Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Professor / Førsteamanuensis i pedagogikk / spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 25.10.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 270 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK).

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig inntil 4 faste stillinger som Professor/Førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for pedagogikk på Lillehammer det ledig inntil 4 stilling som Professor/Førsteamanuensis. Stilingene er faste 100% fra 01.08.2021 med mulighet for oppstart fra 01.01.2021.

Institutt for pedagogikk på Lillehammer har ansvar for bachelorprogram i pedagogikk samt mastergradsprogrammer i pedagogikk og spesialpedagogikk. Etter og videreutdanning er en sentral del av instituttets virksomhet og det tilbys en rekke kurs- og studier, enten i egen regi, gjennom samarbeid med Senter for livslang læring eller for eksterne oppdragsgivere.

Den forskningsmessige profilen ligger særlig innenfor områdene pedagogikk/spesialpedagogikk, barn og unge og mediepedagogikk. Instituttet har også et senter for mediepedagogikk.

Instituttet består av ca. 35 ansatte fordelt på to fagområder, pedagogikk og spesialpedagogikk.

Instituttet har 7 professorer, 11 førstestillinger, 14 høgskolelektorer og 3 stipendiater.

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning og veiledning på bachelor - og masteremnene i pedagogikk/spesialpedagogikk, samt ved fakultetets phd-utdanning.
 • Det må påregnes at studieplanlegging og emneansvar blir tillagt stillingen.
 • Deltakelse og initiering av forskning innenfor de spesifiserte områder.
 • Bidra til faglig utvikling og nettverksbygging
 • Bidra til utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Vi søker en medarbeider som skal arbeide med undervisning, veiledning og sensurering samt studieplanlegging og emneansvar. Og som videre skal bidra til faglig utvikling og nettverksbygging utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø. Pedagogikkmiljøet har en bredt sammensatt studieportefølje på både bachelor- og masternivå, både norsk- og engelskspråklige emner.

Tilgjengelige ressurser i fagmiljøet utnyttes etter den enkeltes kompetanse og interesser, men alle må tidvis sette seg inn i nye områder. Alle underviser, veileder og sensurer på alle nivå. Det forventes at den som ansettes går inn i det faglig fellesskapet og bidrar til å ivareta vår studieportefølje med engasjement for kvalitet.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • For ansettelse som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder.
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves en doktorgrad i pedagogikk/spesialpedagogikk eller andre relevante fagområder eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.
 • pH. D. innen pedagogikk/spesialpedagogikk eller annet relevant fagområde
 • Mastergrad i pedagogikk eller annet relevant fagområde
 • Krav til kompetanse for professor/førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Søkere bør ha relevant pedagogisk kompetanse fra eget forsknings- og utviklingsarbeid

Erfaringskompetanse

 • Erfaring fra undervisning og forskning i høyere utdanning
 • Veiledningskompetanse på bachelor og masternivå, det er ønskelig med veiledningserfaring på PhD
 • Erfaring fra ledelse av forsknings- og/eller utviklingsprosjekt
 • Bør ha lang og bred erfaring fra praktisk-pedagogiske virksomheter
 • Ønskelig med erfaring som foreleser/kursholder/faglig formidler
 • For en av stillingene er det ønskelig med spesifikk kompetanse innen pedagogisk rådigving- veiledningsteori

Det forventes at den som ansettes er knyttet til nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Søkere som har sin forskning knyttet til ett eller flere av følgende områder er av særlig interesse: Pedagogisk rådgiving- veiledningsteori, spesialpedagogikk, endring og innovasjon i pedagogisk virksomhet, Deltakelse og demokrati, Internasjonale perspektiv, Utdanningspolitikk, Pedagogisk teori og Filosofi.

Personlig kompetanse

 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet.
 • De som ansettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt

Pedagogisk kompetanse

 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

IKT

 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk språk, i begge målformer.
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på norsk/Må kunne tilegne seg god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig, innen tre år etter ansettelse.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor/ Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS