LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat innen temaet "ungt utenforskap"

Søknadsfrist: 15.06.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innen temaet «ungt utenforskap» for en periode på tre år, alternativt 75 % stilling i 4 år. Stillingen er knyttet til Institutt for psykososial helse. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen Dialogiske praksiser.

Arbeidsoppgaver

Ph.d-prosjektet har som formål om å utvikle kunnskap om unge som opplever og/eller defineres som å leve i et utenforskap, og om hvordan velferdstjenestene kan møte disse unge på gode måter. Det er ønskelig at ph.d.-prosjektet kritisk utforsker de diskurser og forestillinger som finnes knyttet til tematikken ungt utenforskap. Særlig er det ønskelig at ungdommene selv gis stemme gjennom prosjektet. Ph.d.-prosjektet skal utforske hvordan vi kan beskrive, forstå og handle klokt når det gjelder ungt utenforskap, og prosjektet skal videre tematisere, utforsker og kritisk reflekterer over medborgerskap og deltakelse. I en slik utforskning vil en rekke spørsmål kunne være aktuelle: Hvordan beskrives disse unge av velferdstjenestene? Hvordan ser aktuelle tjenester og praksiser ut i møte med disse unge? Hva er ansatte sine erfaringer på området? Hvordan beskriver de unge seg selv og sine liv? Hva er deres erfaringer fra møter med velferdstjenestene? Hvordan kan denne kunnskapen bidra til å utvikle praksiser til å møte de unge på gode og kloke måter? Stipendiaten skal gjennomføre et forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i et eller flere av disse forskningstemaene.

Det er laget en tematisk betenking som ytterligere beskriver disse temaene som er aktuelle for phd-prosjektet. Denne betenkingen kan fås ved henvendelse til professor Tore Dag Bøe +47 412 36 110 e-post tore.d.boe@uia.no eller førsteamanuensis Siv Schrøder +47 959 14 090 e-post siv.schroder@uia.no.

Søkere bes derfor utvikle en prosjektbeskrivelse for et prosjekt i tråd med denne tematiske betenkingen og sende denne med søknaden.

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste. I prosjektbeskrivelsen skal søkeren presentere mulige forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan for prosjektet. Det er viktig at søkeren også redegjør for relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap. –

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha hovedfag/mastergrad/ embetseksamen innen relevant fagfelt som for eksempel psykisk helsearbeid, psykososial helse, helsefremmende arbeid, folkehelse, familieterapi, sosialt arbeid, pedagogikk/spesialpedagogikk, psykologi eller medisin.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

For å kunne bli tatt opp til ph.d.-programmet, må søkeren ha oppnådd eksamen av høyere grad (mastergrad, hovedfag eller tilsvarende) fra norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole innenfor et fagområde relevant for fakultetets forskning og undervisning.

Kriterier for opptak er karakteren B eller bedre på masteroppgaven og normalt gjennomsnittskarakter B eller bedre på relevante emner i mastergraden. I ekstraordinære tilfeller kan søknaden vurderes på individuelt grunnlag dersom søkeren tydeliggjør sin vitenskapelige kompetanse ut over masterutdanningen og har dokumentasjon som sannsynliggjør at søkeren vil være egnet til å gjennomføre det aktuelle forskningsprosjektet og ph.d.-programmet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra/god kjennskap til et eller flere av følgende områder:
  • psykisk helsearbeid
  • arbeid med unge
  • folkehelsearbeid
  • arbeid med demokrati, deltakelse, inkludering
  • arbeid med knyttet til velferd og organisering
  • arbeid med levekårsutfordringer
 • Erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å samarbeide
 • Analytiske evner
 • Evne til å arbeide målrettet
 • Skriftlig formidlingsevne
 • Gjennomføringsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave.
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste.
 • ev annen relevant dokumentasjon

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15. juni 2023.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS