LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 12.12.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1400 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag),
utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig inntil 5 faste stillinger som Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i matematikkdidaktikk

Om Instituttet

Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving leverer undervisningsressurser på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning og masterprogrammet i realfagenes didaktikk.

Instituttet har mye ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole og driver skole- og barnehagerettet forskning på realfag innenfor lærerutdanningsfeltet. Kroppsøving har fokus på kroppspress, orientering og de yngste barna i barnehagen.

Instituttet består av 40 ansatte fordelt på tre fagområder: matematikk, naturfag og kroppsøving.

Instituttet har 4 i professor-/dosenterstillinger, 16 i andre førstestillinger, 17 høgskolelektorer og 3 stipendiater.

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving er det fra 01.08.2022 ledig inntil 5 faste 100% stilinger som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor i matematikkdidaktikk

Ansvar og arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veiledning og eksamensarbeid på grunnskolelærerutdanningene 1-7 og/eller 5-10.
 • Undervisning på masterstudiet i realfagenes didaktikk.
 • Veiledning av masterstudenter innen matematikkdidaktikk.
 • Undervisning i matematikkdidaktikk på PPU kan være aktuelt
 • Etter- og videreutdanning av lærere og barnehageansatte gjennom DEKOMP og REKOMP satsningen
 • Administrative oppgaver for å ivareta faglig ansvar sammen med faggruppas øvrige vitenskapelig tilsatte.
 • Plikt til å delta i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg, herunder også etter- og videreutdanning.
 • Skolebasert- og fagdidaktisk forskning innenfor matematikkdidaktikk, rettet inn mot vår kjernevirksomhet, som er barnehage og grunnskole.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Krav til kompetanse for førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Søkere må primært ha hovedfag/mastergrad i matematikkdidaktikk, eller sekundært hovedfag/mastergrad i matematikk og ha ervervet bred og dokumenterbar matematikkdidaktisk kompetanse gjennom yrkespraksis.
 • Søkere bør ha relevant matematikkdidaktisk kompetanse fra eget forsknings- og utviklingsarbeid

Erfaringskompetanse

 • Søkere må kjenne norsk skole, og ha erfaring fra undervisning i grunnskole, videregående skole eller lærerutdanning.
 • Søkere med erfaring fra grunnskole vil bli foretrukket.
 • Erfaring med veiledning av bachelor- og masterstudenter er ønskelig
 • Erfaring med å drive skolebasert etterutdanning av lærere er ønskelig

Pedagogisk kompetanse

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Personlig kompetanse

 • Søkere må ha erfaring med å bruke varierte undervisningsmetoder og ha interesse for å utvikle seg pedagogisk og didaktisk.
 • Søkere bør ha et ønske om å utvikle seg og forske innenfor vår kjernevirksomhet, som er skole og barnehage.
 • Vi søker medarbeidere som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil fungere utfyllende i et fagmiljø i utvikling
 • Evne og motivasjon til å drive fram FOU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig.
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet.
 • De som tilsettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.

IKT

 • Generelt god IKT-kompetanse
 • Erfaring med å bruke relevante digitale verktøy i undervisning
 • Bør ha interesse for digitalisering og arbeid med profesjonsfaglig digital kompetanse

Språk

 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk språk.
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Instituttleder Inger Lise Elvehøy, Tel: 62517678 Mob: 99431319, e-post: [email protected]

Fagkontakt: Mats Molberg, Mob: 99100314 , epost: mats[email protected]

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor/ 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS