Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / professor i offentlig politikk, organisasjon og innovasjon

Søknadsfrist: 24.05.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for organisasjon, ledelse og styring. Stilingen er fast, 100 %.

Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) er det største fakultetet under Høgskolen i Innlandet, og har totalt ca. 6000 studenter. HHS samler et stort fagmiljø ved studiestedene Lillehammer og Rena. Vi tilbyr bachelor- og masterstudier innen disipliner som økonomi, jus, psykologi, reiseliv og opplevelser, innovasjon, bærekraft, beredskap og krisehåndtering, digitalisering, samt innen organisasjon og ledelse.

Som den store forsknings- og utdanningsmotoren i Innlandet samarbeider vi tett med både offentlig sektor og det private næringsliv i regionen. HHS har en egen enhet for eksternfinansiert virksomhet som organiserer både utdannings-, forsknings- og utredningsoppdrag.

Vi har høye ambisjoner og søker derfor å styrke vårt fagmiljø ytterligere. Er du den vi jakter på?

Kontakt:

 • Instituttleder Jens Petter Madsbu, Tel: 624 30 437, Mob: 920 52 429, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

Den som ansettes vil ha hovedarbeidsplass på Lillehammer og være organisatorisk tilknyttet MPA-miljøet som har ansvaret for programmet Master i offentlig ledelse og styring, med fordypning i offentlig innovasjon. Vedkommende må påregne undervisning ved flere studieprogram, både på heltids- og deltidsstudieprogram, samt å utføre undervisning ved flere studiesteder.

Vår nye kollega må kunne vise initiativ til- og utvikle søknader for ekstern finansiering av undervisnings- og forskningsprosjekter. Det forventes at vedkommende tar en aktiv rolle i forhold til både studiekvalitetsarbeid og arbeidet med å videreutvikle og profilere den forskningsmessige aktiviteten knyttet til fagfeltet. Stillingen krever førstekompetanse og vi ønsker primært å tilsette en statsviter, eller en sosiolog.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Vår nye medarbeider må kunne ta ansvar for undervisning, forskning, veiledning og formidling innen fagområdene offentlig politikk, organisasjonsvitenskap, og det er ønskelig med kunnskap om og interesse for innovasjon. Det kan være aktuelt med arbeidsoppgaver knyttet til forskningsmetode- og vitenskapsteori.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse og erfaring

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang. Det er ønskelig at vedkommende har deltatt i forskningsprosjekt innenfor fagfeltet. Videre ønsker vi en som har undervisningserfaring, gjerne fra flere nivåer og med ulike type studentgrupper. Det vil bli vektlagt at vedkommende har veiledererfaring. Det forutsettes gode forskningsmetode- og vitenskapsteoretiske kunnskaper.
 • For ansettelse i stilling som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder.

Pedagogisk kompetanse

 • Søkere til stilling som førsteamanuensis skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller følgende krav:- Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).
 • Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som vurderes ved institusjonene.

I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets og høyskolenivå som kreves for stilling som førsteamanuensis, skal søkere til professorstilling dokumentere:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

IKT-kompetanse

 • Generelt god IKT-kompetanse.

Språk

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er påkrevd, og vår nye kollega må kunne undervise på norsk (eller skandinavisk) og engelsk.

Personlig kompetanse

Vi ønsker en medarbeider som tar en aktiv rolle, og i kraft av sin posisjon vil styrke og videreutvikle de studietilbud og fagmiljø som er aktuelle. Vår nye kollega vil være en vesentlig bidragsyter i Handelshøgskolens satsning på innovasjon i offentlig sektor både innen utdanning- og forskning. Vi søker en kollega som kan omgås studenter, inkludert voksne studenter i arbeid, og kolleger på en god måte, og som vil bidra til et godt samarbeidsklima.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder kommunikasjonsferdigheter, evne til selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner og i tillegg gode formidlingsevner.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis / 1013 Professor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen