LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetsbibliotekar / førstebibliotekar innen humaniora og samfunnsfag - samfunnsfag

Søknadsfrist: 12.10.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Universitetsbiblioteket

Om stillingen

Vi søker kandidater som vil være med på å utvikle og drifte bibliotekets tjenester for UiT. Vi har nå en ledig stilling som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar innen humaniora og samfunnsfag, med hovedfokus på samfunnsfag.

Stillingen er lagt til Kultur- og samfunnsfagbiblioteket, og er en del av UBs Avdeling for publikumstjenester ved UiT i Tromsø. Den som søker må ha høyere utdanning, minimum mastergrad, innen humaniora eller samfunnsfag. Kandidater med ph.d.-utdanning oppfordres til å søke.

Universitetsbiblioteket (UB) er organisert i tre avdelinger, og har til sammen 10 bibliotek i Tromsø, Alta, Hammerfest, Narvik og Harstad. Bibliotekene er nært knyttet til fagmiljøene og UB legger vekt på nyskaping og aktiv dialog med sine brukere. Forskning, utdanning og formidling er viktige områder for våre tjenester og vi har en offensiv holdning til utfordringene et moderne forskningsbibliotek står overfor. Elektroniske tjenester, undervisning i bruk av bibliotekets ressurser, desentralisert undervisning, institusjonspublisering og annen formidling utgjør viktige satsingsfelt for UB. For mer informasjon om organisasjonen, se: uit.no/ub

Arbeidsoppgaver

Stillingen består i å være UBs kontaktperson for fagmiljøene på HSL-fakultetet og innebærer i stor grad arbeid hvor du er i kontakt med studenter og faglig ansatte. Som fagansvarlig får du et særlig ansvar for ett eller flere fag, og skal bidra til at studenter og forskere får relevante tjenester fra biblioteket. Eksempel på arbeidsoppgaver for fagansvarlige på UB per i dag er undervisning i informasjonskompetanse på alle studienivåer, skranketjeneste, kuratering av datasett, utvikling og drift av tjenester for åpen tilgang til forskningspublikasjoner, forskningsdata og undervisningsressurser, samt utvikling av nye relevante tjenester for fagmiljøene.

Av disse oppgavene vil særlig undervisning og forskningsstøtte være fremtredende, herunder rådgiving og samarbeid med UiTs fagmiljøer om åpen vitenskap, informasjonskompetanse og håndtering av forskningsdata.

Du må regne med å bruke minst 50 % av stillingen på oppgaver innen undervisning og åpen vitenskap. Du vil også bli inkludert i ulike prosjekter og forventes å bidra aktivt til utviklingen av UBs tverrfaglige tjenestetilbud. Jobben har stor fleksibilitet og oppmuntrer til initiativ og innspill fra den enkelte til videre utforming av arbeidsoppgavene. Rollen som fagansvarlig er under stadig utvikling, og arbeidsoppgavene kan endres etter hvert.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av;

seksjonssjef Mariann Løkse

eller Helene N. Andreassen

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • Høyere utdanning på minimum masternivå. Vi er særlig interessert i søkere med statsvitenskap og/eller pedagogikk i fagkretsen. Andre humanistiske - eller samfunnsvitenskapelige fag kan også være relevante
 • Gode digitale kunnskaper. Søker bes beskrive sin digitale kompetanse i søknadsbrevet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, og på engelsk Det forutsettes at søknad skrives på norsk/skandinavisk.

Ønskede egenskaper:

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Resultat- og utviklingsorientert holdning
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver
 • Undervisningserfaring
 • Kjennskap til vitenskapelig publisering og/eller håndtering av forskningsdata tillegges vekt
 • Erfaring med kvalitativ metode og kvalitative data

Personlig egnethet og digitale ferdigheter tillegges vekt.

Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og stillingens arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde, samt organisasjonstilhørighet, vil kunne endre seg over tid. Dette stiller store krav til omstilling og den som tilsettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer.

Søker på stilling som førstebibliotekar må ha doktorgrad eller må kunne dokumentere kompetanse oppnådd etter "Reglement for opprykk til stilling som førstebibliotekar", se Rundskriv F-14-95. Andre søkere vil kunne be seg vurdert for tilsetting som førstebibliotekar etter dette reglementet.

Slik vurdering skal bygge på

 • vitenskapelige bibliotekfaglige arbeider
 • ledelse og deltaking i bibliotekfaglige og andre forskningsprosjekt
 • utvikling av dokumentasjons- og informasjonssystemer på høyt faglig nivå
 • faglig bearbeidelse og presentasjon av spesialsamlinger, herunder tekstkritiske utgaver
 • dokumenterte utstillinger
 • utarbeiding av læremidler, kompendier og audiovisuelle midler
 • undervisningsarbeid, herunder bibliografisk undervisning

Søker som ønsker slik vurdering, må sende inn nødvendig dokumentasjon. Det må framgå av søknaden at vurdering for førstestilling ønskes.

Vi tilbyr

 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger, eksempelvis trening i arbeidstiden

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar eller 1200 førstebibliotekar, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS