LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Samfunnsvitenskapelige forskerstillinger

Søknadsfrist: 01.06.2022

Norsk institutt for naturforskning

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse (www.nina.no). Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med rundt 300 ansatte. Hovedkontoret, NINA-huset, ligger i Trondheim i tilknytning til Gløshaugen. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. NINA er med i FRAM-senteret i Tromsø, CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn i Oslo og Senter for Reiselivsforskning på Lillehammer. NINA har ca. 25 forskere med samfunnsvitenskapelig bakgrunn, og mange av disse har arbeidssted på Lillehammer. NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger.

Ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det ledig inntil tre stillinger for forskere med samfunnsvitenskapelig kompetanse og interesse for problemstillinger knyttet til naturforvaltning og bærekraftig utvikling. To av stillingene er knyttet til NINAs avdeling på Lillehammer, mens den tredje er knyttet til avdeling for terrestrisk naturmangfold i Trondheim. Alle samfunnsforskere i NINA er med i faggruppen NINA samfunn uavhengig av hvilken avdeling en tilhører.

NINAs avdeling på Lillehammer har en bred aktivitet knyttet til forskning innen samfunns- og naturvitenskap, og en rekke fler- og tverrfaglige prosjekter. På NINA skal vi jobbe for de gode miljøløsningene! Vi har et arbeidsmiljø som preges av raushet og at vi spiller hverandre gode! NINA Lillehammer er den avdelingen med flest samfunnsforskere og vi ønsker å sette lokale utfordringer inn i et globalt perspektiv, og globale utfordringer i et lokalt perspektiv!

På NINA terrestrisk naturmangfold i Trondheim bygger vi nå opp mer samfunnsfaglig kompetanse innen bærekraft og gjennomgripende endringer.

Viktige temaområder er natur- og viltforvaltning, bærekraftige endringer for økt naturmangfold, restaurering, fisk- og ferskvannsøkologi, friluftsliv, ferdsel og turisme, integrasjon av styringsprosesser på tvers av sektorer og samfunnshensyn. I tillegg til forskning utføres også interesse- og bærekraftsanalyser, konsekvensutredninger og rådgivning. Sentrale oppdragsgivere er miljøforvaltningen, kommuner, næringslivet, Norges forskningsråd og organisasjoner samt EUs programmer, Biodiversa, IPBES og øvrige internasjonale oppdragsgivere. NINA har også et økende samarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner og har et mål om økt internasjonal finansiering av prosjekter, bl.a. gjennom EU-midler.

Om stillingene:

Stillingene er rettet mot anvendt samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til bærekraftmål og relasjoner mellom mennesker og natur. Forskergruppen benytter ofte sosial-økologiske perspektiver og jobber med problemstillinger knyttet til naturforvaltning, besøksforvaltning, dialog- og beslutningsprosesser, klimaomstilling, folkehelse, livskvalitet, økosystemtjenester, naturopplevelser, kulturmiljø, friluftsliv, grønn omstilling, arealbruk og planlegging, bærekraft og utfordringer og muligheter i spennet mellom miljøvern og næringsutvikling. Vi ser også etter samfunnsforskere med kompetanse på kunnskapsdimensjonen av forvaltning, politikk og styring knyttet til naturmangfold, bærekraft og gjennomgripende endringer. Forskerne har selvstendig ansvar for de fleste delene av et forskningsprosjekt, inkludert nettverksbygging, design, datainnsamling, publisering og formidling av forskningsresultater. Internasjonal vitenskapelig publisering og bidrag til utvikling av nye prosjekter nasjonalt og internasjonalt er viktig. Forskerne gis betydelig frihet til å utvikle prosjekter i henhold til egen faglig bakgrunn og interesse innen disse rammene.

Arbeidsoppgaver:

Alle forskerstillingene må forvente å drive

• Forskning knyttet til både anvendte og mer grunnleggende problemstillinger og oppdrag

• Prosjektledelse, herunder prosjektutvikling, akkvisisjon, gjennomføring og formidling

• Strategisk planlegging og utvikling av nye muligheter

• Forskningsformidling og relasjonsbygging mot forvaltning, næringsliv, brukere og andre forskningspartnere

Som forsker må du også påregne å være den som tar ansvar for å dra lasset på forskningssøknader og publiseringer.

I tillegg kan én av stillingene bli knyttet opp mot et nytt EU-prosjekt Bio-Agora. Bio-Agora handler om hvordan kunnskapsoverføring skal kunne skje mellom forskning og ulike beslutningstakere relatert til bevaring av biologisk mangfold. Her vil erfaring med dialogarbeid og beslutningsprosesser være en fordel.

Hvem søker vi?

Du er initiativrik og liker å samarbeide med andre, både innad i NINA og i andre fagmiljøer om forskning, formidling og prosjektutvikling knyttet til de store miljøutfordringene samfunnet står overfor. Du er innstilt på en utfordrende og variert hverdag, og har god forståelse av hva anvendt forskning innebærer, herunder forståelse for ulike samfunnssektorers behov og utfordringer.

Kompetansekrav:

Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen geografi, psykologi, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap, og historie evt. tilsvarende forskerutdanning fra relevante tverrfaglige studieprogram. Søkere med utdanning og/eller forskningserfaring fra vitenskaps- og teknologistudier (STS) er spesielt relevant for NINA terrestrisk naturmangfold.

Godt utviklet kvantitativ og/eller kvalitativ metodekompetanse, prosjektstyring og erfaring fra arbeid i flerfaglige team er ønskelig. Utmerket skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk kreves. Det er også ønskelig med gode ferdigheter i norsk/nordisk språk. Vi ser for oss forskere med en viss erfaring etter avlagt doktorgrad, gjerne fra postdoc-stilling eller oppdragsforskning, evt. med annen relevant erfaring, som også kan ta en prosjektlederrolle.

Vi tilbyr:

• fast arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn som forsker avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Søknad sendes på e-post til [email protected]

Den må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og publikasjonsliste. De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju.

NINA arbeider aktivt for å skape et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø, samt rekruttere flere kvinner inn i forskerstillinger. Forskere med minoritetsbakgrunn, kvinner og kandidater som bidrar til et bredere mangfold oppfordres derfor til å søke.

Henvendelser om utlysningen kan gjøres til:

Søknadsfrist er 1. juni 2022

Powered by Labrador CMS