Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Chief Flight Instructor (CFI) ved trafikkflygerutdanningen på Bardufoss

Søknadsfrist: 01.04.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS), er det ledig stilling som Chief Flight Instructor (CFI) ved trafikkflygerutdanningen på Bardufoss, med tiltredelse snarest.

ITS er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi, og har ca. 80 tilsatte og ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag.

UiT Norges arktiske universitet tilbyr Norges eneste trafikkflygerutdanning i offentlig regi. Bachelor i luftfartsfag er et unikt studium som kombinerer tradisjonell flyskole med akademiske fag. I tillegg til at studiet leder fram mot trafikkflygersertifikat, vil studentene få en ettertraktet akademisk tilleggskompetanse som er tilpasset den sivile luftfarten i Norge. I tillegg kvalifiserer studenten til den nye mastergraden i luftfartsvitenskap som har oppstart høsten 2020.

Ved trafikkflygerutdanningen, UTSA (University of Tromsø School of Aviation), er det for tiden tilsatt AM (Accountable Manager), HT (skolesjef) med 4 admin piloter, SM/CMM (sikkerhets- og kvalitetsleder), øvrig administrativt personell samt 12 heltids flyinstruktører.

Det blir tatt opp 12 studenter per semester ved trafikkflygerutdanningen. Det er for tiden full drift på Bardufoss med 48 studenter. Skolen opererer 6 1-motors fly av typen Cessna 182 med Garmin 1000, Simulator Type FNPT II ALX/35 samt 3 to-motors fly av type PA-31. UTSA fornyer hele sin fly/simulatorpark i løpet av 2020/2021.

Utdanningen med tilhørende stilling er organisert under Institutt teknologi og sikkerhet. Chief Flight Instructor (CFI) rapporterer til HT. Arbeidssted er Bardufoss.

Arbeidstid for stillingen følger normalarbeidstiden i staten som er 37,5 timer per uke, og lønnes etter statens regulativ kode 1009 Universitetslektor eller kode 1007 Høgskolelærer, avhengig av kvalifikasjoner.

Stillingens arbeidsområde

CFI vil ha ansvar for standardisering av fly- og simulator instruktører, utvikle treningsprogrammer og følge opp instruktørene. I tillegg ligger andre oppgaver beskrevet i UTSA OMM. CFI vil å måtte påregne å utføre andre oppgaver som normalt følger med i en luftfartsutdanning, blant annet teoriundervisning. Instituttet tilbyr opplæring i pedagogikk for ansatte.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av skolesjef Tommy Flakk,

Kvalitetssjef Kjetil Ursvik,

Accountable Manager Bengt Svendsen,

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • CFI stillingen krever gyldig CPL/IR (A), FI(A) SEP og MEP (land).
 • I forbindelse med FI(A) kreves det gyldige instruktør rettigheter for CPL, SE, ME, IR og FI på både SEP og MEP.
 • Søkere må i tillegg ha gyldig Medical kl. I sertifikat.
 • Stillingssøker forutsetter godkjennelse av NCAA.

Personlige egenskaper vi søker:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode lederegenskaper 
 • Initiativrik
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Håndterer stressende arbeidssituasjoner på en god måte

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Generelle krav for stilling som universitetslektor:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Generelle krav for stilling som høyskolelærer:

 • Fire års høyere utdanning, av disse minst to år innenfor det aktuelle fagområdet
 • Relevant yrkespraksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Universitetet har normalt krav til utdanningsfaglig kompetanse, hvor du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle dersom det stilles absolutte krav til kompetanse i form av sertifisering eller fagbrev.

Kvalifiseringsmåter:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar.

Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Krav til dokumentasjon:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for manglende vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Interessante og utviklende oppgaver
 • Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester og sertifikater
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Uttømmende politiattest som er utstedt i Norge eller et annet EØS-land som ikke er eldre enn tre måneder.
 • Helseattest: Medical kl. I sertifikat

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen