LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Universitetslektor i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 25.03.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig to midlertidige 100 % stillinger som universitetslektor i matematikkdidaktikk med sikte på tilsetning 01.08.24 for en periode på ett år. Stillingene er knyttet til Fakultetet for teknologi og realfag, Institutt for matematiske fag. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Instituttet har for tiden 43 fast ansatte i vitenskapelige stillinger (10 professorer, 16 førsteamanuenser/førstelektorer, 17 universitetslektorer), to postdoktorer og cirka 15 doktorgradsstudenter knyttet til vårt doktorgradsprogram i matematikkdidaktikk.

Fakultet for teknologi og realfag har forskergrupper innen både matematikkdidaktikk og matematikk. Forskergruppene har et bredt internasjonalt kontaktnett, og har jevnlig besøk av internasjonalt anerkjente forskere gjennom gjestestipend og seminarprogram. Forskningsgruppene har i løpet av de senere årene hatt, og deltatt i, en rekke store forskningsprosjekter. Forskningsgruppen i matematikkdidaktikk, MERGA, ble i 2018 utpekt som ett av seks prioriterte forskningssentre ved Universitetet i Agder. MERGA leder en nyopprettet nasjonal forskerskole i matematikk- og naturfagdidaktikk som er tildelt støtte fra Norges forskningsråd. Instituttets andre store forskningsgruppe er i ren og anvendt matematisk analyse; PAMAR.

Universitetet i Agder har i 10 år vært vertskap for MatRIC, det nasjonale senteret for fremragende utdanning (SFU) i matematikk. MatRIC (Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching) som leder innovasjon og forskning innen læring og undervisning i matematikk innenfor matematikk, naturvitenskap, ingeniørutdanning, økonomi og lærerutdanning. SFU er en nasjonal prestisjeordning som tildeles miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen.

Arbeidsoppgaver

Instituttet gir matematikkundervisning i universitetets lærerutdanningsprogram (barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorutdanning 8-13) og etter- og videreutdanning for lærere i matematikk. Instituttet har master og PhD-program i matematikkdidaktikk, årsstudium, bachelor- og masterprogram i matematikk, og har ansvar for matematikk i bachelorutdanninger i økonomi, bioingeniørfag og biologi.

Det er forventet at den som tilsettes, aktivt vil delta i en av våre forskningsgrupper og i gruppens forskningsprosjekter.

Undervisningsoppgavene til de to utlyste stillingene er knyttet til undervisning av matematikk i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen. I tillegg kan veiledning av bachelor- og masterstudenter i matematikkdidaktikk samt etter- og videreutdanning av lærere være aktuelt. Det samme gjelder ved behov i andre matematikkemner.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillingen som universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Til den utlyste stillingen:

 • For tilsetning som universitetslektor i matematikkdidaktikk kreves det mastergrad eller tilsvarende i matematikkdidaktikk eller matematikk. Dersom søkeren har mastergrad i matematikk, kreves det bakgrunn i matematikkdidaktikk minimum tilsvarende PPU og dokumentert realkompetanse knyttet til matematikkdidaktikk.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg stilles det krav om å beherske engelsk. Det stilles krav til søkeres evne til muntlig og skriftlig fremstilling.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra undervisning av matematikk i lærerutdanningene
 • Dokumentert forsknings- og utviklingsarbeid i matematikk/matematikkdidaktikk som har relevans for instituttets studieprogram og arbeidsoppgaver.
 • Erfaring med studentaktive undervisningsformer og bruk av digitale verktøy i undervisningen.
 • Erfaring fra undervisning i grunnskole eller videregående skole.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt, der god formidlingsevne i undervisningssituasjoner er særlig vesentlig. Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner, selvstendighet og vilje til å ta egne initiativ. Det kreves god arbeidskapasitet og høy grad av fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1009 universitetslektor, kr 610 000 – 700 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Kort beskrivelse av kandidatens motivasjon for å søke stillingen samt beskrivelse av relevant erfaring/forskning
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester som dokumenterer arbeidserfaring og formidlingsevne i undervisningssituasjoner
 • Liste over eventuelle publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10) eller linker til disse
 • Beskrivelse av egne erfaringer og ambisjoner rundt utdanning og undervisning

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 25.03.24

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingene:

 • Instituttleder Ingvald Erfjord, tlf. + 47 38 14 15 47 / + 47 901 90 201, e-post ingvald.erfjord@uia.no
 • Assisterende instituttleder Elna Svege, tlf. + 47 38 14 17 78 / + 47 980 74 701, e-post elna.svege@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS