Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har en ledig spennende stilling!

Førsteamanuensis / førstelektor i offentlig politikk og administrasjon / statsvitenskap

Søknadsfrist: 10.08.2022

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine fagområder, hvor visjonen «Med kunnskap for bærekraft og innovasjon» skal gjenspeiles i all vår virksomhet.

Vi tilbyr over 40 ulike studieprogram, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi. Vi har drøyt 250 ansatte og 2700 studenter ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund.


Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap har vi en ledig stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i offentlig politikk og administrasjon/ statsvitenskap. Stillingen er i hovedsak knyttet til bachelor i politikk, juss og administrasjon og master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Ditt arbeidssted er ved høgskolens campus i Molde.


Bachelorprogrammet i politikk, juss og administrasjon gir grunnleggende kunnskaper innen fagområdene juss, statsvitenskap, organisasjon og ledelse. Studiets fagkombinasjon gir et unikt utgangspunkt for forståelse av oppbygningen og måten det norske politiske og administrative systemet fungerer på, og prosesser i og mellom organisasjoner på tvers av sektorer.


Masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse tar som utgangspunkt at verden for de fleste, også beslutningstakere i næringsliv og forvaltning, i dag oppleves som kompleks og i stadig forandring. Studiet reflekterer vårt mål om å forske frem og formidle kunnskap og forståelse for sammenhenger mellom endringer på samfunns-, organisasjons- og individnivå, og bygger på innsikter fra flere fagtradisjoner som organisasjonsteori, statsvitenskap, sosiologi, økonomi og historie.


Les mer om programmene og avdelingen på våre hjemmesider: her, her og her.

Høgskolen i Molde søker Førsteamanuensis/førstelektor i offentlig politikk og administrasjon / statsvitenskap

Om stillingen / arbeidsoppgaver

 • planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning
 • vurdering og sensur
 • opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • initiere, medvirke til og formidle forsknings- og utviklingsarbeid
 • bidra til i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering i samarbeid med kolleger
 • faglig-administrativt arbeid

Vi har som mål å etablere et tettere forsknings- og utdanningssamarbeid med praksisfeltet og ønsker engasjerte fagfolk som kan utvikle og formidle fagkunnskap.

Vi ønsker å legge til rette for faglig fordypning. For både professor og førsteamanuensis er derfor for tiden 45 prosent av stillingen øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling.

Vi forventer også jevnlig tilstedeværelse på Molde Campus og aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen.

Kvalifikasjoner

Du har

 • doktorgrad eller tilsvarende innenfor angitte fagområder.
 • god kjennskap til politiske prosesser både på lokalt, regionalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå.
 • gode formidlingsevner skriftlig og muntlig på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk

For øvrige krav om ansettelse i stilling som førsteamanuensis, se § 1-4 i følgende forskrift.

I tillegg vektlegger vi

 • at du har sterkt ønske om å utvikle fagfeltet offentlig politikk, både innen forskning og undervisning.
 • at du ønsker å bidra til kvalitet i forskning, kunnskapsformidling, veiledning og øvrige undervisningsaktiviteter.
 • undervisningserfaring
 • interesse for utvikling av egen undervisning
 • publisering av forskning- og utviklingsarbeid innenfor relevante fagområder
 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av forskningsprosjekter med ekstern finansiering
 • evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god digital kompetanse

Dersom du ikke har universitets- og høgskolepedagogisk utdanning (UH-ped) vil du bli tilbudt denne, og utdanningen må være gjennomført innen to år fra tiltredelsesdato.

Vi tilbyr

Du lønnes etter ansiennitet/kvalifikasjoner i statens lønnsregulativ som 1011-førsteamanuensis. Lønnsspennet er kr 636 700 – 689 100 (lønnstrinn 68-72). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

I tillegg kan vi tilby

 • 1,5 time trening i arbeidstiden per uke
 • godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter gjennom året
 • tjenestepensjon i Statens pensjonskasse med tilbud om boliglån, samt tariffavtale med yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Ansettelsen skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Søknad/spørsmål/annet

Søknad

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no med følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • inntil 10 vitenskapelige publikasjoner
 • liste over innsendte arbeider du vil ha vurdert
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • minst to referanser med kontaktinformasjon

Søkere kan bli innkalt til intervju og prøveforelesning som del av ansettelsesprosedyren.

Spørsmål/andre opplysninger

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til studieleder Sølve Mikal Krekvik Nerland ([email protected]), tlf: 712142968 eller dekan Oskar Solenes ([email protected]) 71214293. Se også www.himolde.no.

Søknadsfrist: onsdag 10. august 2022

Annet

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonsvilkårene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentlighetsloven § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS