LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 18.01.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk, tilknyttet Institutt for matematiske fag, for en periode på tre år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for matematiske fag har for tiden 37 fast ansatte i vitenskapelige stillinger (11 professorer, 14 førsteamanuenser/førstelektorer, 12 universitetslektorer) og for tiden cirka 15 doktorgradsstudenter knyttet til doktorgradsprogrammet i matematikk-didaktikk.

Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder er vertskap for MatRIC (Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching), det nasjonale senteret for fremragende utdanning (SFU) i matematikk. MatRIC skal lede innovasjon og forskning innen læring og undervisning i matematikk innenfor matematikk, naturvitenskap, ingeniørutdanning, økonomi og lærerutdanning. SFU er en nasjonal prestisjeordning som tildeles miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Stipendiatstillingen i denne utlysningen er finansiert av MatRIC, og forskningsområdet er innenfor MatRICs målområde. Stipendiaten forventes å bidra i utviklingen av MatRIC.

Fakultetet for teknologi og realfag har en rekke forskergrupper både innen matematikk og matematikkdidaktikk. Forskergruppene har et bredt internasjonalt kontaktnett, og har jevnlig besøk av internasjonalt anerkjente forskere gjennom gjestestipend og seminarprogram. Forskningsgruppene har i løpet av de senere årene hatt, og deltatt i, en rekke store forskningsprosjekter.

Forskergruppen i matematikkdidaktikk, MERGA, ble i 2018 utpekt som ett av seks prioriterte forskningssentre ved Universitetet i Agder. Stipendiaten som ansettes vil bli medlem av denne forskergruppen. MERGA inkluderer et bredt spekter av forskningsfokus i matematikkdidaktikk. Ett av dem er “Undervisning og læring av matematikk i høyere utdanning” der stipendiaten vil bli tilknyttet.

Arbeidsoppgaver

Forskningsområdet til doktorgradsprosjektet

Stipendiatens doktorgradsprosjekt skal være tilknyttet fagområdet digital vurdering i matematikk. Et eksempel på verktøy for digital vurdering er STACK (the System for Teaching and Assessment using a Computer algebra Kernel). Kandidaten skal forske på hvordan vi kan bruke digitale vurderingsverktøy til å øke læringsutbytte i matematikk for studenter som har matematikk som en del av sitt studium.

Ved Universitetet i Agder kan PhD-avhandlinger skrives på norsk, annet Skandinavisk språk eller engelsk.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for teknologi og realfag.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Søkere til stillingen må ha en cand. scient. eller mastergrad i matematikk, matematikkdidaktikk eller i et annet vitenskapsområde med et betydelig innslag av matematikk (f.eks. fysikk).

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Pedagogiske kvalifikasjoner og undervisningserfaring fra universitet eller skole vil bli vektlagt i vurderingen av søkere til stillingen.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det forventes at stipendiaten bidrar i forskningsfellesskapet på UiA. Stilling som stipendiat stiller store krav til å kunne jobbe selvstendig og målrettet, evne til konsentrert og grundig arbeid, og til å møte forberedt til veiledning og ta imot og bearbeide tilbakemeldinger muntlig og skriftlig.

Søkere vil bli vurdert på grunnlag av akademisk bakgrunn, karakterer, relevant yrkeserfaring, tidligere FoU-aktivitet inkludert masteroppgave samt at det stilles krav til at søker formulerer en foreløpig prosjektbeskrivelse (se også nedenfor).

Forskningsopphold ved en ekstern institusjon kan bli aktuelt.

Vi tilbyr

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 482 200 brutto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • en søknadstekst som angir litt om søkerens motivasjon for å søke stipendiatstilling og forskningsinteresser
  • vitnemål med karakterer
  • masteroppgave/hovedfagsoppgave
  • attester
  • eventuelle vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet, samt liste over disse
  • en foreløpig prosjektbeskrivelse. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål og teoretiske perspektiv samt ideer til aktuelt forskningsdesign. Prosjektbeskrivelsen inkludert referanseliste bør ikke være utover 5 sider, men den inngår i evalueringen av kandidater til stillingen. Det må komme tydelig fram hvordan prosjektforslaget kan relaters til forskingsområdet skissert foran i denne utlysningen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 18.01.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS