LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker / seniorforsker - jordkarbon

Søknadsfrist: 29.05.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet ellers. NIBIO har hovedkontor på Ås syd for Oslo, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling Skog og klima inngår i NIBIO's Divisjon for Skog og utmark. Avdelingen forsker på skogens funksjon i klimasammenheng, mekanismene som påvirker klima lokalt og globalt, og hvordan skogforvaltning virker inn på disse, samt hvordan skogbehandlingen kan tilpasses et endret klima.


Avdelingen samarbeider med Miljødirektoratet om Norges klimagassregnskap under FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen, hvor vi har ansvar for klimagassregnskapet for arealbrukssektoren (LULUCF; Land Use, Land-Use Change and Forestry). Herunder ansvar for å utvikle og forbedre metoder og modeller for beregning av utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk.

NIBIO etablerer et program for Nasjonal jordkarbonovervåkning i Landsskogtakseringen. Programmet skal dekke skog og beitemark (innmark) over hele landet gjennom systematisk prøvetaking i et utvalg av Landsskogtakseringens prøveflater.

I denne utlysningen søker vi etter en person med god kompetanse på jordkarbon, og stort engasjement for jord og klima. Du vil få komme inn mens programmet enda er i en oppstartfase, og får ta del i utformingen av et nasjonalt program for overvåkning av jordkarbon.

Stillingen er tilknyttet avdeling Skog og klima, men du vil også samarbeide tett med Landsskogtakseringen. Du vil få arbeide i et engasjert forskningsmiljø i forskningsfronten på karbondynamikk i skog, klimagassregnskap og klimaforpliktelser og systematisk kartlegging og overvåking av skog og arealressurser.

Stillingen er lokalisert ved NIBIOs hovedkontor på Ås.

Stillingens hovedoppgaver

Du vil lede programmet for Nasjonal jordkarbonovervåkning – og ha overordnet ansvar for alle trinn fra planlegging av datafangst til formidling av resultater. Du vil lede en kjernegruppe tilknyttet overvåkningsprogrammet, bestående av deg, en sjefsingeniør/forsker og flere feltarbeidere. Programmet er for tiden er under etablering, og fordeling av oppgaver vil tilpasses gruppens samlede kompetanse.

 • Ledelse av programmet for nasjonal jordkarbonovervåkning
 • Faglig utvikling av metodikk for jordprøvetaking i skog og beitemark for jordkarbon
 • Utvikling av forskningsprosjekter basert på data fra programmet
 • Vitenskapelig publisering
 • Etablere og vedlikeholde interne og eksternt nettverk

Kvalifikasjonskrav

 • PhD eller tilsvarende grad innen en relevant naturvitenskapelig disiplin
 • Erfaring med relevant feltarbeid
 • Erfaring med verktøy til effektiv datahåndtering og analyse
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Dokumentert vitenskapelig publisering
 • Førerkort klasse B
 • Meget gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år

Det er en fordel om du har

 • Har arbeidserfaring fra jordprøvetaking, fortrinnsvis jordkarbon
 • Har erfaring med internasjonal jordklassifisering (WRB eller tilsvarende)
 • Har kjennskap til IPCC sine retningslinjer for LULUCF-sektoren
 • Har god kjennskap til norsk og boreal skog
 • Behersker relevant statistikkprogramvare (fortrinnsvis R) på høyt nivå
 • Kunnskaper i norsk eller skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å knytte kontakter med andre institusjoner og personer
 • Systematisk, nøyaktig og resultatorientert
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Fleksibel og initiativrik samt har interesse for fagfeltet
 • Evne til å fremme et godt arbeidsmiljø, og til å skape et godt prestasjonsmiljø blant kollegaer

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109 eller seniorforsker kode 1183, lønnstrinn 62 - 82 (kr 563 900 - 873 400 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Forskningssjef/avdelingsleder Avd. Skog og klima Gunnhild Søgaard, tlf 917 27 960, eller
 • se nettsted nibio.no

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS