LEDIG STILLING VED NGU

Avdelingsdirektør - Avdeling for jordoverflate og havbunn

Søknadsfrist: 09.06.2021

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, og landets sentrale institusjon for å samle, bearbeide og formidle kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann på fastlands-Norge og øvre lag av den norske kontinentalsokkelen.

NGUs samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling. Dette oppnås gjennom geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, formidling samt rådgivning til det offentlige og til industri og næringsliv. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Dette gjenspeiles i vår virksomhetsvisjon som er «Geologi for samfunnet, kunnskap for framtida".

NGU har ca. 200 ansatte fra 27 nasjoner hvorav ca. 60 % er forskere/geologer. Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

NGU er inne i en spennende periode med ny strategi, organisasjonsutvikling og tilpasninger til et fremtidig arbeidsliv basert på bærekraft, inkludering og profesjonalisering. Vi søker nå en avdelingsdirektør som motiveres av å være med på en utfordrende og meningsfull reise sammen med en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag på verdiskaping for industri, næringsliv og det offentlige.

For Avdeling for jordoverflate og havbunn søker vi en avdelingsdirektør som vil få det overordnede ansvaret for seksjonene kvartærgeologi, geofarer og jordobservasjon, og maringeologi. Seksjonene ledes av hver sin seksjonsleder og har til sammen rundt 53 ansatte. Kvartærgeologi har nasjonalt ansvar for kartlegging av den yngste perioden i jordas historie. Landformer og løsmasser har opphav i istidene, og kartlegging av kvartærgeologi er viktig for å forstå klimatiske vekslinger, miljøpåvirkning og jorden som naturressurs for matproduksjon, drikkevann og unike landformer. Geofarer og jordobservasjon kartlegger skredutsatte områder i fjell og løsmasser. Seksjonen benytter også data fra satellitter for å kartlegge deformasjoner i landskapet, som f.eks. ustabile fjellpartier og innsynkning i byer. Begge fagområder er dagsaktuelle og bidrar til å gi samfunnet kritiske data til bruk i miljøspørsmål og samfunnssikkerhet/ beredskap. Fagområdene jobber blant annet på oppdrag fra NVE og har et utstrakt eksternt samarbeid. Maringeologi skal gjennom kartlegging og studier i norske kyst- og havområder bidra til den overordnede nasjonale målsettingen om et rent og rikt hav. Seksjonen skal også bidra til forsvarlig forvaltning av hav- og kystområdene våre, og legge grunnlag for næringsutvikling. Den leder NGUs del av de store forsknings- og kartleggingsprogrammene Mareano og Marine grunnkart. En stor del av seksjonens arbeid foregår i samarbeid med forskere og institusjoner nasjonalt og internasjonalt, med finansiering eller delfinansiering fra Forskningsrådet, industrien, EU og andre kilder. GIS er et meget sentralt verktøy ved flere av seksjonene.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Som en del av NGUs lederteam;

 • Inngå i NGUs overordnede strategiske og operative ledelse
 • Sørge for tverrfaglig samarbeid og god samhandling over avdelingsgrensene
 • Etablere, ivareta og utvikle eksterne strategiske samarbeidsrelasjoner
 • Utvikle NGU i en retning som fremmer samfunnsoppdraget og møter samfunnets endrede behov
 • Ansvar for effektivisering og digitalisering
 • Synliggjøre og tilgjengeliggjøre NGUs kompetanse til nytte for næringsliv, offentlighet og allmenhet

Som leder for egen avdeling;

 • Overordnet og operativ ledelse av egen avdeling med personalansvar for avdelingens ledere
 • Utvikle eget lederteam og skape et motiverende arbeidsmiljø
 • Implementere de strategiske og organisatoriske endringer som besluttes
 • Sørge for høy kvalitet i prosjekt- og forbedringsarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Naturvitenskapelig utdanning, minimum på masternivå, fortrinnsvis geofaglig
 • Erfaring med kunnskapsledelse og endringsledelse
 • Dokumenterte resultater som leder
 • Erfaring med strategiske og analytiske prosesser
 • Prosjekt- og prosesskompetanse
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne – muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Løsnings- og resultatorientert med gjennomføringskraft
 • Teamorientert med evne til å involvere og engasjere
 • Endringsvillig mht. fremtidens behov
 • Tydelig, omgjengelig og samarbeidsvillig
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi søker deg som har en inkluderende lederstil med evne til å involvere og engasjere. Du er samtidig tydelig i å kommunisere prioriteringer basert på NGUs strategi og samfunnsoppdrag, og har en sterk gjennomføringskraft.

Som avdelingsdirektør i NGU vil du være en del av toppledelsen i NGU, og du vil jobbe tett sammen med avdelingsdirektørene og direktør. Du vil være et viktig kontaktpunkt for eksterne og organisasjonen som helhet. Personlig egnethet og evne til å skape samspill og tillit vil derfor vektlegges.

NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV. Stillingen lønnes som avdelingsdirektør etter Hovedtariffavtalene i staten, og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til vår rådgiver i Jefferson Wells, Anne Dordi Alseth, tlf. 924 48 268 eller direktør i NGU May Britt Myhr, tlf. 915 49 350.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden.

Webcruiter-ID: 4389462819

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS