LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Avdelingsingeniør / overingeniør - akvakultur (vikariat)

Søknadsfrist: 12.12.2021

Nord universitet

Gjennom forsking, utdanning og samfunnsdeltaking, bidreg Nord universitet til å skape ei berekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.


I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremjer våre 11 500 studentar og 1 350 tilsette innovative løysningar og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsingsområde: blå og grøn vekst, berekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerheit og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for biovitskap og akvakultur (FBA) utdannar menneske som fremjar berekraftig og nytenkjande utvikling for å møte globale utfordringar innan matproduksjon, klima og miljø.

Fakultetet er ein internasjonal arena for utdanning, forsking og kunnskapsformidling, med tilsette og studentar frå 25 land. Fakultetet tilbyd doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitskap.Fakultet for biovitskap og akvakultur har 900 studentar og 160 tilsette i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk Husdyr, produksjon og velferd og Alger og Mikrobiell Bioteknologi.

Les meir: www.nord.no/fba

Om stillinga

Ved Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur, studiestad Bodø, er det ledig eit vikariat i 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør innan akvakultur. Vikariatet er frå 1. februar 2022 - 31. januar 2023. Stillinga høyrer til Mørkvedbukta forskingsstasjon og rapporterer til Stasjonsleiar. Stillinga er tilknytt stasjonens forsøk, prøvetaking, oppfølging av fisk og drift av anlegget.

Stillinga har kontorstad Bodø.

Arbeidsoppgåver

 • Teknisk støtte til studentar og tilsette i gjennomføring av forsøk med fisk
 • Dagleg tilsyn og oppfølging av stasjonens anlegg og fisk
 • Assistere forskarar og studentar med tilrettelegging av forsøksoppsett, prøvetaking og opparbeiding av innsamla data, samt delta i gjennomføring av felt- og praktiske undervisningsoppgåver
 • Oppretthalde stasjonen sine rutinar samt følgje opp internkontroll

Kvalifikasjonskrav

 • For tilsetjing i stilling som avdelingsingeniør krevjast det fagleg relevant bachelorgrad innafor fagfeltet akvakultur, havbruk eller tilsvarande. Lang og relevant praksis kan erstatta delar av utdanningkrav
 • For tilsetjing i stilling som overingeniør krevjast faglig relevant mastergrad innafor fagfeltet akvakultur, havbruk eller tilsvarande. Lang og relevant praksis kan erstatta delar av utdanningskrav
 • For begge stillingane krevjast kunnskap og erfaring frå akvakultur og/eller havbruk
 • Søkjarar må ha gode kunnskapar i både skrifteleg og muntleg norsk og engelsk

Ønskte kvalifikasjonar og personlege eigenskapar

 • Erfaring frå akvakulturanlegg
 • Praktisk arbeidserfaring frå forskingsbasert verksemd innan områder som: bruk av resirkulering i oppdrett, fôring og ernæring av fisk, marine artar
 • God forståing og interesse for biologi og akvakultur
 • Erfaring frå arbeid knytta til forskning
 • Kjennskap til HMS-arbeid
 • Kjennskap til/erfaring frå høgare utdannings- og forskingsinstitusjonar
 • Sertifikat for bil og truck

Andre kvalifikasjonar og personlege eigenskapar for jobben:

Vi ser etter ein motivert og samarbeidsvillig person som evnar å arbeide tett saman med studentar, forskarar og kollegaer.Det vert derfor sett krav til personlege eigenskapar som god orden, vurderingsevne, sjølvstende og praktiske evner.Personlege eigenskapar vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyd

Stillinga blir løna etter statens lønnsregulativ, avdelingsingeniør kode 1085 - Ltr. 48 - 54 (kr. 446 800,- - kr.491 200,-), overingeniør kode 1087 - Ltr. 53 - 63 (kr. 483 700,- - kr. 574 700,-). For særleg kvalifiserte søkjarar kan ein avtale høgare løn.

 • Frå løna går lovfesta innskot til Statens pensjonskasse
 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som blir tilsett må rette seg etter dei lover, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Det blir teke atterhald om endring i ansvars- og arbeidsområdet som følgje av framtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Nord universitet oppfordrar difor kvalifiserte kandidatar med nedsett funksjonsevne, hol i CV`en, innvandrarbakgrunn og elles ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovudavtalen i Staten.

Opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukte til anonymiserte registeringsføremål.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju.

Kontakt

Nærare opplysningar om stillinga blir gjeven ved å ta kontakt med:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attestar sendast elektronisk innan 12.12.2021

All dokumentasjon som det skal takast omsyn til, skal lastas opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon skal sendast inn innan søknadsfristen.

Etter at søknadsfristen er gått ut blir det utarbeidd ei offentlg søkjarliste. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv etter ønskje om å bli utelaten frå søkjarlista. Søkjarar som likevel bed om konfidensialitet, må grunngje dette særskilt i søknaden. Søkjarane vil i så fall bli varsla på førehand om offentleggjering.

Referanse: 30084112

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS