LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Professor / førsteamanuensis i engelsk litteraturvitenskap

Søknadsfrist: 10.12.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1400 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.


Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk
(LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag),
utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det fra 01.08.2022 ledig fast 100% stilling som Professor/førsteamanuensis i engelsk litteraturvitenskap

Om instituttet

Det skal våren 2022 etableres ny instituttstruktur ved fakultetet. Dette innebærer at fagmiljøene innen engelsk, som i dag er organisert organisert inn under instituttet for humanistiske fag, vil danne et nytt institutt. Instituttet har ikke fått sitt endelige navn.

Fagmiljøenene innen engelsk leverer undervisningsressurser på grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudier i engelsk, lektorprogram i språkfag og masterprogrammene i kultur- og språkfagenes didaktikk, digital kommunikasjon og kultur. Dessuten leverer fagmiljøet kurs og veiledning på ph.d.-programmet, Profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Fagmiljøene driver stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole samt omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Instituttets ansatte er sentrale i forskergruppene: Litteratur og literasitet og English language in use.

Instituttet vil bestå av 28 ansatte: 4 professorer/dosenter, 9 førsteamanuenser, 7 høgskolelektorer og 4 stipendiater.

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det nå ledig en100% stilling som professor/førsteamanuensis i engelsk litteraturvitenskap. Stillingen er ledige fra 01.08.2022.

Ansvar og oppgaver

 • Til stillingene knytter det seg forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid i tråd med høgskolens gjeldende rammer og strategier.
 • Stillingene vil bli tildelt undervisning ved eksempelvis høgskolens masterprogrammer, lektor- og lærerutdanninger, samt videreutdanning av lærere og annen oppdragsvirksomhet i samarbeid med arbeids- og kulturliv.
 • Noe av undervisningen vil kunne medføre reiser til samlinger og praksisplasser i distriktet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingene ved behov.

Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse

 • For å bli tilkjent kompetanse som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må ha doktorgrad i engelskdidaktikk eller litteraturvitenskap, med avhandlingsemne innen engelsk litteratur. For søkere uten doktorgrad og med kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, må de vitenskapelige arbeidene omhandle emner innen engelsk litteratur.
 • Kompetansen i engelsk litteraturvitenskap må være relevant for høgskolens forsknings- og undervisningsvirksomhet. Forsknings- og undervisningskompetanse rettet mot barnetrinnet i skole og lærerutdanning vil bli vektlagt. 
 • Blant søkere med like sterke kvalifikasjoner vil søkere med forskningskompetanse innen litteraturdidaktikk bli foretrukket.
 • Bred og dokumenterbar engelskfaglig didaktisk kompetanse ervervet gjennom utdanning eller yrkespraksis vil bli tillagt vekt.

Pedagogisk kompetanse

 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse, er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet gjennom å initiere og lede egen og andres forskning.
 • Den som tilsettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

IKT

 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Det er ønskelig med kommunikativ kompetanse i norsk eller et annet skandinavisk språk. Søkere som ved ansettelse mangler kommunikativ kompetanse i norsk eller annet skandinavisk språk må forplikte seg til å erverve seg slike ferdigheter i løpet av to år etter tilsetting.
 • Svært god fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig.

For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom det ikke har meldt seg søkere som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse, kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert, foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling.
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktisk-pedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Christina Sandhaug, Tel: 62517673, Mob: 99293911, e-post: [email protected]

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor/ 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS