LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Bibliotekar - Universitetsbiblioteket (UB)

Søknadsfrist: 14.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Universitetsbiblioteket (UB) gjev studentar og vitskapleg tilsette tilgang til kunnskapskjelder, og gjev undervisning og rettleiing som har som mål å heva deira informasjonskompetanse. Vidare utviklar og driftar UB digital forskingsinfrastruktur, med særleg vekt på tenester som fremjar open vitskap. Les meir om UB her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Om stillinga:

Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig ei fast 100% stilling som bibliotekar (stillingskode 1410 bibliotekar). Stillinga er for tida knytt til Seksjon for bibliotektenester, med arbeidsstad på Bibliotek for humaniora. Stillinga er ledig frå 1.11.2022.

Arbeidsoppgåver:

 • Delta i førstelinetenesta fysisk og digitalt
 • Delta i brukaropplæring og brukarrettleiing
 • Delta i oppgåver knytt til dokumentlevering, kunnskapsorganisering, registrering og katalogisering
 • Vera med å vidareutvikle dei fysiske læringsareala og formidlingsaktivitetane i biblioteket
 • Bidra til effektivisering, forbetring og fornying av arbeidsprosessar
 • Bidra til utvikling av tenester som gjev ein auka verdi for UB sine brukargrupper og UiB si kjerneverksemd

Tenestene til UB er i stadig utvikling og endringar i arbeidsoppgåver må påreknast.

Den som vert tilsett kan verta pålagd å delta i vaktordningar utanom ordinær kontorarbeidstid, og evt. arbeide på andre bibliotek enn Bibliotek for humaniora.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning innan bibliotek- og informasjonsvitskap på minst bachelornivå, eller tilsvarande, eller spesialutdanning tilpassa dei oppgåvene stillinga skal dekke. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i nokre tilfelle kompensera for utdanningskravet
 • God digital kompetanse er naudsynt
 • Relevant arbeidserfaring frå UH-biblioteksektor er ein fordel
 • Erfaring med rettleiing og formidling er ein fordel
 • Erfaring med katalogisering er ein fordel
 • Gode evner til kommunikasjon på både norsk og engelsk

Personlege eigenskapar vi etterspør:

 • Du er initiativrik, fleksibel og omgjengeleg, med gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Du er handlekraftig og løysningsorientert
 • Du har evne til å arbeide både sjølvstendig og i samarbeid med andre
 • Du er nytenkjande og service- og brukarorientert.

Ved vurdering av søkjararar vil personlege eigenskapar verte vektlagde.

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Spanande og motiverande kontakt med fagmiljø ved UiB
 • Løn som bibliotekar (kode 1410) etter lønssteg 45 - 58 i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr. 435 600 – 534 900. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Seksjonsleiar for bibliotektenester: Trude Færevaag, mobil 47804626, e-post [email protected] , eller
 • Fagleg leiar Astrid Sømhovd, kontortelefon: 55 58 25 44, e-post: [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS