LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Professor / førsteamanuensis i kunnskapsbasert praksis

Søknadsfrist: 30.05.2021

Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for helse og funksjon er vi om lag 60 ansatte og 580 studenter med studiested i Bergen. Vi har bachelorutdanninger i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretninger og tverrfagleg internasjonalt studium i Healthy aging and rehabilitation. Fra høsten 2020 ble masterstudium i kunnskapsbasert praksis del av studietilbudet ved instituttet. Forskning og formidling knyttet til disse fagområdene og utdanningsforskning er ein viktig del av arbeidsoppgavene våre.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % fast stilling som professor / førsteamanuensis i kunnskapsbasert praksis ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og funksjon, Fagseksjon master i kunnskapsbasert praksis i helsefag, ved Campus Bergen. Den som tilsettes må påregne oppgaver knyttet til andre studietilbud i instituttet og fakultetet.

Ansvars- og arbeidsområde:

Du vil bidra til å styrke utdanning og forskning innen fagfeltet kunnskapsbasert praksis (KBP), fra master til ph.d.-nivå, og bidra inn i doktorgradsutdanningen "Helse, funksjon og deltaking".

Arbeidsoppgaver og roller:

 • lede og delta i utvikling av forskningsprosjekter og utarbeide søknader om ekstern finansiering, sammen med kollegaer i fagmiljøet (nasjonalt og internasjonalt)
 • bidra til utvikling av fakultetets doktorgradsutdanning "Helse, funksjon og deltaking", og videreutvikle relevante forskningsområder (implementering og metode)
 • bidra i institusjonsbyggende arbeid som for eksempel: veiledning av ansatte, fagadministrative oppgaver, internasjonalisering og samhandling med eksterne partnere
 • undervise, veilede og vurdere studenter på master- og ph.d.-nivå og bidra til å utvikle det samlede utdanningstilbudet, inkludert utvikle studentaktive læringsformer
 • bidra til å utvikle instituttets nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • aktivt bruke digitale verktøy i arbeidshverdagen

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

For tilsetting som professor stilles krav om vitenskapelig/professorkompetanse innen fagfeltet KBP, erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid og skaffe ekstern finansiering samt betydelig internasjonal publisering.

For tilsetting som førsteamanauensis er kravet avlagt ph.d.-grad innen fagfeltet KBP

For begge stilinger stilles krav om:

 • forskningserfaring / publisering av forskningsresultater innen KBP
 • erfaring med og interesse for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 • utdanningsfaglig kompetanse
 • erfaring med undervisning og veiledning fra universitet og høgskole, helst på master / doktorgradsnivå
 • interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid fra undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på engelsk og på norsk (eller skandinavisk språk)
 • god IKT kompetanse

Det er ønskelig at søker har kompetanse innen:

 • systematiske oversikter, herunder vurdering av tilliten til forskingsresultater (GRADE)
 • støtte til kunnskapsbaserte beslutninger, inkludert retningslinjearbeid
 • implementeringsforskning
 • forskningsformidling
 • kvalitative og kvantitative forskningsmetoder

Personlige egenskaper:

 • gode analytiske ferdigheter
 • selvstendig og ansvarlig
 • positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • gode formidlingsevner
 • engasjement og interesse for faglig utvikling

Utdanningsfaglig kompetanse

For tilsetting som professor skal utdanningsfaglige kompetansekrav være oppfylt på søknadstidspunktet.

Søkere til stilling som førsteamanuensis som ikke oppfyller de utdanningsfaglige kompetansekravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som professor og førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

For professor og førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som professor / førsteamanuensiser lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1013 professor / 1011 førsteamanuensis

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Bjørg Hafslund, +47 55 58 55 06 /+47 900 71 972

2) Fagseksjonsleder Nina Rydland Olsen, +47 55 58 56 08/+47 413 13 204

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS