LEDIG STILLING VED AHO

Universitetslektor i landskapsarkitektur - 2 åremålsstillinger

Søknadsfrist: 08.06.2022

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i tre institutter, og har ca. 800 studenter og 220 ansatte.


Institutt for urbanisme og landskap har en flerfaglig innfallsvinkel til urbanisme og landskapsarkitektur.Gjennom forskning og undervisning vektlegges en helhetlig forståelse av prosesser og omdanning av byer, tettsteder og territorier, utvikling av kunnskap for å kunne gripe inn i og styre disse prosessene samt ferdigheter i å formgi bystrukturer og landskap. Instituttet har en internasjonal profil og samarbeider med et etablert nettverk av partnere innen praksis, undervisning og forskning. Undervisningen omfatter Master i Arkitektur, Master i Landskapsarkitektur, Master i Urbanisme samt AHOs Phd-program.

Institutt for urbanisme og landskap

Om stillingen

Det lyses ut to 50 % åremålsstillinger som universitetslektor i landskapsarkitektur. Åremålsperiodene er på 4 år med mulighet for forlengelse.

AHO har et 5-årig masterprogram i landskapsarkitektur i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Programmet har studieplasser. Vi søker etter en engasjert landskapsarkitekt som med kunnskap, inspirasjonsevne og kraft skal bidra til å bygge det landskapsarkitekturfaglige miljøet ved institutt for Urbanisme og Landskap. Stillingen vil primært innebære å undervise og videreutvikle det faglige grunnlaget for det andre og det tredje studieåret i landskapsarkitekturutdanningen.

Vi søker

Vi søker landskapsarkitekter som er motivert for å undervise, gjerne med dokumentert undervisningserfaring. Kandidaten må også kunne vise til meritert praksiserfaring. Undervisningen foregår på norsk og det stilles krav til skandinaviske språkferdigheter.

Undervisningen er studiobasert og organisert med en fagansvarlig for hvert trinn. Veiledning foregår i form av individuell oppfølging, i grupper eller i plenum. Studioundervisningen inkluderer opplæring i nødvendige verktøy og trening i grunnleggende ferdigheter som gir kompetanse og kunnskap innen landskapsarkitektur. (Se tilgjengelig studieplan www.aho.no) Kandidaten må kunne undervise i relevante digitale verktøy.

Det andre året i programmet har spesielt fokus på systemer og formgivning. Studentene skal i løpet av de to semestrene tilegne seg kunnskap om menneskeskapte og økologiske systemer med vekt på estetiske forhold. Videre skal de øves i evnen til å omsette teoretisk viten i prosjektarbeid. De skal utvikle ferdigheter i å anvende ulike medier til analyse og beskrivelse av rom i landskapet, og de skal lære å integrere infrastrukturelle og økologiske system med vekt på estetiske forhold. Universitetslektoren inngår i et team av landskapsarkitekter og økologer.

Det tredje året i programmet har spesielt fokus på fellesrom. Studioundervisningen inkluderer opplæring i analyseverktøy og vektlegger trening i formgivningsferdigheter. Heri inngår produksjon og kommunikasjon av visjoner, strategier og prosjekter for norske byer, landskap og regioner. Studentene opererer i et stort spenn av komplekse, romlige og tidsmessige skalaer. Undervisningen integrerer et hybrid sett av tilnærminger og teknikker fra landskapsarkitektur, urbanisme og arkitektur. I tredjeårets høstsemester (GK5) forenes arkitektur- og landskapsarkitekturprogrammene i et felles studiokurs der studentene arbeider med by og byrom i Oslo-regionen, og universitetslektoren inngår i et tverrfaglig team av arkitekter, urbanister og landskapsarkitekter. I vårsemesteret (GK6) arbeider studentene med stedsutvikling, kartlegging og medvirkningsprosesser i Nord-Norge, og skal utvikle kompetanse i nordlige landskap.

Arbeide i et nytt studium er utfordrende, og stiller krav til at de som ansettes er nettverksbyggere, med gode evner og lyst til å videreutvikle studiet og gjøre programmet kjent og attraktivt for potensielle søkere.

Personene vi søker skal være med i et faglig, sterkt team som:

 • Utdanner formsikre landskapsarkitekter av høy kvalitet, som er allsidige, skapende og nytenkende, og som er rustet til å møte et samfunn i stadig endring.
 • Driver prosjekt- og forskningsbasert undervisning innenfor studiets fokusområder, med spesiell vekt på raske endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn.
 • Bidrar til kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker kandidater som har:

 • master i landskapsarkitektur eller tilsvarende
 • høy formgivningskompetanse
 • behersker et skandinavisk språk
 • dokumentert gode samarbeidsevner
 • praksiserfaring

Vi ønsker søkere som kan dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av universitetspedagogisk seminar eller annen pedagogisk utdanning. I særlige tilfeller kan dokumentert praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig.

Stillingen vil bli bedømt på grunnlag av praksis- og undervisningserfaring, samtidig vil det vektlegges at lærerteamet til sammen har et bredt sammensatt kompetansefelt. Der søkere stiller likt, kan ulikheter i kompetanseområde være utslagsgivende.

Stillingene fordeles med hhv 40% til undervisning, 10% andre administrative oppgaver ved AHO. Arbeidssted vil være i Oslo.

Generelt om stillingen

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor LR25, ltr 60-70 (kr 543 500 - 650 300 i en 100% stilling) For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge.no. De vedlegg som må lastes opp elektronisk er:

 • Søknad
 • CV
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portfolien kan ha maksimalt 30 sider og 100MB
 • En redegjørelse av egen læringsfilosofi

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

 • Instituttleder Peter Hemmersam ved Institutt for urbanisme og landskap, pr. telefon: +4792860924 eller e-post: [email protected]

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS