Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor / førstelektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 20.04.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet er det ledig fast stilling som universitetslektor/førstelektor. Stillingen har arbeidssted i Tromsø, og er ledig for snarlig tiltredelse.

Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 15 tilsatte i administrative stillinger. Fakultetet tilbyr studieprogrammene Master i rettsvitenskap, Master of Laws (L.L.M.) in the Law of the Sea, Joint Nordic Master’s Programme in Environmantal Law og doktorgradsprogram i rettsvitenskap. Fakultetet har to administrative serviceenheter: Stabs- og forskningsseksjonen, samt Studieseksjonen. Enhetene har ansvar for å yte service innenfor sine ansvarsområder.

For mer informasjon om fakultetet, se Det juridiske fakultet

Stillingens arbeidsområde

Stillingen er en undervisningsstilling som for universitetslektor er tillagt 80 % undervisning og 20 % FoU arbeid. For førstelektorer er inntil 70 % av arbeidstiden tillagt undervisning og 30 % til FoU-arbeid, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Det juridiske fakultetet har behov for undervisningskompetanse særlig i fagene på masterstudiet i rettsvitenskap 1.- 4. avdeling, og i tillegg behov for deg med erfaring og kompetanse fra administrative verv knyttet til studier og undervisning.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må tilegne seg dette i løpet av to år etter ansettelse.

Søkere som oppfyller kompetansekravene for det kan ansettes direkte som førstelektor.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • varierte undervisningsoppgaver i ulike fag og på ulike avdelinger av masterstudiet i rettsvitenskap
 • verv knyttet til studier og undervisning
 • deltakelse i utdanningskvalitetsprosjekter
 • arbeid med utvikling av etter- og videreutdanningstilbud

Tilsettingen skjer med forbehold om endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For denne stilling krever vi:

 • Cand.jur/mastergrad i rettsvitenskap
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • utdanningsfaglig basiskompetanse

Søkeren må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Ved vurdering av kandidaten vil det bli lagt vekt på:

 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • pedagogisk utdanning/undervisningserfaring fra UH-sektoren, herunder erfaring med bruk av digitale undervisningsformer
 • erfaring fra undervisningsutvikling og studieadministrative verv
 • faglig kompetanse, herunder relevant profesjonserfaring, og eventuell vitenskapelig produksjon
 • gode samarbeidsevner
 • karakterer

Det generelle kravet for stilling som førstelektor er:  

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling 
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt. 

Det generelle kravet for stilling som universitetslektor er:  

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole 
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis 
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA). 

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn. 

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

For dosent- og professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen