LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Leder for UiB Videre (underdirektør)

Søknadsfrist: 30.05.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om studieadministrativ avdeling her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Leder for UiB Videre (underdirektør)

Ved Universitetet i Bergen er det ledig stilling som leder for UiB Videre (underdirektør)Universitetet i Bergen tilbyr livslang læring, kompetanseheving og kunnskapsoverføring til samfunnet, gjennom forskningsbaserte og fleksible etter- og videreutdanninger.

Utdanningene ved UiB er forskningsbaserte og tett koblet til kunnskapsutviklingen. Den faglige bredden i utdanningstilbudet er et fortrinn for studentene våre som kan tilegne seg kunnskap fra mange ulike fagområder. Utdanningen legger vekt på varig og solid kunnskap, ferdigheter i vitenskapelig eller kunstnerisk metode, og personlig utvikling. Våre studieprogrammer fremmer selvstendighet, samarbeid, kritisk tenkning og kreativitet.

Ønsker du å være med på å utvikle UiB som en betydelig aktør innen livslang læring?

Vi tilbyr en interessant og utfordrende stilling som leder for UiB Videre. Vår nye leder skal videreutvikle UiBs etter- og videreutdanningsvirksomhet (EVU). I stillingen arbeider du oppsøkende og utadrettet mot aktører i næringslivet, offentlig forvaltning og samfunns- og kulturlivet, samt internt med fagmiljøene for å støtte utvikling av nye studietilbud innen EVU. Du arbeider målrettet for å profilere UiB som en betydelig nasjonal aktør innen etter- og videreutdanning.

UiBVidere er en del av Studieavdelingen og er lokalisert ved UiB læringslab i Media City Bergen. Her er enheten en viktig del av et tverrfaglig kompetansemiljø som samlet har som mål å være pådriver og støttespiller for å fremme læring og innovasjon ved UiB.

Du utvikler og leder en enhet som støtter fagmiljøene og faglig og administrativ ledelse på alle ledelsesnivå ved UiB i arbeidet med:

 • Oppdatering av EVU-porteføljen og utvikling av nye EVU-tilbud for å møte dagens og morgendagens behov i arbeidslivet
 • Kartlegging av behov i samfunnet og muligheter for langsiktig finansiering og samarbeid med ulike aktører
 • Tilrettelegging for forskningsbaserte og tverrfaglige tilbud
 • Markedskommunikasjon, prosjektutvikling og prosjektledelse
 • Budsjettering, veiledning, stimulering og utvikling av tilbud
 • Læringsdesign på digitale, pedagogiske plattformer og digitale produksjoner
 • Ekstern finansiering, anbudsprosesser og økonomistyring av oppdrags- og bidragsprosjekt

Arbeidsoppgåver:

 • Lede og utvikle den sentrale enheten for livslang læring med ansvar for enhetens resultater.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende
 • Dokumentert erfaring med strategisk ledelse
 • God markedsforståelse og fortrinnsvis nettverk med arbeidslivsaktører
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren vil være en fordel.

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

 • Analytisk med god strategisk forståelse
 • Motivator og relasjonsbygger
 • Utviklings- og resultatorientert
 • Utadvendt, systematisk og strukturert
 • God til å lede andre, fleksibel, diplomatisk og god til å kommunisere og til å samarbeide

Vi tilbyr:

 • Fast stilling som underdirektør (kode 1059) i årslønn kr. 870 000 - 996 000 brutto etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • En lederstilling med innflytelse på et viktig samfunnsområde med strategisk fokus
 • Stimulerende og utfordrende arbeidshverdag ved en anerkjent utdannings- og forskingsinstitusjon
 • Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Avdelingsdirektør Christen Soleim, tlf. 414 79 181

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket kan komme til anvending ved behandling av søknader til stillinga

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS