LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Forskar i informatikk: algoritmiske fundamenter i datavitskap

Søknadsfrist: 01.10.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Forskar i informatikk: algoritmiske fundamenter i datavitskap

Ved Institutt for informatikk er det ledig ei mellombels stilling som forskar innan algoritmiske fundamenter i datavitskap, knytt Center for Data Science (CEDAS).

Stillinga er for ein periode på 18 månadar, finansiert av European Research Council Grant prosjektet “Lossy Preprocessing (LOPRE)” som er leia av professor Saket Saurabh.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

Alle tilsette vert forventa å bidra til framifrå forsking og undervisning av høg internasjonal kvalitet. Den ledige forskarstillinga skal bidra til suksess og synlegheit for CEDAS- og LOPRE- prosjekta.

Aktuelle forskingsmessige prioriteringar i CEDAS inkluderer forsking i algoritmiske fundamenter i datavitkap, visuell datavitskap, fundament i maskinlæring, datavitskap i bioinformatikk, åtferd datavitskap-, og statistiske fundamenter.

Den som vert tilsett vil forske innan algoritmiske fundamenter i datavitskap, og samarbeide saman med andre forskarar i CEDAS.

Vi søkjar etter ein framifrå forskar med bakgrunn og erfaring frå eit eller fleire av følgjande felt innan informatikk: tilnærmingsalgoritmar, dynamiske algoritmar, streaming algoritmar, parameterisert kompleksitet, maskinlæringsalgoritmar, og andre relaterte felt.

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning i informatikk eller matematikk eller ha levert doktoravhandlinga si til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Erfaring frå algoritmeforsking er eit krav.
 • Søkjarar må kunne dokumentere sterk kompetanse innan algoritmeforsking med ein solid publikasjonsliste, frå leiande konferansar som til dømes STOC, FOCS, SODA, ICALP, SoCG, og PODC.
 • Det er ein føremon med erfaring innan datavitskap, særleg med fokus på algoritmiske fundament innan datavitskap, men også på andre forskingsretningar innan CEDAS
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkarar må ha gode engelskkunnskapar, skriftleg og munnleg.

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Forskingsrøynsle, ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane.

Særeigne krav for stillinga

UiB er underlagd regelverket for eksportkontroll og regelverket gjeld ved behandling av søknadar til stillinga.

Vi kan tilby

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som forskar (kode 1109 i hovudtariffavtalane i staten) og brutto årsløn på kr. 615 700,- (svarar til lønssteg 63) ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål. Dersom du enno ikkje har fullført doktorgraden må du levere ei stadfesting på at doktorgradsavhandlinga er levert.
 • Relevante attestar
 • Liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • Eventuelle publikasjonar
 • Namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga.

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

For HR-relaterte førespurnader, ta kontakt med Karoline Christiansen.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner/menn om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillinga

 • Karoline Christiansen (HR-rådgiver), 55 58 47 70, karoline.christiansen@uib.no
Powered by Labrador CMS