LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prodekan for utdanning

Søknadsfrist: 20.10.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag. 


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Om stillingen 

Vi søker prodekan utdanning for Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Stillingen er en åremålsstilling over 4 år, fra 1.1.2024 - 31.12.2027, med mulighet for å søke ytterligere to perioder (totalt 12 år). Stillingen inngår i fakultetets ledergruppe og rapporter til dekan. Fakultetet har virksomhet ved studiestedene Hamar og Lillehammer og prodekanen må påregne arbeidstid begge studiesteder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Arbeide aktivt med å realisere høgskolens vedtatte strategier knyttet til utdanningsledelse og utdanningskvalitet 
 • Oppfølgingsansvar for fakultetets totale studieportefølje, bidra til å videreutvikle høgskolens og fakultetets faglige profil
 • Oppfølging av høgskolens kvalitetssystemer for å sikre god kvalitet i utdanningene og i undervisningen
 • Prosjektansvarlig ved utvikling og revisjon avstudieplaner og utdanningsprosjekter
 • Arbeide aktivt med faglig og pedagogisk kvalitet og fornying, og lede arbeidet med å stimulere og forbedre studentenes lærings-og arbeidsmiljø
 • Ansvar for høgskolepedagogikk og arbeid med pedagogisk kvalitet og fornying
 • Delta i høgskolens utdanningsutvalg og lede møter med fakultetets studieledere/utdanningsutvalg
 • Bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner med samfunns-og arbeidsliv
 • Ansvar for fakultetets eksternfinansierte etter- og videreutdanning
 • Lede fakultetets arbeid med internasjonalisering innenfor utdanningsfeltet

Prodekanen forventes i oppfølgingen av ovennevnte ansvarsområder å samarbeide tett med høgskolens ledelse, øvrig fakultetsledelse, instituttledere, studieprogramansvarlige og studieadministrasjonen.

Personalledelse:

I samarbeid med fakultetets ledergruppe, drive overordnet strategisk og langsiktig kompetanseutvikling/-planlegging for å sikre at fakultetet samlet til enhver tid har riktig kompetanse for å kunne tilby studier i tråd med fakultetets faglige strategier. Dekanen har også delegert til prodekanen et personalansvar for studieprogramansvarlige, skikkethetsansvarlig, pedagogisk rådgiver og prosjektledere for lærerutdanningsskoler og - barnehager.

Økonomi og administrasjon:

 • Delta i fakultetets budsjettprosess og prosesser knyttet til forvaltning av midler avsatt til utdanningsvirksomheten ved fakultetet. I tillegg vil prodekan for utdanning kunne delegeres et nærmere definert økonomiansvar av dekanen knyttet til et eventuelt administrativt ledelsesansvar.

Ansvar overfor studenter:

 • Sikre oppfølging av høgskolens kvalitetssystemer for å sikre god kvalitet i undervisning. Lede arbeidet med å sikre at studentenes lærings-og arbeidsmiljø stimuleres og forbedres. Bidra i arbeidet med å markedsføre fakultetets studietilbud. Arbeide aktivt for studentmobilitet, slik at høgskolens mål om studentutveksling/internasjonalisering nås.

Særskilt om delegasjon: 

Dekan videre-delegerer for øvrig myndighet til prodekanene tilpasset hva som er hensiktsmessig ved avdelingen

Kvalifikasjoner 

Kompetanse og erfaring

 • Det kreves pedagogisk utdanning med minimum mastergrad/hovedfag innen for fakultetets fagområder. Det er ønskelig med førstekompetanse.
 • Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner. Erfaring fra utdanningsledelse.
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlig egenskaper

Det vil bli lagt særlig vekt på lederegenskaper som evne til å inspirere og være teambygger

 • Å legge til rette for avklaring og oppfølging av mål og resultatkrav,
 • Å ta initiativ, planlegge, prioritere arbeid og legge til rette for utvikling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strategisk evne og forståelse
 • Stillingen krever stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • stillingen lønnes etter stillingskode i Statens lønnsregulativ. Intern stillingsbetegnelse er prodekan for utdanning, men ut fra formell kompetanse knyttes stillingen mot stillingskoder iht. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og innplasseres etter kompetanse og erfaring
 • prodekan utdanning tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen) i 100% stilling
 • støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS