LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Klientdrift systemingeniør (Linux / MacOS)

Søknadsfrist: 16.02.2024

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen. 

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om IT-avdelinga her. 

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Om stillinga

Ved IT-avdelinga, Seksjon for IT-fellestenester, er det ledig stilling som klientdrift systemingeniør (avdelingsingeniør / overingeniør / senioringeniør) i gruppa for Klientdrift.

IT-avdelinga sitt oppdrag er å levere gode IT- tenester og bidra til at UiB når sine mål. Vi leverer eit breitt spekter av IT-tenester innan utvikling, drift, forvaltning og brukarstøtte. IT- avdelinga har om lag 110 tilsette, og i tillegg lærlingar og deltidstilsette studentar. IT- avdelinga legg vekt på kontinuerleg forbetring med Lean-metodikk og nyttar ITIL - rammeverket for organisering av tenesteleveransar. Sjå meir om avdelinga her.

Gruppa for Klientdrift inngår som del av Seksjon for IT-fellestenester og har ansvar for drift av klientar (Linux, MacOS og Windows) og utskrift ved UiB. IT-avdelinga styrker nå gruppa for å kunne dekke behova til nye brukargrupper og auke kvaliteten i eksisterande tilbod. I løpet av 2024 skal gruppa blant anna utvikle løysningar for kodebasert klientdrift.

Dei viktigaste arbeidsoppgåvene vil vere:

 • Generell drift av klientar og tilhøyrande verktøy/infrastruktur inkludert vedlikehald av konfigurasjon, programvarepakkar mm
 • Være med å vedlikehalde og vidareutvikle eit kodebasert driftskonsept.
 • Bidra til løysningar som er brukarvenlege og effektive
 •  Saksbehandling på høgare teknisk nivå

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Kjennskap til drift av klientar (Linux og MacOS ) og tilhøyrande verktøy, som Puppet, Ansible, CFEngine og MDM/Intune
 • God kompetanse på automatisering, bruk av api-er og skripting i for eksempel bash/shell, Python eller PowerShell
 • Kompetanse på Linux operativsystem og/eller MacOS
 • Kjennskap til versjonskontroll med tilhøyrande metodikk og arbeidsprosessar
 • Forståing av informasjonstryggleik
 • IT-teknisk kompetent, nysgjerrig og svolten på å lære nye ting
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Vi vil leggje spesiell vekt på evna til å arbeide målretta, sjølvstendig og effektivt
 • Du er god til å samarbeide og til å bygge relasjonar internt og eksternt. I tillegg evner du å forstå behova til brukarane våre
 • Du kommuniserer godt munnleg og skriftleg på norsk og engelsk
 • Vi vil vektlegge personlege eigenskapar som gjer søkjarane skikka til stillinga
 • For avdelings- og overingeniør må du ha minst bachelorgrad eller ingeniørutdanning frå universitet eller høgskule, eller tilsvarande kvalifikasjonar oppnådd ved relevant praksis og tilstrekkeleg etter- og vidareutdanning
 • For senioringeniør er kravet mastergrad innanfor relevant fagområde, eller tilsvarande kvalifikasjonar oppnådd ved relevant praksis og tilstrekkeleg etter- og vidareutdanning

Kjenner du deg att i noko, men ikkje alt? Ingen problem, send oss ein søknad der du fortel oss kva du kan og kva du ønsker å arbeide med. Vi har alltid plass til spannande medarbeidarar med ulik bakgrunn. Søk på stillinga og bli en del av vårt team i dag!

Vi tilbyr:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Ein kunnskapsrik og engasjert organisasjon med deltaking i mange spennande aktivitetar og brei kontakt med brukarane ved universitetet
 • Stilling som avdelingsingeniør (kode 1085) kr 460 600 - 557 100 , overingeniørar (kode 1087) kr 604 900 - 692 400 eller senioringeniør (kode 1181) 646 000 - 759 100 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjonar. For spesielt kvalifiserte søkarar kan det verte aktuelt med høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Moglegheit for avtale om delvis heimekontor
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: 

 • Gruppeleiar Marcel Jean Biebricher (marcel.biebricher@uib.no, mobil 994 37 676) eller 
 • Seksjonsleiar Jan Kristian Walde Johnsen (jan.johnsen@uib.no, mobil 917 15 378)

Dei som blir tilsett kan få andre arbeidsoppgåver innan avdelinga sine arbeidsområde.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket kan komme til anvending ved behandling av søknader til stilling

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS