LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 10.01.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig fast stilling som Førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idrett- og utdanningsvitenskap er det ledig inntil en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk. Det er ønskelig med oppstart august 2023. Stillingen er knyttet til Institutt for pedagogikk (IPED) og hovedarbeidssted vil være Vestfold. Nærmeste overordnede er instituttnestleder ved campus Vestfold.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak være tilknyttet Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Studiet gir en innføring i alternative måter å kommunisere på for mennesker som er helt eller delvis mangler tale. Det vil også være aktuelt å knytte ASK kompetanse inn mot kompetanseløftet som innebærer arbeid ute i samarbeidskommuner for å heve deres kompetanse innen ulike (spesialpedagogiske)temaer. Fakultetet har en bachelor utdanning i spesialpedagogikk på Notodden samt to spesialiseringer innen spesialpedagogikk under masteren i pedagogikk i Drammen i tillegg til samtlige etter- og videreutdanninger. Stillingen kan derfor også bli knyttet til alle emner i spesialpedagogikk på ulike nivå i utdanningene, etter- og videreutdanning. Arbeidsoppgavene vil kunne innbefatte ledelse av instituttets ulike emner i spesialpedagogikk. Bidrag inn mot instituttets andre oppgaver, program samt noe reising mellom ulike campus må påberegnes.

I ASK ønsker vi en spesialpedagog med høy ASK kompetanse. Som kan lede ASK studiet og ha hovedtyngden innen ASK og spesialpedagogikk, men også gjerne har kompetanse til å bidra inn på barnehagelærerutdanningen, grunnskoleutdanningen og andre aktuelle utdanninger. Den som ansettes bør ha god oversikt og kunnskap om fagfeltet og kan videreutvikle studiet i tråd med nasjonale føringer og behovet ute i feltet. Det er fortrinnsvis ønskelig med god kjennskap til praksisfeltet.

Arbeidsoppgavene i ASK:

 • Leder for ASK studiet
 • Emneansvar
 • Undervisning
 • Veiledning
 • Sensur

Utadrettet virksomhet og å være aktiv bidragsyter i å skape kompetansetiltak i samarbeidskommunene, som rettet mot ansatte i laget rundt barn og unge (kompetanseløftet)

For å nå våre ambisjoner om å utvikle fremtidsrettede utdanninger innenfor spesialpedagogikk, søker vi en engasjert og innovativ medarbeider, som gjennom undervisning og forskning kan utvikle profesjonelle og engasjerte pedagoger samt bidra til utvikling i regionen. Forsknings- og utviklingsarbeid for å styrke innsikt og forståelse av praksisfeltet er aktuelt, noe ikke minst kompetanseløftet i spesialpedagogikk vil legge til rette for. Forskergrupper er et nøkkelelement i USN’s strategier for faglig utvikling og forskning, og det forutsettes aktiv deltakelse i en eller flere av våre forskergrupper. Dialog med og formidling overfor praksisfeltet og allmenheten forutsettes.

Nærmeste overordnede vil være instituttnestleder ved Institutt for pedagogikk Sigrun Houth (IPED).

Den ansatte vil ansettes ved campus Vestfold, og den aktuelle kandidaten må påregne å arbeide ved andre campus ved behov. Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter aktuelle søkere med både god kompetanse og erfaring fra spesialpedagogisk arbeid fra barnehage og/eller skolesektoren. Hvor man aktivt etterstreber et helhetlig perspektiv for å skape trygge og gode arenaer for barn og unge med gode muligheter for utvikling og mestring. Erfaring fra andre utdanningsinstitusjoner kan også være aktuelt og bli vurdert for stillingen.

Det er også viktig med forskningskompetanse knyttet til fagområdet spesialpedagogikk. Søker må ha sin kompetanse innen spesialpedagogikk eller tilsvarende fagfelt med spesialpedagogisk retning (eller som tangerer det spesialpedagogiske fagfeltet), f.eks. pedagogikk, barnevern, psykologi, språkfag eller sosialpedagogikk. For ansettelse som førsteamanuensis kreves doktorgrad i aktuelt fagfelt, for ansettelse som førstelektor kreves førstelektorkompetanse i aktuelt fagfelt. For søkeremed faglig bakgrunn i andre fagfelt enn spesialpedagogikk må det i søknaden gjøres rede for hvordan faglig bakgrunn er relevant for stillingen.

Den som tilsettes må være engasjert i studenters læring, ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å inngå i et arbeidsfellesskap. Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang ogkvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Sertifisert ASK veileder.
 • Faglig kompetanse innen spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi, logopedi, synspedagogikk, audiopedagogikk eller tilsvarende på minimum masternivå.
 • Kunnskap og erfaring med tverrfaglig samarbeid.
 • Kunnskap og erfaring med å utvikle og gjennomføre kompetansehevingstiltak.
 • Kunnskap og erfaring med veiledningsarbeid.
 • Kompetanse og erfaring med spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og/eller skolesektoren. Erfaringer fra andre relevante utdanningsinstitusjoner vil også kunne være aktuelt.
 • Ha god kunnskap om grunnleggende læring og utvikling og kunnskapsanvendelse.
 • Ha god system- og forvaltningskunnskap.
 • Undervisningserfaring og -kompetanse.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): NOK 517 600– 648 700 per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 615 000 – 790 100 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

 • Instituttnestleder Sigrun Houth, tlf: 92 23 62 26

For opplysningar om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS