårig Lektorutdanning i realfag (LUR)
 • ansvar for emne i veiledningspedagogikk
 • medansvar for undervisning og veiledning i pedagogikk i PPU for realfag- og naturbrukslærere

Forskning

Arbeidsoppgaver er innen forskning i utdanningsvitenskap med vekt på pedagogikk og veiledning i lærerutdanning og skole. Det forventes at den som tilsettes bidrar til instituttets etablerte forskningsprosjekter og utvikling av nye utviklings- og forskningsprosjekter.

Administrative oppgaver

Arbeidsoppgaver i forbindelse med administrasjon er knyttet til undervisning i PPU og LUR, forskning og fellesoppgaver ved REALTEK.

Ved ansettelse i stilling som universitetslektor vil hovedtyngden av arbeidsoppgaver være innen undervisning.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Doktorgrad innen pedagogikk, veiledningspedagogikk og/eller yrkespedagogikk. Utenlandsk doktorgrad må være godkjent som likeverdig med norsk grad. Alternativ til doktorgrad er kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen/ mastergrad eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innen pedagogikk, veiledningspedagogikk og/eller yrkespedagogikk.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Ved manglende pedagogisk kompetanse forpliktes den ansatte til å gjennomføre kurs i pedagogikk innen to år etter ansettelsen. Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske om og vilje til videre faglig utvikling

For begge de to stillingskategoriene kreves:

 • Erfaring med undervisning i høyere utdanning og/eller 8. til 13. trinn i Norge /Norden eller tilsvarende
 • God kompetanse innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi for bruk i undervisning i fag og yrke

Vi søker primært førsteamanuensis, sekundært universitetslektor.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • erfaringer med tilrettelegging for studentaktive læringsformer og «peer learning»/gjensidig læring
 • erfaring med utviklingsarbeid innen utdanning, i form av for eksempel aksjonslæring/-forskning eller annet samarbeidende utviklingsarbeid
 • internasjonal erfaring

Det kreves følgende språkkunnskaper

 • norsk og engelsk flytende - skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper/egnethet

Det blir vektlagt at søkeren

 • kan samarbeide godt med studenter og kollegaer
 • er lett å kommunisere med og har evne til å skape tillitt
 • er målrettet og effektiv
 • kan følge opp mange oppgaver
 • er løsningsorientert

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i en av stillingskodene

 • 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24, lønnstrinn 65-77 (NOK 594 300 -752 800), avhengig av kvalifikasjoner
 • 1009 universitetslektor, lønnsramme 25 lønnstrinn 60-71 (NOK 543 500 – 665 700), avhengig av kvalifikasjoner

Ansiennitetsopprykk i stillingskodene.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte

Generell informasjon til søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 30.09.2021

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe.Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/ 02481 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 15.09.2021.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS