Vil du utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt om kunst og fellesskap?

Forskere - Kunst og sosiale fellesskap

Søknadsfrist: 07.08.2023

Kulturdirektoratet

Kulturdirektoratets visjon er et samfunn rikt på kunst og kultur, der mangfoldige kunst- og kulturuttrykk skapes og hvor et bredt kunst- og kulturliv brukes av stadig flere. Kunst og kultur er viktige forutsetninger for demokratiet.


Kulturdirektoratet er Kultur- og likestillingsdepartmentets fagetat for kultur.

Vi forvalter tilskudd til kultursektoren og er sekretariat for Fond for lyd og bilde, Statens kunstnerstipend og Kulturrådet, som forvalter Norsk kulturfond. Kulturdirektoratet er også nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. Vi er ca. 140 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Bodø. Våre verdier er åpenhet, integritet og nysgjerrighet.


Hos oss vil du få meningsfylte oppgaver i et kompetent og mangfoldig miljø. Vi ser etter deg som ønsker en utfordring, ser muligheter, bidrar med nye perspektiver og brenner for at kunst og kultur blir tilgjengelig for hele befolkningen. Les mer om oss på våre nettsider.


Avdeling for kulturanalyse skal sikre en strategisk, helhetlig og langsiktig tilnærming til Kulturdirektoratets kunnskapsutvikling og bidra til at direktoratet er en tydelig rådgiver og premissleverandør overfor Kultur- og likestillingsdepartementet og i samfunns-debatten. Avdelingen skal identifisere behov for, utvikle, gjennomføre og formidle kunnskap av relevans for hele kultursektoren. Avdeling for kulturanalyse er sekretariat for Kulturrådets faglige utvalg for forskning og utvikling.


Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond og er rådgivende organ for staten i kulturspørsmål. Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.


Kulturfondet er den viktigste statlige finansierings­kilden til den frie og prosjektbaserte delen av norsk kunst- og kulturliv. Fra rundt tretti tilskuddsordninger bevilges det midler til visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, tidsskrift og kritikk, kulturvern samt tverrfaglige og tverrkunstneriske uttrykk. Det gis også betydelige tilskudd til arrangører, festivaler, virksomheter og arenaer som sikrer at det som skapes når ut til publikum og bidrar til offentlige samtaler. Les mer om Kulturrådet her.


Vedlegg: Kunst og sosiale fellesskap (2023–2026) – utlysning

Om stillingen

Vi lyser ut to toårige engasjementer for forskere. Søkere fra samfunnsvitenskapelige, humanistiske og andre fagfelt inviteres til å utforme forskningsprosjekter de ønsker å gjennomføre.

Engasjementene er en del av Kulturrådets flerårige forskningssatsing Kunst og sosiale fellesskap. Programmet er tuftet på en ambisjon om å synliggjøre den samfunnsmessige betydningen av et mangfoldig og tilgjengelig kunst- og kulturliv.

Prosjektene skal være knyttet til ett eller flere av følgende temaer:

 • Kunst og kultur som velferdsgode
 • Utfordringer for velferdsstatens kulturpolitikk
 • Kunst og fellesskap i en ny tid

Bakgrunn, temaer og retningslinjer for prosjektbeskrivelsen er nærmere beskrevet i et vedlegg til annonsen. Se vedlegg her.

Stillingene finansieres av Kulturrådet. Forskerne ansettes i engasjementsstillinger i Kulturdirektoratets avdeling for kulturanalyse med Oslo, Trondheim eller Bodø som arbeidssted. Samtidig åpnes det for fleksible løsninger for å ivareta forskernes tilknytning til forsknings- og utdanningsinstitusjoner eller andre hensyn. Den enkelte forsker skal selv planlegge og gjennomføre sitt prosjekt, mens Kulturrådets faglige utvalg for forskning og utvikling er referansegruppe.

Kulturrådets kunnskapsinnsats skal være uavhengig av politiske og økonomiske interesser, bygge på allmennvitenskapelige normer, holde høy faglig kvalitet, formidles på en god måte og være åpen for ulike fag- og kunnskapstradisjoner, metoder og teoretiske perspektiver. Nærheten til kunst- og kulturlivet, kulturpolitisk forståelse og et bredt akademisk nedslagsfelt gir Kulturrådet et særegent og fruktbart utgangspunkt for kunnskapsarbeidet.

Prosjektbeskrivelse og arbeidsoppgaver

Prosjektbeskrivelse

 • Alle søkere må utforme en egen prosjektbeskrivelse på inntil fem sider eller 18 000 tegn inkludert mellomrom.
 • Prosjektbeskrivelsen skal knytte an til ett eller flere av temaområdende beskrevet i vedlegget, og søkere må selv formulere forslag til relevante forskningsspørsmål.
 • Prosjektbeskrivelsen skal også gjøre rede for metode og teori, hvordan prosjektet plasserer seg i forhold til tidligere forskning, og hvordan det bidrar med ny kunnskap. I tillegg skal den inneholde en fremdriftsplan.
 • Den eller dem som blir ansatt, må forvente en dialog med Kulturrådets fagutvalg for forskning og utvikling og avdeling for kulturanalyse i Kulturdirektoratet om nærmere presisering og avklaring av prosjektets tematiske innretning og forskningsspørsmål.

Arbeidsoppgaver

 • Forskerne som ansettes, vil ha som hovedoppgave å gjennomføre prosjektene de har beskrevet i sine egenutviklede prosjektbeskrivelser.
 • Det er et mål at hvert prosjekt munner ut i en utgivelse i Kulturrådets fagfellevurderte bokserie. Utgivelser i bokserien skal holde høy akademisk kvalitet, frembringe ny innsikt og ha en undersøkende og udogmatisk holdning overfor temaene de undersøker. Forskningen skal forholde seg til relevante forskningsmetoder og ha et solid teoretisk fundament. Det legges stor vekt på god formidling.

 • Forskerne som gjennomfører prosjektene, ansettes i engasjementsstillinger i avdeling for kulturanalyse i Kulturdirektoratet med Oslo, Trondheim eller Bodø som arbeidssted.

 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner, egenskaper og erfaring

Kvalifikasjoner og erfaring

 • Doktorgrad innenfor et relevant fagområde er nødvendig (kan i noen tilfeller erstattes av dokumentert erfaring eller forskerkompetanse).

 • Erfaring med selvstendig prosjektarbeid er nødvendig.

 • Det vil være en fordel om søkerne kan redegjøre for faglige nettverk som kan være en støtte for prosjektet.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som ...

 • er kritisk, analytisk og faglig reflektert
 • har svært gode skriftlige formuleringsevner på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • er god til å formidle
 • kan arbeide strukturert og selvstendig
 • har solid gjennomføringsevne
 • ser verdien av å diskutere og utvikle eget prosjekt i dialog med andre

Vi tilbyr blant annet

 • å være del av et tverrfaglig og godt kunnskapsmiljø

 • en mulighet til å utvikle den kulturpolitisk relevante forskningen i Norge

 • en mulighet til å være med å utvikle et mangfoldig kunst- og kulturliv i hele landet

 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK).

 • subsidiert kantineordning i Oslo og Bodø

 • mulighet for trening i arbeidstiden

 • mulighet for hjemmekontor

Stillingen er plassert i stillingstittel forsker med et lønnsspenn fra kr 626 300 – 765 600 (Ltr 67 – 77). per år etter statens lønnsregulativ og Kulturdirektoratets lønnspolitikk. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra bruttolønn blir det trukket 2 % medlemsavgift til Statens pensjonskasse.

Annet

Kulturdirektoratet er en inkluderende arbeidsplass, og vi ønsker at nye ansettelser skal bidra til økt mangfold.

Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en til å søke, og vi tilrettelegger arbeidsforholdene for alle våre ansatte.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.

Kulturdirektoratet benytter JobbNorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal, vil komme i betraktning til stillingen.

Ta gjerne kontakt med:

 • Avdelingsdirektør Marcus Zackrisson på mobil 94 17 05 57 eller e-post marcus.zackrisson@kulturdirektoratet.no hvis du har spørsmål om stillingen

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS