LEDIG STILLING VED AHO

Universitetslektor i landskapsarkitektur - to åremålsstillinger

Søknadsfrist: 10.04.2023

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole og en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon som gir utdanningen innen arkitektur, landskapsarkitektur og design. AHOs kunnskapstilfang er bredt, og formgivning står i fokus. AHO er organisert i tre institutter, og har om lag 800 studenter og 270 ansatte.


Institutt for urbanisme og landskap har en bred og tverrfaglig tilnærming til urbanisme, landskapsarkitektur og arkitektur. Gjennom forskning og undervisning vektlegges en helhetlig forståelse av omdanningsprosesser i byer, tettsteder og territorier, utvikling av kunnskap for kunne gripe inn i og styre disse prosessene, samt ferdigheter i å formgi bystrukturer og landskap.


Instituttet har en bred forskningsportefølje og har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen landskapsarkitektur, urbanisme og arkitektur. Dette inkluderer to masterutdanninger i landskapsarkitektur: en toårig internasjonal mastergrad, og en femårig, full masterutdanning felles med Universitetet i Tromsø der de tre første årene av studiet foregår på AHO og de to siste på UiT i Tromsø, en erfaringsbasert master i urbanisme og deler av undervisningen på grunnkurs og master i masterutdanningen i arkitektur. I tillegg bidrar instituttet til forskerutdanningen ved AHO.


Instituttet har en solid og konkurransedyktig internasjonal profil, og et nettverk av lokale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner. Instituttet teller om lag førti personer i ulike stillingsprosenter og er organisert i to faggrupper, en for landskapsarkitektur og en for urbanisme.

Om stillingen

Det utlyses to 50 % 4-årige åremålsstillinger som universitetslektor i landskapsarkitektur.

Stillingene vil primært undervise og videreutvikle det faglige grunnlaget i grunnundervisningen i landskapsarkitekturutdanningen AHO har felles med UiT, men vil potensielt også inngå i undervisning på tvers av instituttets undervisningsprogrammer. Stillingene er en undervisningsstilling og omfatter ikke forskningsrett/forskningsplikt.

Aktuelle kandidater må kunne undervise i relevante digitale verktøy og en av stillingene vil kunne utvides til en større stillingsprosent hvis den aktuelle kandidaten er kompetent for å lede og videreutvikle undervisningen i digitale verktøy i grunnundervisningen på landskapsarkitektur. Digital undervisning skjer som en integrert del av studioundervisning og det vil være behov for undervisning i blant annet Rhino, GIS, AutoCAD og Adobe.

Fellesgraden med universitetet i Tromsø startet opp i 2018. De tre første årene på grunnundervisningen, som undervises på AHO, er organisert rundt begrepene form, systemer og fellesrom. Undervisningen er studiobasert og veiledning foregår individuelt, i grupper eller i plenum. Studioundervisningen inkluderer opplæring i nødvendige verktøy og trening i grunnleggende formgivningsferdigheter som gir kompetanse og kunnskap innen landskapsarkitektur. (Se tilgjengelig studieplan www.aho.no)

Stillingene vil inngå i et team av landskapsarkitekter og økologer. Undervisningen foregår på norsk og det stilles krav til skandinaviske språkferdigheter.

Vi søker

AHO søker etter engasjerte landskapsarkitekter som med kunnskap, inspirasjonsevne og kraft skal bidra til å bygge det landskapsarkitekturfaglige miljøet ved Institutt for Urbanisme og Landskap.

Vi ser etter landskapsarkitekter som er motivert for å undervise, gjerne med dokumentert undervisningserfaring. Kandidaten må også kunne vise til merittert praksiserfaring.

Arbeide i et nytt studium er utfordrende og stiller krav til at de som ansettes er nettverksbyggere, med gode evner og lyst til å videreutvikle studiet og gjøre programmet kjent og attraktivt for potensielle studenter.

 • Personene vi søker skal være med i et faglig, sterkt team som:
 • Utdanner formsikre landskapsarkitekter av høy kvalitet, som er allsidige, skapende og nytenkende, og som er rustet til å møte et samfunn i stadig endring.
 • Driver prosjektbasert undervisning innenfor studiets fokusområder, med spesiell vekt på raske endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn.
 • Bidrar til kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker kandidater som har:

 • master i landskapsarkitektur eller tilsvarende
 • høy formgivningskompetanse
 • dokumentert gode samarbeidsevner
 • relevant praksiserfaring

AHO vil legge vekt på relevant praksiskompetanse, teoretisk kunnskap og pedagogisk kompetanse. Vi ønsker søkere som kan dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av universitetspedagogisk seminar eller annen pedagogisk utdanning. Dokumentert kompetanse som underviser kan vurderes som likeverdig. Stillingen krever at søkere behersker et skandinavisk språk samt engelsk.

Stillingen vil bli bedømt på grunnlag av praksis- og undervisningserfaring, samtidig vil det vektlegges at lærerteamet til sammen har et bredt sammensatt kompetansefelt. Der søkere stiller likt, kan ulikheter i kompetanseområde være utslagsgivende.

Arbeidssted vil være i Oslo.

Generelt om stillingen

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor (kr 535 500 i en 100% stilling) For søkere med relevant praksis og erfaring kan høyere lønn vurderes. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge.no. De vedlegg som må lastes opp elektronisk er:

 • Søknad
 • CV
 • Referanser
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portfolien kan ha maksimalt 15 sider og 100MB
 • En redegjørelse av egen læringsfilosofi

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål kan rettes til:

 • Instituttleder Hanna Dencik Petersson ved Institutt for urbanisme og landskap, pr. telefon: +4722997083 eller per e-post: Hanna.Charlotta.Dencik.Petersson@aho.no

søknadsfrist: 10.april 2023

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS