LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Bibliotekar (100%)

Søknadsfrist: 08.08.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Universitetsbiblioteket (UB) yter tenester til forsking, undervisning, formidling og vitskapleg publisering ved Universitetet i Bergen. UB gjev studentar og vitskapleg tilsette tilgang til kunnskapskjelder, og gjev undervisning og rettleiing som har som mål å heva deira informasjonskompetanse.

Vidare utviklar og driftar UB digital forskingsinfrastruktur, med særleg vekt på tenester som fremjar open vitskap. - les meir om Universitetsbiblioteket her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Bibliotekar

Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig ei fast 100% stilling som bibliotekar (stillingskode 1410 bibliotekar). Stillinga er for tida knytt til Seksjon for bibliotektenester, med arbeidsstad på Bibliotek for humaniora.

Arbeidsoppgåver:

 • Delta i førstelinjetenesta fysisk og digitalt
 • Delta i brukaropplæring og brukarrettleiing
 • Delta i oppgåver knytt til dokumentlevering, kunnskapsorganisering, registrering og katalogisering
 • Vera med å vidareutvikle dei fysiske læringsareala og formidlingsaktivitetane i biblioteket
 • Bidra til effektivisering, forbetring og fornying av arbeidsprosessar
 • Bidra til utvikling av tenester som gjev ein auka verdi for UB sine brukargrupper og UiB si kjerneverksemd

Tenestene til UB er i stadig utvikling og endringar i arbeidsoppgåver må påreknast.

Den som vert tilsett kan verta pålagd å delta i vaktordningar utanom ordinær kontorarbeidstid, og evt. arbeide på andre UB bibliotek.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning innan bibliotek- og informasjonsvitskap på minst bachelornivå, eller tilsvarande, eller spesialutdanning tilpassa dei oppgåvene stillinga skal dekke. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i nokre tilfelle kompensera for utdanningskravet
 • God digital kompetanse er naudsynt
 • Relevant arbeidserfaring frå UH-biblioteksektor er ein fordel
 • Erfaring med rettleiing og formidling er ein fordel
 • Gode evner til kommunikasjon på både norsk og engelsk

Personlege eigenskapar vi etterspør:

 • Du er initiativrik, fleksibel og omgjengeleg, med gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Du er handlekraftig og løysningsorientert
 • Du har evne til å arbeide både sjølvstendig og i samarbeid med andre
 • Du er nytenkjande og service- og brukerorientert

Ved vurdering av søkjarar vil personlege eigenskapar verte vektlagde

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Spanande og motiverande kontakt med fagmiljø ved UiB
 • Løn som bibliotekar etter lønssteg 45 – 58 (kode 1410/LR15) i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr. 425 600 – 524 900. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Seksjonsleiar for bibliotektenester: Trude Færevaag, mobil 47804626, e-post [email protected] , eller
 • Fagleg leiar Astrid Sømhovd, kontortelefon: 55 58 25 44, e-post: [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS