LEDIG STILLING VED OSLOMET

Undervisnings- og forskerstillinger i nordisk / norskdidaktikk

Søknadsfrist: 13.12.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) er det ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor fra 01.08.23 og to 100 % midlertidige stillinger for perioden 01.08.23-31.07.24 som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor, begge i nordisk/norskdidaktikk. De som ansettes må samlet fylle behovet for faglig bredde i seksjonen.

Det er ønske om kompetanse i:

 • Begynneropplæring
 • Litteraturdidaktikk, særlig fiksjonstekster, multimodale tekster og/eller litteraturhistoriske perspektiv

Seksjonen underviser, veileder og vurderer på instituttets femårige master grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og 5-10 og har også oppgaver i det toårige masterløpet i skolerettet utdanningsvitenskap. Seksjon for norsk har også oppgaver innen instituttets etter- og videreutdanningsportefølje mot skolen, videreutdanning gjennom kompetanse for kvalitet.

Les mer om instituttets forskningsgrupper.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • å undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. etter- og videreutdanninger
 • å følge opp studenter i praksis, og ha kontakt med skoler og skoleeiere
 • Lede og gjennomføre skolebaserte kompetansehevingstiltak gjennom desentraliserte kompetansehevingstiltak og lærerutdanningsskoler
 • å ha kontakt med yrkesfeltet
 • å gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid (midlertidig ansatte har vanligvis ikke FoU-tid i stillingen sin den første året)
 • å utføre faglig-administrative oppgaver
 • å aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • å formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet ellers
 • å delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • å delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • For førsteamanuensis kreves doktorgrad i nordisk/norskdidaktikk eller tilsvarende. Kravet om doktorgrad i nordisk/norskdidaktikk kan fravikes dersom søkeren har doktorgrad innenfor et tilsvarende skolerelevant fag, og søkeren ellers dokumentere relevant innsikt og erfaring fra skole og/eller lærerutdanningsfeltet. Kompetansen til søkeren må vurderes helhetlig.
 • For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i nordisk/norskdidaktikk eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • For universitetslektor kreves det mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i nordisk/norskdidaktikk på universitet eller høgskolenivå.
 • For alle stillingskategoriene gjelder dette: Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse innen fagområdet eller ha denne type erfaring fra arbeidslivet. Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. Søkere må beherske begge målformer og kunne undervise og veilede på begge målformer.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • erfaring fra undervisning grunnskolen
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • samarbeids- og løsningsorientert
 • bidragsyter til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø for både ansatte og studenter
 • bidragsyter for faglig utvikling både i utdanning og i forskning

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis kode 1011 og førstelektor kode 1198 i lønnstrinn 60-74 (fra kr 543 500,- til kr 702 100,- per år) og som universitetslektor kode 1009 i lønnstrinn 51-66 (fra kr 468 300,- til kr 604 700,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

 • Studieleder Janne Herseth, jaher@oslomet.no
 • Seksjonsleder Anne Kristine Øgreid, annekr@oslomet.no
 • Seksjonsleder Trine Gedde-Dahl, trinegd@oslomet.no

Vil du søke på stilling må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/08184

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS