LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker innen vannkvalitet, overvåkning og analyse

Søknadsfrist: 05.12.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har ca 700 ansatte, hovedkontor i Ås i Akershus og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, eid av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling for hydrologi og vannmiljø
er en av seks avdelinger i Divisjon for miljø og naturressurser. Vi arbeider med forskning, utredning og oppdrag innen blant annet vannkvalitet, hydrologi, grunnvann, avløpsløsninger, nedbørfeltanalyser, miljøstatistikk og tiltak i vannstrengen. Vi benytter ulike metoder og modeller for å forutsi effekter på vannmiljøet av klima- og arealbruksendringer.

Vi søker en motivert medarbeider med kunnskap om overvåkning, biologiske og kjemiske kvalitetselement, forurensningskilder, vannkvalitet, avrenningsproblematikk, tilførselsanalyser, kilderegnskap og andre analysemetoder, hovedsakelig knyttet til ferskvann.

Du vil ha gode muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag, og må nok også regne med at det kan bli endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Prosjekter knyttet til stillingen ligger stort sett i Østlandsområdet. Arbeidssted er NIBIOs hovedkontor på Ås i Viken fylke, men reisevirksomhet knyttet til feltarbeid også andre steder i landet må påregnes.

Stillingens hovedoppgaver

 • Forskning, utredning og oppdrag knyttet til overvåkning av vannkvalitet i ferskvann med bruk av ulik overvåkingsmetodikk
 • Prosjektoppfølging og prosjektledelse, inkludert kontakt og møter med oppdragsgivere og offentlig forvaltning
 • Benytte og utvikle ulike analysemetoder for tilstandsvurderinger, inkludert transportberegning av stoffer i vassdrag og trendanalyser
 • Feltarbeid med vannprøvetagning (biologi og kjemi)
 • Datahåndtering og utarbeiding av kart og andre GIS-relaterte leveranser
 • Initiere og delta i arbeid med søknader og oppdragstilbud
 • Utarbeide rapporter og publisere artikler i vitenskapelige tidsskrift

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innenfor limnologi eller andre relevante fagområder
 • Erfaring fra overvåkningsoppdrag i ferskvann, herunder innhenting av vannprøver og prøver for biologiske kvalitetselement (for eksempel begroingsalger, bunndyr, elvemusling, planteplankton, fisk og/eller vannplanter)
 • Beherske programvarer for datafremstilling, statistisk metode og -analyse, f.eks GIS og R
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (evt annet skandinavisk språk)
 • Førerkort klasse B

Det er en fordel om du har

 • Kunnskap om transportberegning av stoffer i vassdrag og metoder for utarbeiding av kilderegnskap
 • Erfaring fra å tolke vannkvalitets- og biologiske data fra ferskvann
 • Erfaring fra modellering av biogeokjemiske prosesser i akvatiske systemer
 • Erfaring fra laboratoriearbeid med bestemmelse av begroingsalger og bunndyr
 • Kunnskap om EUs vanndirektiv og norske forvaltningssystemer
 • Kjennskap til norske databaser for vannkvalitet, vannføring mm
 • Erfaring fra prosjektarbeid og -rapportering
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt og kan ta selvstendige avgjørelser
 • Du evner å initiere, lede og styre oppdrags- og forskningsprosjekter
 • Engasjement for problemstillinger om vannmiljø
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En god personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ som forsker kode 1109, årslønn kr. 573.900 - 689.100 (lønnstrinn 62-72), avhengig av utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Forskningssjef/avdelingsleder Anja Celine Winger (epost [email protected], tlf 926 51 967)

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Kopier av vitnemål og karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen, eller legge ved pdf-kopier i søknadsportalen her.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn skal minst én søker fra hver av disse gruppene bli invitert til intervju. Les mer om dette her.

Opplysninger om søker kan bli offentliggjort, jf. offentleglova §25, 2. ledd. En søker kan anmode om unntak fra slik offentliggjøring og dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, skal søkeren bli varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS