LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Førsteamanuensis i organisasjon og digitaliseringsledelse

Søknadsfrist: 20.02.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Institutt for ledelse og organisasjon består i dag av 30 ansatte, og tilbyr i dag bachelorstudier innen HR, organisasjonspsykologi, teknologi- og digitaliseringsledelse, mangfold, masterstudier i HR og ledelse, samt PhD-studier i kommunikasjon og ledelse for totalt ca. 1500 studenter. Instituttet er en del av School of Communication, Leadership and Marketing, som i dag også inkluderer institutt for kommunikasjon og institutt for markedsføring. Instituttet har ett av Norges ledende fagmiljø innenfor HR, med et aktivt forskningsmiljø innenfor ledelse, organisasjon, HR og arbeidsliv. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Vi har en 100% prosent ledig stilling som førsteamanuensis innen organisasjon og digitaliseringsledelse ved Institutt for ledelse og organisasjon. Ønsket oppstart er 1. august 2021.

Den vi søker må ha forskningskompetanse innen:

 • Digitaliseringsledelse
 • Digitaliseringsprosesser fra et organisasjons- og medarbeiderperspektiv
 • Organisasjonsteori og/eller organisasjonsadferd

Det er videre en fordel med kjennskap til forskningsområdene:Menneske-maskin-organisasjon; teknologiledelse; organisasjonspsykologi.

Undervisningen vil hovedsakelig være knyttet til bachelor i HR, teknologi- og digitaliseringsledelse, master i strategisk HR, og master i ledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Drive nyskapende forskning på fagområdet
 • Planlegge og gjennomføre undervisning på bachelor, master- og muligens ph.d-nivå
 • Veiledning og sensur på alle nivå
 • Initiere og skrive eksterne forskersøknader, samt lede/delta i forskerprosjekt
 • Opprettholde dialog og nettverk med utdanningsinstitusjoner og bransjer nasjonalt og internasjonalt
 • Delta i fagmiljøet og forskergruppe(r) ved instituttet
 • Utvikling av kurs og undervisningsopplegg for nett- og samlingsbaserte EVU program
 • Pedagogisk utviklingsarbeid og utvikling av studieprogram

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til søker

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omgang og kvalitet
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Ønskelig med erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Ønskelig med kjennskap til HR som fagområde og som praksis

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes behersker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk. Søkere som ikke behersker skandinavisk, må innen 3 år fra tiltredelse tilegne seg norsk.

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Søkere som ikke tilfredsstiller dette kompetansekravet må gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen 2 år fra tiltredelse.

Søkere vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Videre legges det vekt på at du har

 • Ønske om å være med og bygge opp et aktivt forskningsmiljø innenfor fagområdet
 • Erfaring med forskningssøknader
 • Erfaring med ledelse av forskningsprosjekt
 • Ønske om å delta i, og samarbeide om, forskningsprosjekter og studieprogram ved instituttet
 • Engasjement for utvikling av egen og instituttets kompetanse innenfor undervisning og studentaktive pedagogiske profil
 • Engasjement for studentenes læring og studiehverdag på bachelor, master og ph.d.- nivå
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og bidrar til et konstruktivt arbeidsmiljø, samtidig som du er selvstendig og pålitelig

Det blir også lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Vitnemål og attester med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen fagområdet.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 20.februar 2021

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål vedrørende stillingen?

Ta kontakt med:

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søknad

I søknadsteksten skal motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi komme tydelig frem. Som vedlegg til søknadsteksten skal det i tillegg følge CV, attester, vitnemål (med lenke til vitnemålsportal), plan for eget forskningsarbeid og dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse og relevant praktisk- pedagogisk kompetanse. Dokumentasjonen skal inneholde en fyldig oversikt over vitenskapelig virksomhet eller annen aktivitet av betydning for stillingen, og det er anledning til å levere inntil 10 vitenskapelige arbeider/publikasjoner.

Annen dokumentasjon kan sendes per post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt ansvarlig for stillingen Seniorrådgiver HR Linn-Marie Harlem ([email protected]) innen søknadsfristens utløp.

Alle søkere bør sette seg inn i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og Universitets- og høyskoleloven.

Vurderingskriterier

Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden og er sendt inn innen søknadsfristen. Etter at den sakkyndige komité har avgitt sin uttalelse vil Høyskolen Kristianias innstillingsutvalg foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig best kvalifisert.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknadene oversendes sakkyndig komite for vurdering.

Innstillingsutvalget vil innkalle søkere til intervju og til eventuell relevant prøveundervisning. Det vil også kunne foretas referanseintervjuer. Innstillingsutvalget ved Høyskolen Kristiania avgir innstilling etter en helhetsvurdering av søkernes faglige kompetanse og personlige egnethet.

Høyskolen Kristianias Ansettelsesutvalg er tilsettingsmyndighet for stillingen.

Tiltredelse er ønsket 1. august 2021

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS