LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i engelsk litteratur / kultur og didaktikk

Søknadsfrist: 17.12.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfagved Nord universitet har ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i engelsk litteratur/kultur og didaktikk. Engelsk tilhører faggruppen for språk og litteratur som også omfatter norsk og samisk (lule- og sørsamisk). For tiden har engelskseksjonen 16 heltidsansatte fordelt på tre studiesteder; 6 i Levanger, 2 i Nesna, og 8 i Bodø. Stillingen er i primært knyttet til den femårige grunnskolelærerutdanningen (1.-7. og 5.-10. trinn), og innebærer undervisningsansvar i emner innen engelsk litteratur, kultur og fagdidaktikk, i tillegg til veiledning til praksis og masteroppgaven.

Søkere til stillingen skal fortrinnsvis ha bakgrunn fra engelsk litteratur og kultur og, i tillegg, bakgrunn fra engelsk fagdidaktikk og pedagogikk. De skal føle seg komfortable med å undervise i et mangfold av tekster fra britiske og amerikanske litterære tradisjoner og den øvrige engelsktalende verden, og kjenne til hvordan kunnskap om og refleksjon omkring disse tekstene bidrar til de ferdighetene og selvtilliten som må til for å lykkes som engelsklærer. I tillegg bør søkere føle seg komfortable med å undervise engelskspråklig litteratur og multimodale tekster for yngre lesere (dvs. ungdomslitteratur og barnelitteratur).

Stillingen er knyttet til Nord universitets campus i Levanger og forutsetter bosted i nærområdet. Undervisning skjer jevnlig ansikt til ansikt; i noen sammenheng kan undervisning også foregå på nett. Studieløpet koordineres mellom campusene i Bodø, Nesna og Levanger, så samarbeid mellom kolleger uavhengig av geografisk plassering er viktig. Stillingen kan innebære oppgaver ved Nord universitets andre studiesteder.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.

Søknaden og følgebrevet skal skrives på engelsk.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er primært knyttet til grunnskolelærerutdanningen (1.-7. og 5.-10. trinn), og kan også innebære ytterligere undervisningsansvar innenfor lærerutdanningen
 • Praktisveiledning etter behov
 • Veiledning av bachelorprosjektoppgaver (FoU-oppgaver) på årlig basis
 • Veiledning av masteroppgaver innenfor studieretning engelsk (1.-7. og 5.-10. trinn) etter behov
 • Planlegge og undervise deler av emner innen engelsk litteratur/kultur og didaktikk
 • Forskning og utvikling, inkludert formidling, av omfang som tilsvarer etablert standard for gjeldende stillingstype
 • Det er generelt viktig at søkere er allsidige og fleksible, kan tilpasse seg ulike oppgaver og studentgrupper, og bidra til fagmiljøet

Kvalifikasjonskrav

Associate Professor/ Senior Lecturer:

 • For ansettelse som førsteamanuensis må søker ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen engelsk litteratur, kultur og/eller engelsk fagdidaktikk.
 • For ansettelse som førstelektor må søker i tillegg til mastergrad i engelsk med tydelig fokus på litteratur, kultur og/eller engelsk fagdidaktikk, dokumentere forsknings- og utviklingsarbeid med kvalitet og omfang som tilsvarer arbeidsmengde og nivå i en doktorgradsavhandling.

Universitetslektor:

 • For ansettelse som universitetslektor må kandidater ha en mastergrad i engelsk, med tydelig fokus på litteratur, kultur og/eller engelsk fagdidaktikk.

For alle stillinger:

 • Kjennskap til det norske skolesystemet. Kandidater med dokumentert undervisningserfaring fra norsk skole trinn 1-10 vil bli prioritert. Tidligere erfaring med undervisning i engelsk litteratur/kultur og didaktikk innen lærerutdanning ved norske høyereutdanningsinstitusjoner er også verdsatt.
 • En reflektert og bevisst holdning til egen undervisning og veiledning og evne til å engasjere studenter både i undervisning og gjennom veiledning.
 • Utmerket muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på engelsk.
 • Arbeidsspråket i administrasjonen er norsk og den som ansettes i stillingen må beherske norsk eller kan tilegne seg ferdigheter i norsk for faglige formål innen en toårsperiode.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å samarbeide, ta initiativ og arbeide selvstendig
 • Engasjement for kvalitet i undervisning og veiledning, og kobling mellom teori og praksis i lærerutdanningen

Den som ansettes bør:

 • kunne legge til rette for varierte undervisningsformer
 • kunne utføre administrasjons- og koordinasjonsoppgaver som emne- og studieprogramutvikling
 • kunne bruke digitale ressurser og verktøy i planlegging og undervisning
 • ha publisert forskning som er relevant for engelsk litteratur, kultur og/eller didaktikk (for ansettelse som førsteamanuensis eller førstelektor)

Vi tilbyr:

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 17.12.2023

Ref.nr. 30175353

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS