Spennende jobbmulighet ved Divisjon Helse og samfunn ved NORCE!

Forskningsleder - Divisjon Helse og samfunn

Søknadsfrist: 22.09.2022

NORCE

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vår visjon er Lidenskap for kunnskap - Sammen for bærekraft . FNs bærekraftsmål er et viktig rammeverk for vår strategi. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, samfunn og teknologi.

Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskapning lokalt, nasjonalt og globalt. Vi har over 800 ansatte fordelt på kontorer i Bergen (hovedkontor), Tromsø, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Har du ambisjoner og de riktige kvalifikasjoner til å bli vår nye forskningsleder?

Om divisjon Helse og samfunn

Divisjon Helse og samfunn består av 9 forskningsgrupper innen temaene velferd, arbeid og helse, samt bærekraft og omstilling. I tillegg driver vi fire nasjonale og regionale kunnskaps- og kompetansentre innen helse på vegne av departement og direktorat.

Divisjonen har en årlig omsetning på om lag 242 millioner kroner, og ca. 250 forskere med arbeidssted i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Haugesund, Tromsø, Alta og Oslo.

Norges forskningsråd, EU, offentlig og privat sektor samt interesseorganisasjoner, er alle viktige oppdragsgivere for oss. Her søker vi forskningsfinansiering i spennende programmer, i konkrete utlysninger, gjennom egeninitierte prosjekter, eller som samarbeidsprosjekter. Vi samarbeider tett med andre forskningsmiljøer.

Om Forskningsgruppen Innovasjon og næring

Innovasjon og næring er ei nyetablert forskningsgruppe med utspring i forskningsgruppen Regional Utvikling. Gruppen Innovasjon og Næring forsker på omdanning av næringslivet primært i Vest- og Sør-Vest Norge. Aktuelle temaområder er innovasjon, næringsutvikling og entreprenørskap, bærekraft, sirkulær økonomi og overgang til fornybar energi.

Om stillingen

Forskningslederen har strategisk og koordinerende ansvar for å utvikle forskningsfelt og nye forskningsideer i forskningsgruppen, faglige nettverk og relasjonsbygging eksternt. Forskningslederen har personalansvar for ansatte i forskningsgruppen, og skal legge til rette for faglig utvikling av den enkelte og gruppen som helhet. Vår nye forskningsleder skal bidra til å drive fram prosjekter og skape initiativ og samarbeid innad i egen gruppe, mellom forskningsgruppene og eksternt.

Forskningsleder har ansvar for daglig drift, og HMS- og kvalitetsansvar for aktiviteter som utføres i gruppen og har overordnet ansvar for gruppens faglige og økonomiske resultater.

Stillingen vil ha arbedssted i våre kontorer på Ullandhaug i Stavanger eller i våre kontorer i Haugesund.

Forskningslederens oppgaver

Forskningslederen inngår i divisjonens ledergruppe og vil spille en viktig rolle i den strategiske utvikling av divisjonen. Det er forventet at man deltar i utvikling av forskningsstrategi, utvikling av søknader på tvers av forskergrupper og divisjoner i NORCE samt at man bidrar til den generelle og strategiske forskerformidling fra gruppen/divisjonen.

Forskningslederen skal følge opp gruppens ansatte, koordinere, kvalitetssikre og prioritere søknader/tilbud i samarbeid med prosjektledere. Gruppens prosjektportefølje og prosjektdekning skal følges opp, i tillegg til prioritering av interne midler og grunnbevilgning.

Det skal også tilrettelegges for godt samarbeid og informasjonsflyt innad i forskningsgruppen og på tvers av forskningsgruppene i selskapet, og stimuleres til god dialog mellom de ulike faggruppene i NORCE.

Stillingen har i tillegg til forskningsledelse en forskningskomponent. Størrelsen på denne vil avhenge av gruppens størrelse og prioriteringer avtalt med nærmeste leder.

Kompetanse og erfaringskrav

Det kreves doktorgrad innen relevante fagfelt; økonomi, ledelse og administrasjon eller regionalgeografi. Andre fagområder kan også være aktuelle, ha samt relevant erfaring

Forskningsleder forventes å være målrettet og motiverende, ha gode lederegenskaper, samarbeidsevner og god kompetanse innenfor relevante fagfelt.

Det kreves solid erfaring med utforming av tilbud/søknader.

Forskningsleder skal være en drivkraft i videreutvikling av gruppen og NORCE og må derfor ha stor arbeids kapasitet, like å jobbe i team, ha evne til å drive fram og gjennomføre nye prosjekter og skape initiativ og samarbeid i forskningsgruppen og mellom forskningsgruppene.

God skriftlig og muntlig fremstilling på båe norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

  • Muligheten til å delta i og påvirke NORCEs utvikling
  • Gjennom NORCE School vil du kunne utvikle deg som leder
  • Jobb i et stimulerende og profesjonelt arbeidsmiljø med interessante oppgaver og gode kolleger
  • Muligheten til å jobbe i multidisiplinære team med kollegaer som komplementerer din egen ekspertise
  • Gode muligheter til å jobbe med spennende nasjonale og internasjonale prosjekter og utvide nettverkene dine både innad i NORCE og eksternt
  • Lønn etter avtale
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknad og kontaktpersoner

Vi ber om at du søker via JobbNorge.no hvor du kort beskriver dine mest fremtredende faglige kvalifikasjoner, hva du kan bidra med som forskningsleder for Innovasjon og næring - Stavanger og din motivasjon for å søke jobben.

Spørsmål om stilling kan stiles til:

Spørsmål om søknadsprosessen: Rådgiver HR, Bente Heggdal Martinsen ([email protected]).

Søk på stillingen

Hjemmeside

Powered by Labrador CMS