LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Fast stilling i lyd på Den norske filmskolen

Søknadsfrist: 25.02.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet utvikler et universitet i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Vi har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Våre studiesteder er Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og vi tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen»

Har du lyst til å være med og utvikle morgendagens filmutdanning?

Om stillingen

Den norske filmskolen søker engasjerte og oppdaterte undervisere med førsteamanuensis- eller professorkompetanse. Vi søker deg som er opptatt av internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere kunstfaglig utdanning, og som sammen med kollegaer og ledelse vil kvalitetssikre studentenes faglige og kunstneriske utvikling, også i samarbeid med andre utdanninger.

Vi har ledig fast undervisningsstilling i lyd i 80%. Stillingene er primært lagt til dagens bachelorprogram. Studiet i lyd skal gi studentene den nødvendige innsikt i lydteknisk teori og praksis, filmteori, dramaturgi, fortellerteknikk, akustikk, musikk og generell filmforståelse. Utdanningen omfatter opplæring i både opptak og postproduksjon. Studentene utvikler også sin egen stil og evne til idéutvikling. Flere åremålsstillinger på Den norske filmskolen utløper i løpet av inneværende år, og vi ønsker å sikre kontinuitet og kvalitet i den videre utviklingen av utdanningene ved å tilby faste stillinger.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

 • Kvalitetssikre studentenes faglige og kunstneriske utvikling i samarbeid med ledelse og kollegaer
 • Ansvar for semesterplanlegging, gjennomføring og vurdering av linjeundervisning og fordypningsprosjekt. 
 • Ansvar for linjebudsjett og innleide gjestelærere
 • Planlegge og legge til rette for felles produksjonsøvelser, fellesundervisning, tverrfaglige prosjekter, workshops og seminarer
 • Ansvar for hovedveiledning av studenter på linjen individuelt og i grupper, samt være biveileder for studenter fra andre linjer og mulig veiledning på ph.d.-nivå.
 • Medansvar for aktiv utvikling av skolens innhold, kvalitet og helhet for å være en ledende kunstfaglig filmutdannelse på høyeste nasjonale nivå.
 • Aktivt delta i relevant nordisk og internasjonalt samarbeid
 • Løpende faglig oppdatering og kunstnerisk utvikling innen eget fagfelt
 • Deltagelse i møter og utviklingsarbeid

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse: 

 • Kvalifisere for stilling som professor/ førsteamanuensis i lyd i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 
 • Kunnskap om og erfaringer med å benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer innen relevante fagområder vektlegges.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk. 
 • Tilfredsstillende digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.

Erfaringskompetanse: 

 • Dokumentere omfattende arbeid innen fagfeltet
 • Kjennskap til nyere teknologisk utvikling innen filmproduksjon, postproduksjon og distribusjon
 • Undervisningserfaring fra høyere kunstfaglig utdanning

Pedagogisk kompetanse: 

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse. 

Personlige egenskaper: 

 • Evne og vilje til å lede fagfeltets utvikling innenfor tildelte rammer med referanser til høyeste kunstfaglige nivå både nasjonalt og internasjonalt
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • Evne til nettverksbygging og deltagelse på faglige arenaer utenfor skolens daglige virke

Når vi vurderer hvilken kandidat som er best kvalifisert, vil vi gjøre en helhetlig vurdering av kvalifikasjoner slik de er formulert i annonseteksten. Personlig egnethet vil tillegges særlig vekt, i tillegg til utdanning, motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr 

 • en spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, med engasjerte kolleger og et sterkt fagmiljø
 • lønn i stillingskode 1013 professor/ 1011 førsteamanuensis/ etter Statens lønnsregulativ. 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev som presenterer søkerens kunstfaglige kompetanse og utviklingsarbeid, pedagogisk erfaring og motivasjon for stillingen.
 • Egen liste med kunstnerisk produksjon og utviklingsarbeid med en kort beskrivelse og lenke til visningssted/publisering/bekreftelse på visning
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis inkludert veiledererfaring. I tillegg til eventuell erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. Alternativt en beskrivelse av egne refleksjoner over ønsket pedagogisk filosofi og praksis.
 • I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring og ev. andre kvalifiserende aktiviteter
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Referanser

For at din søknad skal kunne bli vurdert må dokumentene legges ved som elektroniske vedlegg til søknaden. Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette. 

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Om Den norske filmskolen

Den norske filmskolen er Norges nasjonale filmutdanning på høyeste kunstfaglige nivå. Den norske filmskolen har siden 1997 utdannet nyskapende, kreative og prisbelønte filmskapere til spillefilm og TV-drama i Norge og Skandinavia. Utdanningen har bidratt til å løfte norsk film, har en betydelig internasjonal anseelse og samarbeider tett med filmbransjen. Våre studenter skaper morgendagens fortellinger og vår felles visuelle hukommelse. Filmskolen har tett samarbeid med andre kunstneriske utdanninger, særlig i Skandinavia og i Norden.

Den norske filmskolen er organisert som en selvstendig skole som fra høsten 2024 inngår i fakultetet for film, TV og spill. Filmskolens bachelorprogram ligger på Lillehammer, mens masterprogrammet og etter- og videreutdanningen ligger på Myrens verksted i Oslo. 

Filmskolen har en kunstfaglig bachelor innen manus, regi, produsent, foto, produksjonsdesign, klipp og lyd. Filmskolen tilbyr også en kunstfaglig masterutdanning med spesialisering innen konseptuell dokumentarregi, fiksjonsregi, manus, visuell design og produsent. Stipendiatene ved Filmskolens kunstfaglige doktorgradsprogram utøver kunstnerisk utviklingsarbeid innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer, i tillegg til at de bidrar med undervisning på bachelor og masternivå.

På Den norske filmskolen utvikles den enkelte students personlige refleksjonsevne og kunstneriske identitet. Skolen skal opprettholde en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og skal bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt. Forskning ved fakultetet skjer primært som kunstnerisk utviklingsarbeid, ofte i nært samarbeid med bransjen. 

Søk stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Kjersti Normann (Prodekan utdanning), +4797114121, kjersti.normann@inn.no
 • Sunniva B. Kåpvik (HR-rådgiver), +4799524793, sunniva.kapvik@inn.no
Powered by Labrador CMS