LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Forskningsleder ved Forskningssenter innen bærekraft og digitalisering

Søknadsfrist: 26.09.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Forskningsleder ved Forskningssenter innen bærekraft og digitalisering

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet har etablert et forskningsenter innen bærekraft og digitalisering. Forskningssenteret er lokalisert til desentralisert studiested Kongsvinger.

Senteret skal utføre forskning av høy kvalitet og kunne svare på kunnskapsbehovet knyttet til bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling i Kongsvingerregionen og Innlandet forøvrig, nasjonalt og internasjonalt, samt støtte opp under utdanningene og forskningsvirksomheten på fakultetet. Forskningssenteret har et tett samarbeid med det regionale næringslivet og deres behov for kompetanse og ny kunnskap om bærekraft og digitalisering.

Stillingen er knyttet til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS).

Stilingen er 100 %, åremålsstilling over 4 år, med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen).

Hovedarbeidssted vil være Kongsvinger, men forskningsleder vil også måtte være til stede på studiested Lillehammer og studiested Rena. Det vil påregnes en del reisevirksomhet i stillingen.

Det er ønskelig at forskningsleder deltar aktivt i fakultetet og forskningssenterets forsknings- og utviklingsaktiviteter. Definert forskningstid (eller undervisningstid) er del av stillingen.

Kontakt:

Overordnet ansvarsområde og faglig virksomhet

Utvikle og lede Forskningssenteret for bærekraft og digitalisering. Forskningsleder vil ha myndighet og ansvar for den faglige utviklingen, organiseringen og innholdet i forskningssenteret. Det vil si at forskningsleder har det faglige ansvaret for planlegging og gjennomføring av forskningssenterets aktiviteter. Dette inkluderer utvikling av prosjektsøknader og prioriteringav faglige arbeidsoppgaver for senterets medarbeidere.

Sentrale arbeidsoppgaver

• Samlet ansvar for senterets faglige utvikling, profil, økonomi og strategisk utvikling

• Bidra til utvikling av forskningsstrategier, etablere og utvikle forskningsfaglige allianser og nettverk nasjonalt og internasjonalt innen senterets fagfelt

• Bygge opp forskningssenterets prosjektportefølje

• Rekruttere og lede senterets medarbeidere

• Samarbeide med HHS’ instituttledere og INTOP

• Styrke og videreutvikle samarbeidet med senterets samarbeidspartnere, samt utvikle dette nettverket videre

• Faglig rådgivning og støtte til fagområdets prosjekter og aktiviteter

• Lede senterets internasjonale arbeid

• Operativt forskningsarbeid• Formidling

Forskningsleder vil bidra med en overordnet strategisk og langsiktig kompetanseutvikling for å sikre at forskningssenteret utvikles i tråd med fakultetets faglige strategier.

Forskningsleder forventes i oppfølgingen av ovennevnte ansvarsområder å samarbeide tett med dekan/prodekan, instituttledere, leder for eksternfinansiert virksomhet, øvrig ledergruppe og forskningsadministrasjonen på fakultetet.

Stikkord: forskningsutvikling, strategi, forskningsledelse, akkvisisjon, internasjonalisering, nettverk, formidling.

Personalledelse

• Stillingen vil ha administrativ støtte. Forskningsleder skal ikke ha personalansvar.

Forskningsleder er ansatt ved et av fakultetets institutter, pt. institutt for økonomifag.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

Det er et krav om førstekompetanse, på professornivå, iht. kompetansekravene i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes må ha sin forskningsprofil knyttet til et av fakultetets fagområder.

Annen kompetanse

• Dokumentert forskningskompetanse/-erfaring, nasjonalt og internasjonalt. Erfaring med forskningsledelse.

• Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner.

• Beherske et skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig.

Vi ønsker oss en kandidat som har god kunnskap om, og relasjoner til, nærings- og samfunnsliv i regionen. God innsikt i forskningsfeltene bærekraft og/eller digitalisering er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Vi søker en forskningsleder med særlig vekt på lederegenskaper, og evne til

• strategisk tenkning

• lederskap som fremmer forskning

• å inspirere og være teambygger

• å kommunisere og følge opp mennesker

• å ta initiativ, planlegge, prioritere arbeid og legge til rette for utvikling

• å kommunisere og lytte, og til å videreutvikle en kultur for kollegial deltakelse

• å initiere og gjennomføre endringsprosesser

• å bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt

Stillingen krever stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og generelt gode samarbeidsevner.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
  • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
  • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
  • Publikasjonsliste
  • Inntil 15 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 professor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
  • Forskningslederen tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen)

Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS