Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis innenfor fagområdene strategi, innovasjon, organisasjon eller entreprenørskap

Søknadsfrist: 08.01.2021S

Handelshøyskolen BI

Institutt for strategi og entreprenørskap samarbeider med en rekke virksomheter, og har flere pågående forskningsprosjekt. Tre forskningssentre er tilknyttet instituttet. Forskningssentrene stimulerer til tverrfaglig samarbeid mot næringslivet.

Ved Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og entreprenørskap, er det ledig stilling som førsteamanuensis innenfor ett av fagområdene strategi, innovasjon, organisasjon og entreprenørskap med fokus på helsesektoren. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet campus i Oslo. Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI forvalter fagfeltene strategi, innovasjon og entreprenørskap. Instituttet har som ambisjon å øke faglig og praktisk relevans gjennom høy kvalitet i forskningen og aktivt samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Sentrale forskningstema på instituttet inkluderer teknologi og digitalisering, innovasjonsledelse og –organisering, entreprenørskap, internasjonal handel og organisering, allianser, nettverk, oppkjøp, kunnskapsbasert strategi, strategiprosesser og klynger/rammebetingelser.

Vi søker å tiltrekke oss forskere som ønsker å bidra til en utvikling av fagmiljøet BI har opparbeidet seg innenfor innovasjon, organisering og strategisk ledelse i helsetjenesten. Vi ønsker også velkomne søkere med bakgrunn fra relevante deler av helsetjenesteforskningen. Stillingen gir gode muligheter for både faglig og personlig utvikling i et konstruktivt og godt sosialt miljø. Vi har over tid bygget et ledende fagmiljø i Senter for helseledelse som er et tverrfaglig forskningssenter med en betydelig portefølje eksternfinansierte forskningsprosjekter, og skreddersydde utdanningsprogram for helseledere på flere nivå. Stillingen inngår i teamet som leverer Nasjonal topplederutdanning og Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten, i tillegg til andre utdanningsprogram for sektoren. Forskere tilknyttet Senter for helseledelse er opptatt av temaer som innovasjonsprosesser, profesjoner og organisatoriske praksiser, utvikling og innføring av ny teknologi, samarbeid på tvers av nivåer, profesjoner og organisasjoner, organisasjonskulturer, grensearbeid, tjenestedesign, brukermedvirkning i ulike former, samt økonomi.

Arbeidsoppgavene for den som tilsettes i stillingen vil i samarbeid med kolleger inkludere følgende oppgaver:

 • Undervise, veilede og sensurere på bachelor-, master-, EVU- og evt. PhD-nivå
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle Handelshøyskolen BIs utdanninger generelt, og instituttets utdanninger spesielt
 • Bidra til å utvikle og videreutvikle samarbeid på tvers av instituttene ved BI, samt med andre akademiske institusjoner
 • Gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid sammen med nasjonale og internasjonale partnere
 • Ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering i samarbeid med kolleger
 • Publisere forskning i internasjonalt ledende tidsskrift, samt formidle forskningsresultater både i fagmiljøet så vel som samfunnet for øvrig

Ved vurdering og rangering blir det lagt vekt på:

 • Doktorgrad innenfor relevante disipliner
 • Dokumentert evne til å publisere forskning av høy kvalitet i ledende tidsskrift innen relevante fagfelt
 • Dokumenterte pedagogiske kvalifikasjoner og erfaring i relevante kurs og program. Dersom dette mangler kreves det at kandidaten gjennomfører BIs interne pedagogikk-kurs ved første mulighet. Undervisning vil foregå både i klasserom og digitalt.
 • Det vil være en styrke med kompetanse i både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • God innsikt i helsesektoren
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk
 • Erfaring med deltagelse i og/eller utvikling av forskningsnettverk og eksternt finansierte prosjekter er en fordel
 • Nettverk innenfor helsevesenet vil telle positivt

Undervisningen innenfor helseledelse foregår i all hovedsak på norsk. Søkere må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk flytende ved tiltredelse. På instituttet er det mange internasjonale forskere, så arbeidsspråk ved instituttet er ofte engelsk.

Personlige egenskaper

Vi ønsker søkere med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø, som har en reflektert holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet, høy arbeidskapasitet, nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre, evne til å involvere og engasjere studentene og interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen.

Kompetansevurdering

Foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Ved nyansettelser blir det lagt vekt på at gruppen vitenskapelige ansatte samlet sett skal oppnå en hensiktsmessig bredde. Den enkelte søkers spesialområder vil derfor bli vurdert opp mot den samlede kompetansen ved instituttet. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Praktisk informasjon:

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI ved å kontakte:

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Faglige arbeider, inntil 15 publikasjoner, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner lastes opp i søknaden. Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS