LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i idrettsvitenskap

Søknadsfrist: 01.07.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i idrettsvitenskap, tilknyttet Institutt for Idrettsvitenskap og Kroppsøving, for en periode på tre år, evt fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Stillingen er et samarbeid mellom Norges idrettshøgskole og Universitetet i Agder.

Fakultetet ved Universitetet i Agder har fire institutter: Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Doktorgradsstipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppene SEP-HEP (Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet) og PASTA (Fysiologisk adapsjon til idrett, trening og fysisk aktivitet).

Arbeidsoppgaver

Stipendiatstillingen er knyttet opp mot et predefinert, tverrfaglig forskningsprosjekt med fokus på utvikling av unge (13-19 år) lagspillsutøvere i fotball og håndball.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Norges idrettshøgskole. Den aktuelle stipendiaten vil samarbeide med andre stipendiater i løpet av prosjektperioden, samt en større forskningsgruppe bestående av forskere innen idrettspsykologi, -fysiologi og -medisin.

Hovedfokuset til den aktuelle stipendiaten vil være å undersøke de psykofysiologiske sammenhengene mellom motivasjon, trening, helse og idrettsdeltakelse. Prosjektet har som mål å følge tre ulike kohorter med unge lagspillsutøvere (13-, 15- og 17-åringer) i en to-tre års periode. I løpet av denne perioden vil prosjektet kontinuerlig samle inn data ved årlige, halvårlige og ukentlige målinger.

Det vil være viktig at den aktuelle stipendiaten har god kunnskap om nyere motivasjonsteori, samt sammenhengen mellom personlige og miljømessige faktorer med tanke på idrettsdeltakelse og prestasjonsutvikling over tid. Stipendiaten forventes å drive selvstendig forskning innen de ovenfornevnte forskningstematikkene. Den som tilsettes i stillingen vil ha veiledere fra både Universitetet i Agder og Norges idrettshøgskole.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Hovedfag/mastergrad i idrettsvitenskap med hovedvekt på idrettspsykologi og med oppgave/prosjekt relevant for stillingen.
 • Dokumentert kompetanse innen kvantitativ forskningsmetode og statistiske analyser.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Ved spørsmål om PhD-programmet kontakt [email protected]

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kunnskap om utviklingspsykologi og nyere motivasjonsteori
 • Erfaring fra datainnsamling, samt oppfølging og veiledning av unge utøvere og deres trenere og foreldre
 • Kunnskap og erfaring med gjennomføring av litteraturgjennomganger
 • Erfaring med bruk av spørreskjemaundersøkelser
 • Kunnskap og erfaring med faktoranalyse og multivariat analyse
 • Erfaring fra samarbeid i større eller mindre forskningsprosjekter og/eller arbeidsgrupper
 • Praktisk leder- og/eller trenererfaring fra organisert lagidrett for de nevnte aldersgruppene

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Faglig engasjement
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og metodetilnærminger

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 482 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål og karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole til og med bachelornivå
 • Vitnemål fra høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
 • Søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt
 • Sammendrag på ca. 1-2 sider fra/av masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt opptil tre publikasjoner som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum ti sider, inklusiv rasjonale (med aktuelle referanser), forskningsspørsmål, metode og materiale og tidsplan. Ta kontakt med Bård Erlend Solstad for informasjon om det planlagte forskningsprosjektet.
 • Attester

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.07.21.

Kontaktinformasjon

For spørsmål eller nærmere opplysninger om stillingen og prosjektskissen til det predefinerte, tverrfaglige forskningsprosjektet:

 • Førsteamanuensis Bård Erlend Solstad, mobil 901 14 208, e-post [email protected]
 • Postdoktor (Norges idrettshøgskole og UiA) Live S Luteberget, mobil 400 43 516, e-post [email protected]
 • Instituttleder Sveinung Berntsen, tlf. 38 14 10 45, mobil 909 89 765, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR-rådgiver Turid

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS