LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i universitets- og høgskolepedagogikk

Søknadsfrist: 15.02.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100% stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i universitets -og høgskolepedagogikk. Stillingen er tilknyttet UiA PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter). PULS er lokalisert på Campus Kristiansand, men det må også påregnes undervisning på Campus Grimstad.

Tiltredelsestidspunktet for stillingen er snarest mulig eller etter avtale med UiA PULS.

UiA PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter) har for tiden 11 ansatte fordelt på vitenskapelige, tekniske-/administrative stillinger. Senterets ansvarsområder og arbeidsoppgaver favner bredt. Hovedområdene er å styrke akademiske, digitale og generiske ferdigheter som fremmer læring for studenter og for å styrke støtte til ansatte som skal fremme utvikling av en helhetlig, forskningsdrevet undervisning med bruk av ny teknologi. UiA PULS er organisatorisk plassert i Fellestjenester.

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver er hovedsakelig knyttet til undervisning og veiledning. Det er en forutsetning at søkeren har en faglig kompetanse som kvalifiserer til å bidra i forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til universitets- og høgskolepedagogikk.

Stillingen skal dekke oppgaver på disse områdene:

- undervisning og veiledning ved basiskurs i universitets og høgskolepedagogikk (200 t kurs)

- fremme utvikling av det universitetspedagogiske fagfeltet

- bidra med kompetansehevende tiltak for ansatte i bruk av undervisningsnære digitale verktøy og medier

- veilede vitenskapelig ansatte i spørsmål om undervisning og læring

- noe kurs/undervisningsoppgaver overfor studenter

- forsknings- og utviklingsarbeid med vekt på læringsmiljø, didaktikk og undervisningsdesign

Arbeidet i UiA PULS - med planlegging av kursvirksomhet, samt veiledning og konsultasjon - skjer primært i samarbeid mellom medarbeiderne i UiA PULS, men også i nært samarbeid med andre ved Fellestjenester og universitetet forøvrig.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes i stillingen må:

- ha mastergrad/hovedfag innenfor pedagogikk eller tilsvarende relevant utdanning for universitets- og høyskolepedagogikk

- ha god kjennskap til universitetspedagogisk basiskompetanse i undervisning og veiledning

- kunne vise til erfaring med faglig utviklingsarbeid

- ha erfaring fra undervisning på høgskole- eller universitetsnivå

- ha god formidlingsevne og didaktisk kunnskap

- ha gode kommunikasjonsferdigheter

- ha god skriftlig og muntlig språkkompetanse i engelsk

- ha god kompetanse i bruk av digitale verktøy

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som tilsettes må kunne norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Søkeren må kunne vise evne til å reflektere over sin egen pedagogiske praksis og til å formidle forskningsbaserte perspektiver på undervisning og læring til universitetets ansatte både gjennom kurs og veiledning.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som tilsettes har:

- gjennomført basiskurs i universitets og høgskolepedagogikk

- relevant etter- og videreutdanning innen veiledning og rådgivning

- kreative tilnærminger til pedagogisk formidling og formidling generelt

- forskningserfaring på relevante områder for stillingen

- forsknings- og formidlingserfaring fra høgskole/universitet

- erfaring med utvikling og bruk av digitale læringsressurser rettet mot undervisning, læring og evaluering vil være et fortrinn

Den som blir tilsatt, kan også bli tildelt andre arbeidsoppgaver. Det forventes deltakelse i relevante forskningsgrupper og bidrag til samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

- samarbeidsvilje

- selvstendighet

- målrettethet

- evne til å ta initiativ og å fullføre oppgaver

- fleksibilitet og mobilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor/ kode 1532 dosent, kr 708 000 – 817 000 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis/ kode 1198 førstelektor, kr 575 600 – 694 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • CV
  • Attester og vitnemål
  • Liste over publikasjoner
  • Vitenskapelige arbeider, inntil 10 (inkludert doktorgradsavhandling)
  • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.februar 2021.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

  • Rådgiver Ann Kristin Skjølingstad, tlf. 38 14 11 69, mobil 993 84 555, e-post [email protected] eller
  • Avdelingsdirektør John Olav Bjørnestad tlf. 38 14 18 30, mobil 412 02 016, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS