LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / professor i samfunnsfag / offentlig styring og ledelse

Søknadsfrist: 17.10.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Førsteamanuensis/professor i samfunnsfag/offentlig styring og ledelse

Om stillingene

, e-Ved Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap/Institutt for organisasjon, ledelse og styring er det ledig to faste 100 % stillinger.

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) er det største fakultetet under Høgskolen i Innlandet, og har totalt ca. 7000 studenter. HHS samler et stort fagmiljø ved studiestedene Lillehammer og Rena. Vi tilbyr bachelor- og masterstudier innen disipliner som økonomi, jus, psykologi, reiseliv og opplevelser, innovasjon, bærekraft, beredskap og krisehåndtering, digitalisering, samt innen organisasjon og ledelse.

Institutt for organisasjon, ledelse og styring tilbyr bachelor- og masterstudier innen organisasjon og ledelse, primært for offentlig sektor, samt risiko-, beredskap- og krisehåndtering. Fakultetets strategiske satsingsområder er innovasjon, digitalisering, bærekraft, beredskap og krisehåndtering.

Som den store forsknings- og utdanningsmotoren i Innlandet samarbeider vi tett med både offentlig sektor og det private næringsliv i regionen.HHS har en egen enhet for eksternfinansiert virksomhet som organiserer både utdannings-, forsknings- og utredningsoppdrag.

Vi har høye ambisjoner og søker derfor å styrke vårt fagmiljø ytterligere. Er du den vi jakter på?

Kontakt:

 • Instituttleder Jens Petter Madsbu, Tel: 62 43 04 37, Mob: 920 52 429 , e-post: [email protected]
 • Professor Bent Sofus Tranøy, Tel: 62 43 04 35, Mob: 997 06 184, mob: 997 06 184, e-post: [email protected]
 • Førsteamnuensis Hans Christian Høyer, Tel: 62 43 04 27, Mob: 909 62 611, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

Våre nye medarbeidere vil ha hovedarbeidsplass enten på studiested Rena eller studiested Lillehammer, og vil være organisatorisk tilknyttet faggruppen innen Offentlig styring og ledelse. Minst en av stillingene vil ha arbeidsplass på Rena. Det må påregnes arbeidsoppgaver på fakultetes øvrige studiesteder.

De som ansettes må påregne undervisning ved flere studieprogram, både på heltids- og deltidsstudieprogram. Vår nye kollega må kunne vise initiativ til- og kunne utvikle søknader for ekstern finansiering av undervisnings- og forskningsprosjekter. Det forventes at vedkommende tar en aktiv rolle både når det gjelder studiekvalitetsarbeid og i arbeidet med å videreutvikle og profilere den forskningsmessige aktiviteten knyttet til fagmiljøet.

Aktuelle kandidater må kunne ta ansvar for undervisning, forskning, veiledning og formidling innen mer enn ett av områder som f.eks. offentlig politikk, offentlig forvaltning herunder reformer av offentlig sektor, organisasjonsfag mer allment samt ledelse. Det kan også være aktuelt med arbeidsoppgaver innenfor fagområdeneforskningsmetode- og vitenskapsteori.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

Det kreves doktorgrad eller tilsvarende innen et samfunns-vitenskapelig fagområde, som for eksempel statsvitenskap, sosiologi og/eller organisasjonsvitenskapelige fag.Den som ansettes må, i tillegg til å ha forskningserfaring, ha undervisnings- og veiledningserfaring minst på bachelor og masternivå. Det er en fordel med erfaring fra undervisnings- og veiledningserfaring på dr.gradsnivå. Erfaring med å utvikle oginnhente eksterne forskningsmidler vil vektlegges.

Det kreves dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger.

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Erfaringskompetanse:

Det er ønskelig at de som ansettes har deltatt i forskningsprosjekter innen fagområder som er sentrale for stillingene. Videre ønsker vi medarbeidere som har undervisningserfaring, gjerne fra flere nivåer og med ulike type studentgrupper. Veiledererfaring vektlegges. Det forutsettes godeforskningsmetode- og vitenskapsteoretiske kunnskaper.

Personlig kompetanse:Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv rolle, og i kraft av sin posisjon vil styrke og videreutvikle de studietilbud og fagmiljø som er aktuelle. Våre nye kollegaer vil være vesentlig bidragsytere i Handelshøgskolens portefølje innen offentlig styring ogledelse, innen både utdanning- og forskning. Vi søker kollegaer som kan omgås studenter, inkludert voksne studenter i arbeid, og kolleger på en god måte, og som vil bidra til et godt samarbeidsklima.

IKT-kompetanse:

 • Generelt gode IKT-kunnskaper.

Språk:

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er påkrevd, og vår nye kollega må kunne undervise på norsk (eller skandinavisk) og engelsk

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis / 1013 professor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS