LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis / førstelektor i fagdidaktikk og tredimensjonal form og materialer

Søknadsfrist: 10.03.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for estetiske fag (EST) er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Instituttet har ca. 900 studenter og 58 ansatte. Vi tilbyr studieprogram på bachelor- og masternivå innen design, kunst og håndverk, drama- og teaterkommunikasjon, kunst og formidling, og mote og produksjon. I tillegg har vi i et nytt PhD program: Innovasjon for bærekraft og flere videreutdanninger og praktisk-pedagogiske utdanninger i design, kunst og håndverk og drama- og teaterkommunikasjon. De fleste av utdanningene har et element av praksisopplæring som en integrert del av sin studieprogresjon og faglige innhold. Instituttet har fire forskergrupper og stor aktivitet innen eksternrettet oppdragsvirksomhet. Dette er tilknyttet instituttets enhet for livslang læring, Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK).

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag er det ledig stilling i 60% som førsteamanuensis/ førstelektor i fagdidaktikk og tredimensjonal form og materialer. Ønsket tiltredelse er 01.08.2024. 

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning på den femårige lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag, design, kunst og håndverk, Masterutdanning i estetiske fag og Praktisk, pedagogisk utdanning (PPU) i design, kunst og håndverk. Femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, fagområdet design, kunst og håndverk er utviklet i tråd med nasjonale føringer og startet høsten 2022.

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning i praktisk og skapende arbeid i  ulike tredimensjonale myke, harde og plastiske materialer, slik det fremkommer i læreplaner i grunnopplæringen. Sentralt er undervisning i faglig og fagdidaktisk refleksjon knyttet til tredimensjonal form, arbeid i materialer, teknologisk innovasjon, og utviklingen av et bærekraftig, demokratisk og mangfoldig samfunn. Undervisning og veiledning vil i stor grad foregå i verksteder og vårt eget Makerspace. Arbeidet i tredimensjonal form omfatter også overføring fra digitale verktøy til fysiske manifestasjoner. 

Fagmiljøet har en nasjonalt ledende posisjon innen lærerutdanning i design, kunst og håndverk. Gjennom deltakelse i nettverk og arrangering av forskningskonferanser har dette fagmiljøet også markert seg internasjonalt. 

Stillingen kan bli tillagt program- og emneansvar, i tillegg til undervisnings- og veiledningsoppgaver. Det legges stor vekt på forskning og utvikling ved fakultetet. Ved Institutt for estetiske fag er det etablert flere forskergrupper med stor aktivitet. Instituttet har også bidrags- og oppdragsvirksomhet gjennom blant annet etter- og videreutdanning. Det forventes at den som ansettes deltar i faglige utviklingsprosjekter og i fagdidaktisk forskning og utvikling.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede studenter i harde og plastiske materialer
 • emneansvar og verkstedsansvar
 • bistå i arbeidet med fagdidaktiske, kunstfaglige og digitale utviklingsprosesser ved instituttet
 • delta i forskergrupper ved instituttet og arbeide med å søke om eksterne midler
 • utveksle erfaring og samarbeide i team og med andre kolleger
 • bidra aktivt og delta i forskningsvirksomhet og oppdragsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav

 • førstekompetanse i harde og plastiske materialer 
 • meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Til stilling som førsteamanuensis kreves:

 • doktorgrad eller tilsvarende innen design, kunst og håndverk med fokus på harde og plastiske materialer 

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Til stilling som førstelektor kreves:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen design, kunst og håndverk med fokus på harde og plastiske materialer 

eller

 • dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen design, kunst og håndverk med fokus på harde og plastiske materialer 

og

 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt

og

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning 

Det vil bli lagt vekt på

 • kunnskap om fagområdet som skolefag og som fagdidaktisk forskningsfelt
 • kunnskap om innovasjon, forskning og undervisning innen design, kunst og håndverk i et bærekraftig og samfunnsetisk perspektiv
 • erfaring med undervisning og veiledning fra grunn- og/eller videregående skole, samt høgskole og/eller universitet
 • evne til å variere undervisningsmetoder, inkludert digitalt 
 • nasjonalt og internasjonalt nettverk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • faglig engasjert og initiativrik
 • innovativ
 • evne til å lytte og å være nysgjerrig på endringer 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad blir vurdert av et sakkyndig utvalg.

 Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål 
 • fullstendig publikasjonsliste 
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, og en oversikt over disse
 • kontaktinformasjon til 2 referanser 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1198 førstelektor/ 1011 førsteamanuensis, tilsvarende kroner 615 700 – 745 000 pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

 • instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf: +47 99 71 71 99
 • studieleder Kari Saasen Strand, tlf: +47 67 23 87 90

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

Søknadsfrist: 10. mars 2024

Ref. nr: 24/07149

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS