LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prodekan - forskning (Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk)

Søknadsfrist: 20.10.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag. 


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Om stillingen 

Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Stillingen som prodekan for forskning er en åremålsstilling over 4 år, fra 1.1.2024 - 31.12.2027, med mulighet for å søke ytterligere to perioder (totalt 12 år). Stillingen inngår i fakultetets ledergruppe og rapporter til dekan. Fakultetet har virksomhet ved studiestedene Hamar og Lillehammer og prodekanen må påregne arbeidstid begge studiesteder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Sikre helhetlig tilnærming til og prioritering av forskning ved fakultetet

 • Sammen med dekan arbeide fram fakultetets forskningsstrategi med forankring i høgskolens strategiske plan
 • Sammen med dekan og prodekan utdanning arbeide fram fakultetets internasjonaliseringsstrategi
 • Ha oversikt over og god kommunikasjon med de ulike forskningsmiljøene ved fakultetet og bidra til samarbeid på tvers av fakultetene og med eksterne miljøer
 • Ansvar for å forvalte fakultetets interne forskningsressurser samt utvikle og administrere prosedyrer for forskningsaktivitet.
 • Holde seg orientert om og fremme aktuelle nasjonale og internasjonale forskningsprogram overfor fakultetets medarbeidere
 • Delta i høgskolens sentrale FOU-utvalg
 • Utvikle og samarbeide om forskningsprosjekter på fakultetet generelt og med PhD miljøet i fakultetet spesielt.
 • Delta i programutvalget for ph.d. programmet for profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) og følge opp doktorgradsutdanningens kvalitet og kandidatproduksjon.
 • Fremme en sterk forskningskultur med forskergrupper som samarbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Tilrettelegge for at forskere får delta på viktige forskningskonferanser
 • Ha fokus på eksternt finansiert virksomhet og etablering av eksternt finansierte forskningsprosjekter hvor NFR & EU-midler er sentralt.
 • Drive aktiv formidling av fakultetets forskningsvirksomhet
 • Drive eget FoU- og formidlingsarbeid

Personalledelse:

I samarbeid med fakultetets ledergruppe, drive overordnet strategisk og langsiktig kompetanseutvikling/-planlegging for å sikre at fakultetet samlet til enhver tid har riktig kompetanse for å drive forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå. Prodekanen har personalansvar for forskningsadministrativt ansatte på fakultetet.

Økonomi og administrasjon:

 • Delta i fakultetets budsjettprosess og prosesser knyttet til forvaltning av midler avsatt til den vitenskapelige virksomheten. Ansvarlig for fakultetets FOU-stimuleringsmidler.
 • Følge opp og bidra til at de økonomiske ressursene avsatt til forskning utnyttes på best mulig måte i overensstemmelse med fakultetets strategier
 • I tillegg vil prodekan for forskning kunne delegeres et nærmere definert økonomiansvar av dekanen knyttet til et eventuelt administrativt ledelsesansvar.

Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

 • Faglige kvalifikasjoner på minimum førsteamanuensisnivå, fortrinnsvis professorkompetanse
 • Den som tilsettes må ha doktorgrad innenfor ett av fakultetets fagområder
 • Egen erfaring fra FoU, formidling og nyskaping, gjerne også fra undervisning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper: 

Det vil bli lagt særlig vekt på lederegenskaper som evne til

 • Å inspirere og være teambygger
 • Å kommunisere med og følge opp mennesker
 • Å legge til rette for avklaring og oppfølging av mål og resultatkrav
 • Å ta initiativ, planlegge, prioritere arbeid og legge til rette for utvikling
 • Strategisk tenkning

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.»

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • stillingen lønnes etter stillingskode i Statens lønnsregulativ. Intern stillingsbetegnelse er prodekan for utdanning, men ut fra formell kompetanse knyttes stillingen mot stillingskoder iht. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og innplasseres etter kompetanse og erfaring
 • prodekan forskning tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen) i 100% stilling
 • støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, forskningserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS