LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Postdoktor i universitetspedagogikk

Søknadsfrist: 01.10.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for Humaniora og pedagogikk er det ledig en åremålsstilling i 100 % som postdoktor i universitetspedagogikk, tilknyttet Institutt for pedagogikk og UiA Puls (Pedagogisk utviklings- og læringssenter) for en periode på 2 år, evt. 3 år med 1/3 arbeidsplikt. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand/Grimstad. Tiltredelse 1. januar 2023, eller etter avtale med fakultetet.

Institutt for pedagogikk har for tiden ca. 70 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 20 ph.d.-kandidater. Institutt for pedagogikk tilbyr pedagogikk i års-, bachelor- og masterstudier og spesialpedagogikk i bachelor- og masterstudier, samt fordypning i pedagogikk ved fakultetets Ph.D.-program. I tillegg er instituttet tungt involvert i utdanningstilbud innen lærerutdanningene som for eksempel praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU) og yrkesfag (PPU-Y), grunnskolelærerutdanning (GLU), barnehagelærerutdanning (BLU), tospråklig bachelor og samt master i barnehagekunnskap.

To sentre er tilknyttet Institutt for pedagogikk: 1) Senter for spesialpedagogikk og inkludering (SpedAims) og 2) Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA). Instituttet er også involvert i etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner på campus, samt desentraliserte skole- og regional barnehageutvikling. Institutt for pedagogikk er en del av Fakultet for humaniora og pedagogikk.

PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter) har for tiden 11 ansatte fordelt på vitenskapelige, tekniske-/administrative stillinger. Senterets ansvarsområder og arbeidsoppgaver skal tilrettelegge for utvikling av akademiske, digitale og generiske ferdigheter som fremmer læring for studenter og gi støtte til ansatte i deres utvikling av en helhetlig, forskningsdrevet undervisning og bruk av ny teknologi. UiA PULS er administrativt plassert i fellesadministrasjonen.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til Institutt for pedagogikk og UiA Puls (Pedagogisk utviklings- og læringssenter) og har som mål å bidra med forskningskapasitet og -kompetanse om universitetspedagogiske problemstillinger.

Aktuelle tema for forskningsprosjektet kan eksempelvis være:

 • Studieprogramledelse, undervisningskvalitet og didaktikk
 • varierte læringsformer og evaluering av undervisning
 • bruk av digitale verktøy og medier
 • kollegaveiledning og -mentoring
 • studenters læringsprosesser og motivasjon
 • vurderingsformer og tilbakemelding
 • studentinvolvering, gruppeprosesser og læringsmiljø
 • forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning
 • tverrfaglig samarbeid om forskning og undervisning

Nødvendige kvalifikasjoner

Søkeren må ha:

 • Bred utdanningsfaglig kompetanse i pedagogikk
 • Doktorgrad innen pedagogikk, utdanningsvitenskap, pedagogisk psykologi eller tilsvarende.
 • Vitenskapelig produksjon av god kvalitet
 • Skisserte planer for finansieringsperioden. Prosjektskissen (maksimum 5 sider ekskl. litteraturliste) legges ved i søknaden.

I prosjektskissen skal søkeren legge frem en konkret problemstilling av viktighet for det universitetspedagogiske feltet og skissere hvordan forskningen skal gjennomføres. Skissen må inneholde relevant teori og empiri med tanke på problemstillingen, samt en beskrivelse av design, metode og operasjonalisering av forskningen. Skissen skal avrundes med en beskrivelse av hvordan forskningen forventes å bidra til kunnskap innen universitetspedagogikkfeltet og en detaljert tidsplan for gjennomføring av forskning og publisering i finansieringsperioden. I søknadsvurderingen legges det særlig vekt på prosjektskissens akademiske kvalitet og dens relevans for fagfeltet.

Kriterier for tilsetting i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at søkeren har

 • disputert i løpet av de siste fem årene.
 • erfaring med å søke midler til forskningsprosjekter
 • arbeidserfaring fra universitets- og høyskolesektoren utenom UiA
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid og internasjonale relasjoner/nettverk

Personlige egenskaper

 • God formidlingsevne
 • Evne til å arbeide målrettet, selvstendig, ryddig og konsentrert
 • Motivasjon til å bidra til resultater, helhet, utvikling og fremdrift innenfor det samlede forsknings- og fagmiljøet
 • Gode samarbeidsevner, engasjement og fleksibilitet

Den som ansettes forventes å bidra i fagmiljøet og forskningsaktiviteter, samt bidra til kompetansebygging av det (universitets-) pedagogiske miljøet ved Institutt for pedagogikk og UiA PULS. Det forventes også nettverksbygging og samarbeid med andre tilsvarende forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 573 900 – 636 700 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • doktorgradsavhandlingen
 • prosjektskisse
 • liste over publikasjoner og et utvalg (maks. 10) vitenskapelige arbeider som søker vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.10.2022

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Inger Marie Dalehefte, instituttleder, tlf. +47 90 41 78 88, e-post [email protected] eller
 • John Olav Bjørnestad, avdelingsdirektør UiA PULS, tlf. +47 41 20 20 16, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS