Vestre Viken har en ledig spennende stilling!

Forsker - Klinikk for psykisk helse og rus (PHR)

Søknadsfrist: 10.08.2020

Vestre Viken

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.


Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.


Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.


Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Bli kjent med Vestre Viken Helseforetak

Bli med å forske på våre FACT-team, og videreutvikle et spennende og hyggelig forskningsmiljø!

Engasjement 100% som forsker i FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. Det aktuelle prosjektet er planlagt for 3 år, men de neste to årene er med forbehold om videre støtte.

Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) er den største fagklinikken i Vestre Viken HF og består av åtte kliniske avdelinger med over 50 seksjoner, 1800 årsverk og 2600 ansatte. Klinikkens FoU-avdeling har som overordnet mål å bidra til å forbedre og utvikle de kliniske kjerneoppgavene. Avdelingen er preget av flerfaglighet og har for tiden 13 medarbeidere (hel- og deltid) med ni ulike fagbakgrunner. Dette er 3 forskere, 4 stipendiater, 2 FoU-rådgivere, 1 forskningsassistent og 1 spesialkonsulent, samt administrasjonskonsulent og forskningssjef (avdelingens leder, psykiater).

PHR startet i 2018 en stor omstilling med dreining av aktivitet fra døgn til ambulerende tjenester. Et viktig virkemiddel har vært/er å bygge opp ambulant kompetanse og tjenester sammen med kommunene. Det ble derfor etablert 5 FACT team ved klinikkens DPSer og ett ved sikkerhetsseksjonen på Blakstad sykehus. På den måten får pasientgrupper som har stort behov for helhet, kontinuitet og samhandling, et tjenestetilbud som kan bidra til reduksjon i bruk av tvang, antall liggedøgn og reinnleggelser, og som kan gi økt livskvalitet og pasienttilfredshet. I 2020 er det 3 nye team under utvikling og 3 til under planlegging.

For å få vurdert betydningen av disse endringene er det parallelt planlagt en forskningsbasert evaluering. Prosjektet er planlagt for 3 år og er delvis finansiert gjennom årlige tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Det er en målsetting at tjenestetilbudet skal ha et underliggende fokus på tilfriskning (recovery) og evalueringen vil derfor belyse hvorvidt prosesser og behandlingsresultater er til nytte for både helseforetak og kommuner. Evalueringen skal undersøke følgende: treffsikkerhet og modelltrohet ift. FACT-teamenes mål og metode, behandlingsutbytte, samt kvalitet og samhandling i tjenestetilbudet.

For å følge opp den daglige gjennomføringen og analyser av data fra den forskningsbaserte evalueringen søker vi derfor en forsker i 100 % stilling. Hovedarbeidsoppgavene vil i starten (sammen med prosjektleder) i stor grad bli oppfølging av prosjektgjennomføring ovenfor FACT teamene, etablering av database, rapportering av pasientforløpsdata og etter hvert også analyse av innhentede data. Prosjektet vil få en styringsgruppe og tilknyttet arbeidsgruppe/ressursgruppe. Du vil rapportere til prosjektleder, forskningssjef og avdelingssjef for fag og kvalitet. Du vil ellers være en del av det forskningsfaglige miljøet i FoU-avdelingen, med utstrakt tilgang til støtte og samarbeid.Til stillingen kreves det ph.d.-grad eller tilsvarende forskningskompetanse og gjerne klinisk erfaring innenfor psykisk helse og rus. Erfaring med komplekse prosjekter samt organisasjonsforståelse vil vektlegges.

Vi søker en person som

  • Er positiv og løsningsorientert
  • Er selvstendig, tar initiativ og er handlingsorientert
  • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
  • Kan motivere andre og bygge relasjoner
  • Liker å samarbeide og jobbe i team
  • Er personlig egnet

Mulighet for fleksibel arbeidstid etter avtale, samt relevante kurs og kompetansebygging.

For ytterligere informasjon og interesse, ta kontakt med:

  • Forskningssjef Paul Møller, FoU-avdelingen, tlf. 91 17 60 84, eller
  • Prosjektleder Bror Just Andersen, tlf. 41 61 01 27

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen