LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Driftsleder - Særheim

Søknadsfrist: 02.04.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.NIBIO har hovedkontor i Ås i Viken, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


NIBIO Særheim
ligger sentralt plassert i Rogaland sitt jordbrukslandskap og har grovfôr, veksthus og grøntanlegg som sentrale arbeidsområder. Koplingen mellom teknologi og biologi gir spennende utvikling for morgendagens jord- og hagebruk.

Forskningsstasjonen på Særheim har ansvar for prosjekter knyttet til plantedyrking i regulert klima, utvikling av fôr til drøvtyyggere og utvikling av naturbaserte løsninger i urbane arealer. Driftsleder har det overordna ansvaret for gardsdrift, tilrettelegging og praktisk gjennomføring av feltforsøk samt vedlikehold av jord, veier, maskiner og bygninger.

Stillingens hovedoppgaver

Du skal ha ansvaret for:

 • Drift og skjøtsel av jordarealer og veier
 • Oppfølging av bygninger med tilhørende tekniske anlegg
 • Innkjøp og vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Å sørge for gode og ryddige systemer i arbeidsstasjoner og lager ved forskningsstasjonen

Driftslederoppgavene tar ca 50% av stillingen. Resten av stillingen har vært avsatt til oppfølging av prosjekter knyttet til avdeling Fôr og husdyr. De endelige detaljene for ansvarsområdet vil bli sett i sammenheng med kompetanse hos den som ansettes.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning eller dokumentert kompetanse:

 • Utdanning på bachelornivå som omfatter drift og vedlikehold av bygninger, og/eller styringssystemer for tekniske anlegg. Annen utdanning med relevans for stillingen sine arbeidsområder, for eksempel snekker, kan også være aktuelt. Har du omfattende erfaring på området i kombinasjon med annen utdanning på lavere nivå (f eks fagbrev), vil du også være aktuell.
 • Erfaring med vedlikehold av maskiner og kjøretøy

Videre stiller vi krav til:

 • Bilsertifikat
 • Gode datakunnskaper
 • Flytende skriftlig og muntlig norsk
 • Berherske engelsk skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har

 • Kjenner systemer for forvaltning, drift og vedlikehold (for eksempel Facillit)
 • Kjennskap til kvalitetssystemer for prosjektledelse (for eksempel Lean)
 • Kjenner til innkjøpsrutiner for privat eller offentlige aktører
 • Erfaring med praktisk forsøksvirksomhet i jordbruket
 • Erfaring med arbeidsledelse
 • Utdanning eller erfaring innen agronomi

Personlige egenskaper

 • Gode evner til å kommunisere og samarbeide
 • Ansvarsfull, målretta, resultatorientert og initiativrik
 • Evne til å planlegge, koordinere og lede
 • Innstilt på å yte service
 • Fleksibel med hensyn til varierende arbeidsoppgaver og arbeidstrykk, særlig i sommersesongen
 • Positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i det statlige lønsregulativet som avdelingsingeniør kode 1085, eller overingeniør kode 1087, lønstrinn 46 - 63 (kr 420.700 - 563.700 pr år), avhengig av kvalifikasjoner. Medlemskap i Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, og tilbud om boliglån med gunstig rente

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Arne Sæbø på telefon 404 74 349

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

NIBIO gjennomfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater via vår samarbeidspartner Semac AS.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS