LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i sosialt arbeid

Søknadsfrist: 11.12.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

En fast 100 %-stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor er ledig ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning, studiested Lillehammer.

Instituttet tilbyr tre bachelorstudier: BA barnevern, BA sosialt arbeid og BA vernepleie, og to masterstudier: master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier, og master i karriereveiledning. I tillegg tilbys en rekke enkeltemner, årsstudier og etter- og videreutdanninger innenfor sosialfag og veiledning. Forskningen ved instituttet er rettet mot sosialfaglige temaer knyttet til barn og unge, organisering og styring av velferdstjenester, funksjonshemming, velferdsinnovasjon, brukermedvirkning, karriereveiledning, relasjoner og kommunikasjon i møte mellom profesjonsutøver og bruker. Instituttet har 56 medarbeidere.

Arbeidsoppgavene vil være tilknyttet bachelorstudiet i sosialt arbeid. Studiet gir yrkestittelen sosionom. Sosionomutdanningen er en kunnskapsbasert profesjonsutdanning som kvalifiserer til sosialt arbeid i et livsløpsperspektiv.

Stillingen ligger til Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Ansvar og oppgaver

 • Det tre første årene vil 50 % av stillingen være knyttet til rollen som studieprogramansvarlig (blant annet undervisningsplanlegging, koordinering av lærerressursene, fagutvikling og studentkontakt)
 • Forelesninger, ferdighetsundervisning, veiledning, seminarledelse og sensur
 • Oppfølging i forbindelse med studentenes praksisstudier
 • Deltakelse i utvikling av studiet og ivaretakelse av fagansvar for enkeltemner

Det forventes at den som tilsettes både deltar i og tar initiativ til forskning/utvikling innen sosialfaglig relevante områder.

Kontakt:

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere utdanning på minimum master- eller hovedfagsnivå innen sosialfaglig relevante områder.

Det kreves utdanning som sosionom.

Ved vurdering av søkerne vil vitenskapelige kvalifikasjoner, undervisningserfaring, erfaring fra sosialfaglig arbeid og erfaring som er relevant for rollen som studieprogramansvarlig bli vektlagt.

Formelle krav for tilsetting

 • Førsteamanuensis: doktorgrad (førstekompetanse).
 • Førstelektor: dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling (førstekompetanse).
 • Høgskolelektor: høyere grads-eksamen fra universitet, høgskole eller tilsvarende, samt relevant yrkespraksis og/eller relevante FoU-arbeider ut over mastergrads- eller hovedfagsnivå.

I tillegg kreves det praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelsen ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

 • Vi søker en medarbeider som er faglig interessert, som har interesse for undervisning og forskning innenfor fagområdet generelt og som ønsker å bidra til å videreutvikle studiet og fagmiljøet.
 • Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil komplettere fagmiljøets samlede kompetanse.
 • Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig.
 • Personlig egnethet, inkludert administrative egenskaper, vil tillegges vekt.
 • Det stilles krav til god skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk (skandinavisk) og engelsk.
 • Tilfredsstillende IKT-kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid. I tilknytning til ivaretagelse av emne- og studieansvarsoppgaver kreves bruk av læringsplattformen Canvas.

Hvordan søke

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV (dersom du har undervisningserfaring, pedagogisk formalkompetanse eller publikasjoner skal dette fremgå).
 • Vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Eventuelt inntil 8 vitenskapelige arbeider til vurdering

Søknaden sendes elektronisk via lenke i annonsen ("Søk stillingen").

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan JobbNorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjonen deres ligger som lenke i søknadsskjema.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling.
 • Gode velferdsordninger.

Stillingen innplasseres og lønnes etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode, 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS