LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Professor / Førsteamanuensis i psykologi

Søknadsfrist: 14.01.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for psykologi. Det er ledig 1-2 faste stillinger, 100%.

Kontakt:

Sentrale arbeidsoppgaverUndervisning og forskning. Den som ansettes må påregne administrative oppgaver knyttet til undervisning og forskning, herunder planlegging, gjennomføring og ledelse av undervisning og FoU- prosjekter relevante for fagfeltet. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formelle kvalifikasjoner og erfaring

 • Det kreves doktorgrad i psykologi eller tilsvarende.
 • Søkere må ha kvalifikasjoner innen både undervisning og forskning. Forskningskvalifikasjoner kan ikke veie opp for manglende kvalifikasjoner innen undervisning eller omvendt.
 • Det kreves kvalifikasjoner innen minst to av emnene i instituttets utdanningsprogrammer (bachelor og master). Kvalifikasjoner innen flere av emnene i instituttets utdanningsprogrammer er ønskelig og vil bli foretrukket. På bakgrunn av eksisterende undervisningsbehov prioriteres kvalifikasjoner innen klinisk psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og psykologisk forskningsmetode. Beslutning om ansettelse vil uansett være en helhetsvurdering og vi vil vurdere søkere fra alle fagretninger innen psykologi som vitenskap.
 • Det er ønskelig med dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.
 • Erfaring fra forskning og utviklingsarbeid, spesielt akkvisisjon og ledelse av eksternfinansierte forskningsprosjekter.
 • Erfaring med undervisning på bachelor- og/eller masternivå.

For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

Vi ønsker en medarbeider som er faglig interessert, som har interesse for og ferdigheter innen undervisning og forskning og som ønsker å bidra til å videreutvikle studier og fagmiljøet i et langsiktig perspektiv. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig.

Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil bidra til et godt samarbeidsklima. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Andre kvalifikasjonskrav

Generelt god IKT-kompetanse.

Den som ansettes må kunne undervise på norsk. Derfor skal søknaden skrives på norsk og søkere som blir kalt inn til intervju skal gjennomføre intervju og prøveforelesning på norsk. Andre skandinaviske språk sidestilles med norsk.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling.
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor/1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS