LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Høgskolelektor / førsteamanuensis / førstelektor i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 26.06.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.


Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving leverer undervisningsressurser på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning og masterprogrammet i realfagenes didaktikk.


Instituttet har mye ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole og driver skole- og barnehagerettet forskning på realfag innenfor lærerutdanningsfeltet.

Instituttet består av 40 ansatte fordelt på tre fagområder: matematikk, naturfag og kroppsøving.

Har du lyst til å være med å forme framtidas lærere?

Om stillingen

Har du skoleerfaring og brenner for matematikkfaget? Har du lyst til å bli en del av et høyt kompetent forsknings-og utviklingsmiljø innen matematikkdidaktikk? Er samarbeid og gode relasjoner viktig for deg?

Vi har høy aktivitet innenfor eksterne prosjekter som gjør at vi må styrke vår kapasitet og kompetanse. Vi søker derfor etter nye medarbeidere som ønsker å bli med på laget. De som ansettes hos oss vil få varierte undervisningsoppgaver tilknyttet fagmiljøet innen matematikkdidaktikk, og gleden av å inngå i et godt og inkluderende arbeidsfelleskap med høyt faglig nivå.

Per nå har vi behov for å fylle inntil to midlertidige 100% stillinger som høgskolelektor/førsteamanuensis/førstelektor for perioden 01.08.22-31.07.23. Stillingene er tilknyttet Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving, og arbeidstedet er Hamar.

Vi ser for oss at du kan jobbe i en 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor. Vi ser også for oss muligheten for at du kan fortsette i din stilling som lærer og jobbe deltid hos oss. Kombinerte stillinger mellom skole og høgskole ser vi på som spennende, og vi legger gjerne til rette for et godt sammarbeid om en slik mulighet. Kandidater som jobber i andre sektorer enn skole, og som har erfaring og kompetanse med undervisning og fagområdet, er også velkomne til å søke. Kanskje er en delt stilling også noe for deg?

Ansvar og arbeidsoppgaver

Vi ser for oss at den som ansettes vil få arbeidsoppgaver tilknyttet fagmiljøets portefølje etter kompetanse og erfaring.

Oppgaver og ansvarsområder kan til eksempel være:

 • Undervisning, veiledning og eksamensarbeid på grunnskolelærerutdanningene 1-7 og/eller 5-10.
 • Undervisning på masterstudiet i realfagenes didaktikk.
 • Veiledning av masterstudenter innen matematikkdidaktikk.
 • Undervisning i matematikkdidaktikk på PPU
 • Etter- og videreutdanning av lærere og barnehageansatte
 • Administrative oppgaver innenfor fagområdet
 • Videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg, herunder også etter- og videreutdanning.
 • Skolebasert- og fagdidaktisk forskning innenfor matematikkdidaktikk, rettet inn mot barnehage og grunnskole.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Du må primært ha hovedfag/mastergrad i matematikkdidaktikk, eller sekundært hovedfag/mastergrad i matematikk og ha ervervet bred og dokumenterbar matematikkdidaktisk kompetanse gjennom yrkespraksis.
 • Søkere bør ha relevant matematikkdidaktisk kompetanse fra eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • Det legges vekt på kunnskap om og erfaringer med å benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer innen relevante fagområder.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.
 • Tilfredsstillende digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.

Erfaringskompetanse:

 • Du må kjenne norsk skole, og ha erfaring fra undervisning i grunnskole, videregående skole eller lærerutdanning. Søkere med erfaring fra grunnskole vil bli foretrukket.

Det er ønskelig at du har erfaring med

 • veiledning av bachelor- og masterstudenter
 • å drive skolebasert etterutdanning av lærere

Pedagogisk kompetanse: Du må ha dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, i henhold til krav i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper:

Vi ser for oss at du har

 • gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå og til å vise engasjement for fagfeltetet

 • ønske om å utvikle deg og forske innenfor vår kjernevirksomhet, som er skole og barnehage.

 • Evne og motivasjon til å drive fram FOU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre

 • interesse for å utvikle deg pedagogisk og didaktisk

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.Det vil for stillingen ikke gjøres sakkyndig vurdering.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Vi oppfordrer til å ikke vente til søknadsfristen er ute med å søke.

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • oversikt over eksternfinansierte prosjekter, dersom aktuelt
 • publikasjonsliste, dersom aktuelt

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS