LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i medievitenskap

Søknadsfrist: 26.02.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i medievitenskap, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse 1.8.23 eller etter avtale med fakultetet.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 45 faste faglige ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i lærerutdanningene, i nordiskfaget og i kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og fagoversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap). Instituttet har også en stadig økende portefølje innen etter- og videreutdanningstilbud.

Instituttet ønsker å styrke sin undervisnings- og forskningskapasitet innen medievitenskap. Det er ønskelig at den som tilsettes tar en aktiv rolle i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak være knyttet til undervisnings- og forskningsoppgaver innen mediekommunikasjon og -produksjon.

Stillingen skal dekke oppgaver på disse områdene:

 • Undervisning og veiledning av studenter i kommunikasjon på bachelor- og master-nivå. Eksempler på aktuelle tema kan være strategisk kommunikasjon, digital og visuell kommunikasjon, kommunikasjonsteori, diskursanalyse og retorikk.
 • Pedagogisk videreutvikling av studieprogram og -tilbud.
 • Forsknings- og utviklingsarbeid med vekt på relevante problemstillinger for yrkesfeltet studentene utdannes til.
 • Deltagelse i utvikling av nye forskningsprosjekt og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet.
 • Formidling av fagkompetanse f.eks. gjennom EVU-tilbud.

Den som tilsettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må derfor regne med å undervise på områder som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder på UiA og fakultetet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For å være aktuell for stillingen må søkeren minst ha mastergrad/hovedfag i medievitenskap, journalistikk, kommunikasjon, språkvitenskap eller andre relevante disipliner.

Følgende kriterier vil videre bli vektlagt i prioritert rekkefølge:

 • Vitenskapelig produksjon med relevans for yrkesfeltet studiene retter seg mot, eller arbeidsoppgavene nevnt ovenfor, med særlig vekt på nyere publiseringer.
 • Planer for FoU-virksomhet innen kommunikasjon, medieproduksjon, tekst-/medieanalyse, journalistikk el.l.
 • Profesjonell erfaring med medie- eller kommunikasjonsarbeid fra privat, offentlig eller frivillig sektor.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke er aktuelt å ansette i stilling som førsteamanuensis eller førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som eventuelt ansettes som universitetslektor er på god vei mot å kvalifisere seg for førstekompetanse, og at en konkret plan for å fullføre dette avtales med instituttleder. En ph.d.-kandidat som ennå ikke har levert, eller fått bedømt, sin doktorgradsavhandling, kan være eksempel på en slik søker.

For stilling som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk, og må i tillegg beherske engelsk på en tilfredsstillende måte.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som tilsettes har:

 • En bred medievitenskapelig kompetanse. Av særlig interesse er søkere med en profil som innbefatter studier av, og erfaring fra, virksomhetskommunikasjon, digital formidling eller film/TV/visuelle medier.
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering.
 • Interesse for medieutviklingen, anvendelse av ny teknologi og fremvekst av nye fortelleformer på nye og etablerte plattformer.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning fra universitets- og høgskolesektoren.
 • Kompetanse til å undervise og veilede studenter som er i produksjonsprosessen for medieproduksjoner, fra idéutvikling til ferdig produkt.
 • Erfaring med, eller interesse for, utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen.
 • Interesse for formidling og samfunnskontakt.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • Organisatoriske evner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Samarbeidsevner
 • Fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • Deltakelse i forskningsgruppe for kommunikasjons- og medieforskning
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 636 700 – 728 100 brutto pr år, kode 1198 førstelektor, kr 636 700 – 728 100 brutto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 584 700 - 661 400 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • master-/hovedfagsoppgave
 • vitenskapelige arbeider (inntil seks)
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 26.02.23

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS